Autoliv förnyar sin finansiering

(Stockholm, 2011-04-18)  - - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och  SSE: ALIV) världens ledande bilsäkerhetsföretag –  har tecknat avtal med ett bankkonsortium som ger företaget möjlighet att låna 1,1 miljarder dollar. Denna finansieringsreserv för Autoliv-koncernens allmänna behov ersätter den låneram på samma belopp som koncernen har för närvarande och som förfaller i november 2012. Det nya lånelöftet har en förfallotid på 5 år, en tid som kan förlängas med ytterligare två år. 

Låneupphandlingen blev kraftigt övertecknad, både av nya och befintliga långivare. Totalt ingår 14 banker i bankkonsortiet. Mizuho, Nordea och SEB var ”Active bookrunners, co-ordinators and mandated lead arrangers” för transaktionen. Övriga  “bookrunning mandated lead arrangers” var  BTMU, ING and Société Générale. ”Lead arrangers” var  DnB Nor, HSBC, JP Morgan och Morgan Stanley. ”Arrangers” var Bank of China, Danske Bank, Deutsche Bank och Northern Trust.

Att fyra asiatiska banker medverkar i finansiersavtalet speglar Autolivs allt starkare ställning på den asiatiska marknaden.

Hannes Wadell, Autolivs finanschef, säger att “vi är mycket glada åt att avtalet blev en sådan framgång. Samtliga banker som tillfrågats att vara med har accepterat, både våra nuvarande samarbetsbanker och de nya bankerna som fick erbjudandet”.

Mats Wallin, Autolivs ekonomi- och finansdirektör tillägger: “Det nya avtalet visar att vår försiktiga finansieringspolicy, som gett oss ett starkt kreditbetyg, betalar sig i längden”.

I likhet med koncernens alla andra större krediter har det nya kreditavtalet inga s k covenants-klausuler, d v s avtalet är inte villkorat av att Autoliv uppfyller vissa finansiella nyckeltal.   

Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig på SECs hemsida på www.sec.gov.

Förfrågningar:
Mats Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, Autoliv Inc.                                           Tel 08-587 20 619

Hannes Wadell, Finanschef, Autoliv Inc.                                                                    Tel 08-587 20 655

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 43.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning ökade under 2010 med 40% till knappt 7,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV sdb). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com (http://www.autoliv.com/).

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera