Autoliv fastställer kvartalsutdelningen

(Stockholm, 2011-08-16) – – – Autoliv Inc (NYSE: ALV och SSE: ALIV sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, fastställde idag kvartalsutdelningen för årets fjärde kvartal till 45 cents per aktie.  

Utdelningen kommer att betalas torsdagen den 1 december 2011 till dem som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen torsdagen den 17 november 2011. Aktien noteras utan rätt till utdelningen fr o m tisdagen den 15 november.

Observera att fr o m innevarande kvartal har Autoliv infört ett snabbare utbetalningsschema som förkortar tiden mellan avstämnings­dagen och utbetalningsdagen till två veckor från fyra veckor vid tidigare utdelningar.

 

För ytterligare upplysningar:

Mats Ödman, Informationsdirektör, Tel. 08-587 20 623 eller 0708 32 09 33

 

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 46.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning ökade under 2010 med 40% till knappt 7,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera