Autoliv håller bolagsstämma och ger uppdatering kring Veoneers styrelse

(Stockholm, 8 maj 2018) – Autoliv, Inc., världens ledande bilsäkerhetsföretag, (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), redogör för kvartalsutdelning och beslut från bolagsstämman. Företaget tillkännagav även vissa förväntade förändringar i styrelserna för Autoliv och Veoneer, Inc. vilka får effekt när den planerade avknoppningen av Veoneer har genomförts.

Kvartalsutdelning

På Autolivs styrelsemöte idag fastställdes kvartalets utdelning till 62 cent per aktie för tredje kvartalet 2018. Utdelningen kommer betalas ut torsdagen den 6 september till dem som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen onsdagen den 22 augusti.

Bolagsstämma

Vid Autolivs bolagsstämma i Chicago idag mottogs tillräckligt antal röster för att godkänna följande förslag:

  • Omval av Robert W. Alspaugh, Jan Carlson, Hasse Johansson, Leif Johansson, David E. Kepler, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu, James M. Ringler, Kazuhiko Sakamoto, Thaddeus Senko och Wolfgang Ziebart till Autolivs styrelse för en period om ett år fram till bolagsstämman 2019.
  • Ett icke bindande, rådgivande beslut att godkänna 2017 års ersättningar till företagets namngivna ledande befattningshavare.
  • Ratificering av att Ernst & Young AB utsetts till Autolivs oberoende revisionsfirma för innevarande räkenskapsår, vilken avslutas den 31 december 2018.

Styrelsens kommittéer

Vid dagens styrelsemöte godkände styrelsen förändringar i sina kommittéer, vilka får omedelbar verkan. Kommittéerna får följande sammansättning:

Revisionskommittén: Robert W. Alspaugh (ordförande), David E. Kepler, Ted Senko och Wolfgang Ziebart

Ledarskapsutvecklings- och Kompensationskommittén: James M. Ringler (ordförande), Leif Johansson och Xiaozhi Liu

Nominerings och Corporate Governance kommittén: Leif Johansson (ordförande), Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu och James M. Ringler

Risk & Compliance kommittén: David E. Kepler (ordförande), Hasse Johansson, Kazuhiko Sakamoto, Ted Senko och Wolfgang Ziebart

Förste oberoende ledamot

I enlighet med bolagets stadgar, beslöt styrelsens oberoende ledamöter vid samma styrelsemöte, att James Ringler återigen utses till styrelsens förste oberoende ledamot, då Jan Carlson är både företagets koncernchef och styrelseordförande.

Val av styrelsemedlemmar till Veoneer

Som tidigare annonserats har Autoliv för avsikt att knoppa av elektronik-segmentet som under namnet Veoneer ska börsnoteras, vilken planeras till början av tredje kvartalet 2018. Efter bolagsstämman gjorde styrelsen en översyn av styrelserna för både Autoliv och Veoneer med anledning av den planerade avknoppningen.

Planen är att följande fem ur Autolivs nuvarande styrelse ska ingå i Veoneers styrelse när avknoppningen genomförts: Robert W. Alspaugh, Jan Carlson, James M. Ringler, Kazuhiko Sakamoto samt Wolfgang Ziebart.

Alspaugh, Sakamoto och Ziebart ämnar avgå ur Autolivs styrelse i samband med att avknoppningen genomförs, viket innebär att Autolivs styrelse minskar i motsvarande omfattning. Ringler och Carlson planerar att kvarstå i Autolivs styrelse efter avknoppningen. Ytterligare ledamöter i Veoneers styrelse och i kommittéer kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 18.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Media: Thomas Jönsson, Group Vice President Communications   Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Investerare & analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, Tel +46 (0)8 58 72 06 71

Investerare & analytiker: Ray Pekar, Investor Relations, Tel, +1 (248) 794 4537

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än
72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”.
Sådana framåtblickande uttalanden omfattar uttalanden om aktiviteter och händelseutveckling för Autoliv, Inc., uttalanden om vad företagsledningen tror samt framtida förväntningar, däribland sådant som relateras till den planerade avknoppningen av Autolivs elektronik-segment, vid vilket tillfälle en sådan avknoppning skulle kunna ske, huruvida avknoppningen slutligen fullbordas, styrelsesammansättning för Autoliv och Veoneer samt kommande prestationer och framtida utsikter efter avknoppningen. Samtliga framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och/eller data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då dessa uttalanden i sig alltid berörs av kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer vilket kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från framtida resultat eller prestationer jämförts med vad som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland allmänna ekonomiska förhållanden och förändringar på den globala fordonsmarknaden. Samtliga uppgifter och uttalanden i denna rapport som är av karaktären framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte regleras enligt lag.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar