Autoliv fastställer utdelningen

(Stockholm, 2013-02-19) – – – Autoliv Inc (NYSE: ALV och SSE: ALIV sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, beslöt idag att fastställa utdelningen till aktieägarna till 50 cents per aktie för det andra kvartalet 2013. Även utdelningen för årets första kvartal var 50 cent per aktie.  

Utdelningen kommer att utbetalas fredagen den 7 juni 2013 till dem som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen onsdagen den 22 maj 2012. Aktien noteras utan rätt till utdelningen fr o m måndagen den 20 maj.

Det totalt utbetalade beloppet kommer att uppgå till ca 48 MUSD, baserat på det nuvarande antalet utestående aktier.

Bolagsstämma

Som tidigare meddelats kommer årets ordinarie bolagsstämma att hållas den 7 maj 2013 i Chicago, USA. Endast de som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen den 11 mars 2013 har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman. Kallelse till stämman kommer att skickas den sista veckan i mars till alla som är registrerade aktieägare i Autoliv Inc.

Alla nuvarande styrelseledamöter, vars mandattid löper ut vid 2013 års bolagstämma (dvs. Robert W. Alspaugh, Bo Andersson och Dr. Wolfgang Ziebart), har accepterat och kommer att föreslås bli omvalda till styrelsen.

För ytterligare upplysningar:

Jan Carlson, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 50.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv 18 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning uppgick under  2012 till nästan 8,3 miljarder dollar (ca 55 miljarder SEK). Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar