Autoliv och Veoneer anordnar investerardag inför avknoppning

(Stockholm, 31 maj 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, anordnar idag en investerardag i Stockholm inför avknoppningen av Veoneer. Avknoppningen ska slutföras den 29 juni 2018 och Autoliv och Veoneer kommer då utgöra två självständiga, noterade bolag. Första handelsdagen för Veoneers aktier och svenska depåbevis planeras till den 2 juli 2018.

På investerardagen kommer delar av ledningen i Autoliv och Veoneer beskriva bolagens respektive strategier, operativa styrkor, teknologier och innovationer samt deras finansiella planer som självständiga bolag.

”Strategin är att skapa två bolag som är fokuserade och dedikerade till sina respektive marknader, vilket kommer skapa betydande mervärde. Jag ser fram emot att se bägge bolagens framgångar,” sa Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef i Autoliv (från 29 juni 2018 verkställande direktör och koncernchef i Veoneer).

Autolivs fokusområden

”Autoliv är den obestridda marknadsledaren inom passiv säkerhet. Avknoppningen av affärsområdet Electronics innebär stora möjligheter för oss att bygga vidare på en rik historik samtidigt som vi skapar ett ännu starkare, mer fokuserat bolag för framtiden”, sade Mikael Bratt, President Passive Safety (verkställande direktör och koncernchef för Autoliv från den 29 juni 2018).

Fullt fokus på att leverera på målen för 2020

-        Vi upprepar våra mål för 2020, att överträffa 10 miljarder USD i försäljning och att nå en justerad rörelsemarginal* på omkring 13%.

Stark balansräkning

-        Efter att ha gjort ett kapitaltillskott till Veoneer om cirka 1 miljard USD, beräknar Autoliv att dess skuldsättningsgrad* mätt som nettoskuld* justerat för pensionsskulder i relation till EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar) blir ungefär 1,5x vid tiden för avknoppningen. Justerat* för engångsposter ämnar vi komma närmare vårt skuldsättningsmål på 1x mot slutet av 2019.

Långsiktig och hållbar marknadstillväxt

-        Marknaden för Passive Safety förväntas växa med omkring 3% årligen fram till 2025, baserat på en årlig ökning av fordonsproduktionen på ungefär 2% och högre penetrationsgrad för passiva säkerhetsprodukter. Långsiktigt ser vi ytterligare möjlighet för tillväxt av mer avancerade krockkuddar och säkerhetsbälten, då framtidens bilar kommer ha andra säteskonfigurationer.

Autoliv har verktygen för att behålla sin nya marknadsposition

-        Baserat på en orderingång om 50% eller mer under de senaste tre åren, ser vi fram emot betydande tillväxt av både försäljning och marknadsandel under de närmaste åren. Vi har verktygen för att behålla vår nya position genom noggranna förberedelser och av vågen av ordrar, genom att vara nära våra kunder och ligga steget före våra konkurrenter med innovativa lösningar samtidigt som vi utforskar nya tillväxtmöjligheter.

Operativ perfektionism ligger i Autolivs DNA

-        Vårt obevekliga fokus på kvalitet, robusta lösningar och operativ perfektionism är våra främsta styrkor, vilket är kärnan för vår ledande marknadsposition, ledande kvalitet och affärsmoment.

Utvald historisk finansiella data från Autolivs kvarvarande verksamhet bifogas som bilaga till detta pressmeddelande. Nedladdningsbara Excel-filer med finansiella data finns på autoliv.com/investors.

Veoneers fokusområden

”Vi skapar ett teknikbolag som skapar förtroende inom mobilitet, byggd på en oöverträffad historik inom bilsäkerhet. Veoneer befinner sig i centrum av den revolution som just nu pågår inom fordonsindustrin,” sade Jan Carlson, verkställande direktör och koncernchef i Veoneer

Exceptionell möjlighet för teknologisk tillväxt

-        Den totala marknaden väntas uppgå till 43 miljarder USD år 2025, vilket indikerar en årlig tillväxttakt på 10% (CAGR). År 2025 väntas dessutom varje tillverkad bil innehålla aktiva säkerhetsprodukter till ett värde av mer än 225 USD, vilket är mer än fem gånger vad vi ser idag. Bolaget ser också en möjlighet att till marknaden för aktiv säkerhet lägga ytterligare 6 miljarder USD, vilket leder till att ambitionen för 2025 vad gäller försäljning av aktiv säkerhet är mer än 4 miljarder USD, en liten ökning jämfört med tidigare uppskattning på omkring 4 miljarder USD.

Fokus på långsiktigt värdeskapande

-        Veoneer har 7600 medarbetare, varav 2400 mjukvaruingenjörer, vilket stödjer vårt långsiktiga fokus på stark tillväxt, kassaflödesgenerering och tvåsiffriga rörelsemarginaler. För att stödja denna tillväxt och utveckling mot lönsamhet väntas företagets stora investeringar inom forskning, utveckling och teknikanpassningar fortsätta och nivåerna för CAPEX väntas ligga på höga ensiffriga nivåer fram till år 2020.

Teknologibolag dedikerat till säkerhet, förarassistanssystem och självkörande bilar.

-        Veoneers produkter har redan installerats i mer än 175 bilmodeller. Mer än 30 miljoner radars, omkring 4 miljoner kameraprodukter och omkring 750 miljoner kontrollenheter för krockkuddar har levererats - och leveranstakten ökar.

Beprövad historik inom fordonssäkerhet

-        En rekordstor årlig orderingång på 1,1 miljarder USD för de senaste 12 månaderna (en ökning med 48% från senaste 12 månaderna) ger stöd åt försäljningsmålet på 3 miljarder USD år 2020 och omkring 4 miljarder USD år 2022.

Fokus på mjukvara

-        Mjukvara och kombinationer av mjuk- och hårdvara spelar en allt viktigare roll i Veoneers framtid och genom att driva utveckling i egen regi, genom partnerskap och förvärv är Veoneer väl positionerade att dra nytta av denna trend. Företaget har redan samlat in mer än 15 petabyte data från runt 100 testbilar som körts i trafik.

Båda bolagen har även återupprepat de finansiella mål som tidigare framfördes på Autolivs kapitalmarknadsdag i september 2017.

Eventet kommer att webbsändas. Samtliga presentationer från ledningen publiceras på www.autoliv.com under Investors – Presentations & Transcripts från kl 08.00 CET den 31 maj 2018.

Autoliv och Veoneer kommer även att hålla en investerardag i New York den 4 juni, 2018. Presentationerna från den svenska investerardagen kommer även att användas i New York.

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.00 CET.

*Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar och kartellrelaterade ärenden.

För ytterligare information:

Media: Thomas Jönsson, Corporate Communications, tel +46 (0)8 5872 0627

Investerare & Analytiker Autoliv, Anders Trapp, Investor Relations, tel +46 (0)8 58 72 06 71

Investerare & Analytiker Veoneer, Ray Pekar, Investor Relations, tel +1 (248) 794-4537

Investerare & Analytiker Veoneer, Thomas Jönsson, Communications & Investor Relations, tel +46 (0)8 5872 0627

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Avstämning mot U.S. GAAP

I denna release hänvisar vi till non-U.S. GAAP (dvs är inte upprättade enligt U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, d v s god redovisningssed i USA). Observera att de framåtblickande finansiella beräkningarna ovan inte är baserade på U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, d v s god redovisningssed i USA). Autoliv har inte stämt av dessa beräkningar mot U.S. GAAP eftersom vissa poster som påverkar dessa beräkningar, som kostnader hänförliga till kapacitetsanpassningar, kartellutredningar och separation av Autolivs affärssegment, saknar ett rimligt mått av förutsägbarhet vad gäller resultatet. Därav följer att en sådan avstämning kräver en orimligt stor arbetsinsats. 


”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag
 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag. 

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.