Autoliv uppdaterar information om den planerade avknoppningen av Veoneer

(Stockholm 21 maj 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag meddelar att Veoneer, bolagets segment Electronics, har uppdaterat sin s.k. Form 10-registrering i samband med den planerade avknoppningen från Autoliv.   

Veoneer, Inc. har registrerat en uppdatering av den s.k. Form 10-registreringen hos den amerikanska finansinspektionen SEC i samband med den planerade avknoppningen från Autoliv. I den uppdaterade ansökan ingår oreviderade kombinerade finansiella rapporter i sammandrag (proforma), som visar den finansiella påverkan från avknoppningen och relaterade transaktioner, finansiell information för Veoneer för första kvartalet 2018 samt information om några av dem som förväntas bli Veoneers styrelseledamöter efter avknoppningen.

Den uppdaterade Form 10-registreringen specificerar att i samband med avknoppningen ämnar Autoliv bidra med ett kapitaltillskott om totalt cirka $1 miljard till Veoneer (vilken finansieras genom en kombination av extern finansiering och egna kassamedel). Autolivs styrelse har tidigare gett ledningen i uppdrag att bedöma Veoneers totala förväntade behov av kapitaltillskott på upp till $1.2 miljarder.

De oreviderade kombinerade finansiella rapporterna i sammandrag (proforma) har hämtats från de historiska kombinerade finansiella rapporterna, och den oreviderade kvartalsrapporten i sammandrag för Veoneer med ändringar är avsedd att visa påverkan från avknoppningen och relaterade transaktioner.

De oreviderade kombinerade finansiella rapporterna i sammandrag (proforma) har enbart tagits fram i informationssyfte och gör inte anspråk på att ge en bild av hur Veoneers finansiella ställning och verksamhetsresultat hade blivit om avknoppningen och relaterade transaktioner hade inträffat per angivna datum. De utgör inte heller någon prognos om Veoneers finansiella resultat för någon framtida period.

En kopia av registreringsanmälan finns på www.sec.gov under Veoneer, Inc. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1733186/000119312518168532/0001193125-18-168532-index.htm

Handel med Veoneers aktier och svenska depåbevis förväntas starta under den tidiga delen av tredje kvartalet 2018 med noteringar på New York Stock Exchange respektive Nasdaq Stockholm.

För ytterligare frågor: 

Media: Thomas Jönsson, Corporate Communications, Tel +46 (0)8 5872 0627

Investors & Analysts: Anders Trapp, Investor Relations, Tel +46 (0)8 58 72 06 71

Investors & Analysts: Ray Pekar, Investor Relations, Tel, +1 (248) 794 4537

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än
72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på
Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”.
I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen av Autolivs verksamhet inom Electronics, när sådan kan ske, tidpunkt och storleken på kapitalinjektion till Veoneer samt förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.
 

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar