Korrigering av viss information som redovisats i pressmeddelande från bolagets huvudägare fredagen den 19 november.

Korrigering av viss information som redovisats i pressmeddelande från bolagets huvudägare fredagen den 19 november. De tre styrelseledamöternas avgång var på egen begäran och ej på begäran av en majoritet av bolagets ägare, som anges i huvudägaren Sten Corfitsens pressmed- delande. Orsaken till avgången var, att huvudägaren meddelat sin avsikt att inte stödja ett fullföljande av avtalet med det amerikanska oljebolaget i enlighet med av- siktsförkla-ringen per den 28 maj 1999. Då detta ställningstagande strider mot tidigare styrelse-beslut och även med det uppdrag styrelse erhållit av den ex- tra bolagsstämman den 20 oktober 1999, bedömde de avgående styrelseledamöterna det inte möjligt att fullgöra sitt uppdrag i styrelsen. Den återstående styrelsen har inte valt och har heller inte möjlighet att väl- ja en ny strategi för den långsiktiga finansieringen av bolaget, förrän den- samma blir beslutsmässig. Detta kan inträffa tidigast efter sammankallande av ny bolagsstämma och därvid förrättade nyval till styrelsen. Den nya styrelsen har inte erhållit någon offert på alternativ finansiering. Däremot förs underhandlingar som hittills lett till förslag till utformning av "Letter of Intent" avseende avtal om alternativ finansiering, vilket den tidi- gare styrelsen erhållit och värderat. I avtalet med det amerikanska oljebolaget finns inget hinder för Autofills fria tillträde till marknaden som felaktigt anförs. Däremot finns en uttalad viljeinriktning om ett tidsmässigt försprång för oljebolaget framför övriga konkurrenter. I avtalet med det amerikanska oljebolaget finns ingen kondition som berövar Autofill rätten till sina egna patent som felaktigt anförs. Däremot finns ett förslag till licens-avtal, som ger oljebolaget möjlighet att nyttja patenten och teknologin i den händelse bolaget går i konkurs eller träder i likvidation och upphör att verka. Syftet med denna kondition är att säkerställa, att olje- bolaget kan fullfölja sin planering och genomföra sitt projekt även om Auto- fill skulle försättas i någon av dessa situationer. För ytterligare information, kontakta: VD Leif Ledmyr eller Ekonomi & finansdirektör Klas Åström 08-442 89 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00540/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar