Autolivs kreditbetyg höjt igen

(Stockholm, 2010-07-27) - - - Kreditbetyget för världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har höjts av Standard and Poor’s till ”BBB+ med stabil utsikt” från ”BBB  med stabil utsikt”. Detta är den andra höjningen inom ett år.  

Autoliv reagerade snabbt på finanskrisen 2008 och sjösatte ett åtgärdsprogram redan i juli samma år. Mycket tack vare detta lyckade program kunde koncernen i år rapportera det starkaste halvårsresultatet någonsin.

Standard and Poor’s motiverar sin uppgradering med att ”Autolivs finansiella position har förbättrats avsevärt, understödd av den starka ökningen av bilproduktionen i världen, och vilket lett till väsentligt förbättrade finansiella nyckeltal ”.

Autoliv har nu återfått ett kreditbetyg som är i linje med det långsiktiga målet att vara ”a strong investment grade”.

Förfrågningar:
Mats Wallin, Ekonomi- och finansdirektör, Autoliv Inc. Tel 08-587 20 619

Hannes Wadell, Finanschef, Autoliv Inc. Tel 08-587 20 655

Om Autoliv

 Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 41.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under den senaste tolvmåders perioden  uppgår till 6,5 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

 

 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna i rapporten av ramåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter i denna rapport som är s k “forward-looking statements” åberopade vi det skydd som ”PrivateSecurities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera