Autolivs styrelse godkänner slutförandet av avknoppningen

-      Styrelsens godkänner slutförandet av avknoppningen och fastställer avstämningsdag

-      Nya styrelseledamöter för Veoneer

-      Information om aktieutdelningen och första dag för handel

-      Bryggfinansiering

-      Information om rapportering för andra kvartalet

(Stockholm, 24 maj 2018) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelade idag att dess styrelse har godkänt slutförandet av den tidigare tillkännagivna avknoppningen av Autolivs dotterbolag Veoneer, Inc., verksamhetssegmentet Electronics, till ett fristående börsnoterat bolag. Vidare namnger bolaget ytterligare styrelseledamöter som förväntas ingå i Veoneers styrelse efter att avknoppningen har genomförts. Autoliv kommunicerade också idag separat att företaget gjort ett avtal med Cevian Capital relaterat till dess ägande i Autoliv och Veoneer.

Autolivs styrelse fastställde utdelningsförhållandet samt avstämnings- och utdelningsdagen för avknoppningen av Veoneer, Inc. Avknoppningen planeras att slutföras den 29 juni 2018, med första dag för handel i Veoneer den 2 juli 2018. Utdelningsdagen för Veoneer-aktien kommer att vara den 29 juni 2018, och ordinarie handel i Veoneer kommer att inledas den 2 juli 2018 på New York Stock Exchange under kortnamnet ”VNE” och på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”VNE SDB”. Autoliv kommer även fortsättningsvis att handlas på New York Stock Exchange under kortnamnet ”ALV” och på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ALIV SDB”.

Autolivs styrelse meddelar idag även att Mary Cummings, Mark Durcan och Jonas Synnergren förväntas ingå i Veoneers styrelse efter slutförandet av avknoppningen. Doktor Cummings är professor på Duke University Pratt School of Engineering, the Duke Institute of Brain Sciences och är director i Humans and Autonomy Laboratory and Duke Robotic. Mark Durcan är fd verkställande direktör för Micron Technology. Jonas Synnergren är partner på Cevian Capital och chef för Cevians kontor i Sverige.

”Att styrelsen godkänt avknoppningen och fattat beslut om Veoneers första handelsdag är viktiga milstolpar i projektet. Vi ser fram mot att lansera Veoneer som en betrodd partner med expertkunskaper och se ett fokuserat Autoliv fortsätta sin framgångsrika resa som världsledare inom passiv säkerhet. Jag skulle även vilja välkomna de nya ledamöterna till Veoneers styrelse. Var och en för med sig unika kompetenser som kommer att stödja Veoneers värdeskapande under de kommande åren”, säger Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör, och koncernchef för Autoliv.

Ytterligare information om utdelningen

Autolivs styrelse har godkänt en pro rata-utdelning av samtliga aktier i Veoneer till aktieägare i Autoliv med ett tilldelningsförhållande om 1 till 1. I utdelningen kommer aktieägare i Autoliv (inklusive innehavare av aktier som representeras av svenska depåbevis) få en stamaktie i Veoneer för varje stamaktie i Autolivs som innehas vid respektive avstämningsdag enligt nedan. Veoneer kommer inte emittera fraktioner av stamaktier i utdelningen.

Autolivs aktieägare och svenska depåbevisinnehavare behöver inte agera för att få aktier eller svenska depåbevis i Veoneers stamaktier genom utdelningen.

  • Avstämningsdag för utdelningen för stamaktieinnehavare (dvs. de som innehar aktier som handlas på New York Stock Exchange) är vid affärsdagens slut i USA den 12 juni 2018.
  • Avstämningsdag för utdelningen för innehavare av svenska depåbevis i Autoliv (dvs. de som innehar svenska depåbevis som handlas på Nasdaq Stockholm) är den 2 juli 2018. Depåbevisen i Autoliv kommer att handlas exklusive rätt att erhålla depåbevis i Veoneer från och med den 29 juni 2018.
  • Från och med eller omkring den 11 juni 2018 och fram till och med utdelningsdagen (29 juni 2018), förväntas det finnas två sätt att handla i Autolivs stamaktie på New York Stock Exchange:
  • ”Regular way trading” – aktier som handlas på marknaden för så kallad regular way trading kommer att ha rätt till stamaktier i Veoneer i enlighet med utdelningen.
  • Ex-distribution trading” – aktier som handlas på marknaden för så kallad ex-distribution trading kommer handlas utan rätt till stamaktier i Veoneer i enlighet med utdelningen. Aktier i Autoliv på ”ex-distribution”-marknaden kommer att handlas under kortnamnet ALV.wi.

Vid försäljning av stamaktier i Autoliv på “regular way”-marknaden, säljer du även rätten att erhålla stamaktier i Veoneer i utdelningen. Stamaktier i Autoliv som säljs på ”ex-distribution”-marknaden, kommer dock fortsatt att erhålla stamaktier i Veoneer i utdelningen.

  • Så kallad ”regular way”-trading i Veoneers stamaktier på New York Stock Exchange förväntas börja den 2 juli 2018, första handelsdagen efter utdelningsdagen, då ”regular way”-trading i Autolivs stamaktie kommer återspegla utdelningen av aktier i Veoneer.
  • Handel i de svenska depåbevisen i Veoneer förväntas börja den 2 juli 2018. De svenska depåbevisen i Autoliv kommer fortsätta handla normalt på Nasdaq Stockholm fram till och med utdelningsdagen den 29 juni 2018, från och med vilket datum de svenska depåbevisen i Autoliv handlas exklusive rätten att erhålla svenska depåbevis i Veoneer.
  • When-issued”-handel i Veoneers aktier förväntas påbörjas på eller omkring 11 juni 2018 och kommer fortsätta fram till och med utdelningsdagen (29 juni 2018). Aktier i Veoneer på ”when-issued”-marknaden kommer att handlas under kortnamnet ”VNE.wi”. Det kommer inte finnas någon ”when-issued”-handel i svenska depåbevis i Veoneer på Nasdaq Stockholm.
  • Ytterligare information avseende handel i Autolivs och Veoneers aktier under denna period finns tillgängligt på Autolivs hemsida (www.autoliv.com).

Förändringar i Autolivs revisionsutskott

Som tidigare meddelats kommer Alspaugh och Ziebart, nuvarande ledamöter i Autolivs styrelse och medlemmar i Autolivs revisionsutskott, avgå som ledamöter i Autolivs styrelse för att ta plats i Veoneers styrelse efter avknoppningens slutförande. Styrelsen för Autoliv har idag meddelat att Ted Senko kommer utses till ordförande i revisionsutskottet när Alspaugh lämnar sin post och att Hasse Johansson kommer ansluta till revisionsutskottet när Ziebarts lämnar sin post.

Finansiering

I samband med avknoppningen och för att facilitera det tänkta kapitaltillskottet till Veoneer har Autoliv ingått ett avtal avseende bryggfinansiering uppgående till 800.000.000 USD med J.P. Morgan Securities PLC och SEB. Faciliteten har en sex månaders löptid, med möjlighet att förlängas med ytterligare sex månader. J.P. Morgan Securities PLC och SEB är coordinators och bookrunners och facilitetsagent är SEB.

Därutöver, i syfte att möjliggöra samtycke i samband med avknoppningen, från innehavarna av majoriteten av de s.k. long term debt securities, utfärdade av dotterbolaget Autoliv ASP, godkände styrelsen vissa justeringar av avtalen som villkorar dessa instrument. För ytterligare detaljer, se Autolivs Form 8-K som registreras hos SEC den 24 maj 2018.

Ytterligare information

Autoliv ämnar skicka ett så kallat information statement till samtliga aktieägare (inklusive innehavare av svenska depåbevis i Autoliv) som har rätt att erhålla utdelning av stamaktier i Veoneer. Information Statement är en bilaga till Veoneers registreringsdokument på Form 10 som har lämnats in till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Den ger information om Veoneer och dess verksamhet, inklusive riskerna med att äga stamaktier i Veoneer samt ytterligare information avseende avknoppningen. Därtill kommer ett svenskt prospekt, som är upprättat för upptagande till handel av Veoneers depåbevis till handel på Nasdaq Stockholm, även offentliggöras innan avknoppningen.

Utdelningen är fortsatt föremål för vissa sedvanliga villkor, som beskrivs i det preliminära information statement som lämnats in som en bilaga till Form 10, inklusive att SEC ska ha slutligt registrerat Form 10, samt att Finansinspektionen godkänner det svenska prospektet.

Framtida rapportering för Autoliv och Veoneer

Efter avknoppningen kommer Autoliv att rapportera sitt verksamhetssegment Electronics som avvecklad verksamhet för andra kvartalet 2018 och avser fortfarande att offentliggöra resultatet för andra kvartalet den 27 juli 2018.

Veoneer ämnar offentliggöra resultatet för andra kvartalet runt den 27 juli 2018.

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VP för Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl 17.00 CET.

Förfrågningar 

Media: Thomas Jönsson, Corporate Communications, Tel +46 (0)8 587 206 27

Investorer & Analytiker, Anders Trapp, Investor Relations, Tel +46 (0)8 587 206 71

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag. 

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar