Autoliv presenterar på industrikonferens i samband med bilmässan i Detroit

(Detroit, 2016-01-12) – – – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV, and SSE: ALIV sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag presenterar idag på Deutsche Banks ”Global Auto Industry Conference” i samband med den pågående bilmässan i Detroit.

Autoliv beskriver den senaste utvecklingen mot att vara den ledande leverantören av säkerhetssystem, väl integrerat med autonom körning. Autolivs produkter finns representerade på ett stort antal fordon som introduceras på bilmässan i Detroit, ytterligare ett bevis på företagets ledande roll inom bilsäkerhet.

Som ett led i utvecklingen presenterar företaget de viktigaste produkterna och lösningarna i fordon som lanseras under mässan. Det är fordon som på olika sätt demonstrerar det senaste inom aktiv och passiv säkerhet och som representerar viktiga steg i bolagets ambition att rädda 150 000 liv årligen.

Nyligen blev Autoliv också en del av det Volvo initierade DriveMe projektet, världens första storskaliga test av självkörande bilar. Som en världsledare inom aktiv säkerhet är Autolivs roll att hjälpa till att skapa en säkrare värld där självkörande bilar reducerar olyckorna mot noll.

Bland de viktigaste fordonen med Autoliv produkter finns:

Årets truck/SUV, Volvo XC90, Autoliv levererar förarkrockkudde, ratt, krockkuddegardiner, passiv säkerhetselektronik, aktiva säkerhetsbälten med försträckare och säkerhetsbrytare för batterier.

Årets bil, Honda Civic, Autoliv levererar 24 GHz radar, förarkrockkudde, ratt, passagerarkrockkudde, sidokrockkudde och krockkuddegardiner.

Mercedes E-Class: Stereo och mono vision kameror (hårdvara och mjukvara), 77GHz radar, ADAS elektronisk kontrollenhet, förarkrockkudde, ratt, passagerarkrockkudde, knäkrockkuddar och säkerhetsbälten med försträckare för baksätet.

Volvo S90: förarkrockkudde, krockkuddegardiner, ratt, aktiva säkerhetsbälten med försträckare, säkerhetsbrytare för batterier och passiv säkerhetselektronik.

Tesla X: säkerhetsbrytare för batterier och innovativa dörrmonterade sidokrockkuddar för bilens “Falcon” dörrar.

Honda CRV: 24 GHz radar, förarkrockkudde, ratt, passagerarkrockkudde, krockkuddegardin, sidokrockkuddar och säkerhetsbälten med försträckare.

Chrysler Pacifica: 24 GHz radar, förarkrockkudde, krockkuddegardin, knäkrockkudde och säkerhetsbälten med försträckare.

Styrelseordförande, VD och koncernchef Jan Carlsons presentation från Deutsche Banks “Global Auto Industry Conference”, kommer att finnas tillgänglig som en PDF fil på autoliv.com under Investors/Presentations.

Förfrågningar:

Thomas Jönsson, Vice President Corporate Communications, Tel +46 (8) 58 72 06 27

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 60 000 medarbetare i 28 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2014 c:a 9,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Denna rapport innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, även ledningens analyser och bedömningar av affärsmässig utveckling och trender i förfluten tid, samt bedömningar av framtida försäljning, operativ marginal, kassaflöde, faktisk skattesats eller framtida operativa prestationer eller finansiellt resultat grundas på våra nuvarande förväntningar, olika antaganden och uppgifter inhämtade från utomstående. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt resultat väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då uttalanden om framtiden innefattar risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på en mängd olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar, förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget agerar som leverantör; förändringar för industrin generellt sett; förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet till rådande förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och initiativ till kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt marknadens reaktioner på detta; förlust av affärer beroende på ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och energikostnader; förändringar i kundbasen och förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra produkter; kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken; ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens acceptans av våra nya produkter; kostnader och svårigheter i samband med integration av nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra kunders reaktioner på detta; högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra ersättningssystem; stopp i produktionen och andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av pågående eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande (statliga) utredningar och relaterade tvister (inklusive s.k. securities litigation i USA) om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet; ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av nyckelpersonal; förändringar i relevant regelverk som begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra relationer med kunder och leverantörer och andra osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna ”Risk Factors” och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations” i våra årsredovisningar (”10-K”) och kvartalsrapporter (”10-Q”) inklusive ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är s.k. ”forward-looking statements” åberopar vi det skydd som USA:s [Amerikas Förenta Staters] ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning under 2016 uppgick till 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar