Delårsrapport Juli - September 2001

[REMOVED GRAPHICS]Delårsrapport Juli - September 2001 Redovisad försäljning -5% och organisk försäljning -3% jämfört med bilproduktionen -6% Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster: 38 MUSD Resultat före skatt inkl jämförelsestörande poster: -27 MUSD (Stockholm, 01-10-18) - Under årets tredje kvartal fortsatte försäljningen för världens ledande bilsäkerhetskoncern Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) att utvecklas bättre än den svaga underliggande marknaden. Trots att bilproduktionen i Nordamerika och Europa föll med i genomsnitt 6%, var den organiska försäljningsnedgången för Autoliv 3%. Försäljningen uppgick till 908 MUSD. För att ytterligare sänka koncernens kostnadsnivå som ett svar på den snabbt vikande bilproduktionen, har Autoliv accelererat utflyttningen till lågkostnadsländer och startat ett åtgärdspaket. Paketet beräknas förbättra nästa års rörelseresultat med 20-25 MUSD och höja vinsten per aktie med nästan 15 cent. Härtill kommer nya avskrivningsregler för goodwill som beräknas förbättra rörelseresultatet för 2002 med 50 MUSD och vinsten per aktie med 50 cent. Kostnaderna för åtgärdspaketet och andra kostnader av engångskaraktär uppgår till 65 MUSD. Detta belopp redovisas som "jämförelsestörande poster" och har belastat resultatet för det tredje kvartalet. Före dessa poster minskade koncernens rörelsemarginal under det tredje kvartalet från 8,3% till 5,6%. Resultatet före skatt sjönk samtidigt från 67 MUSD till 38 MUSD och vinsten per aktie från 39 cent till 18 cent. Resultat försämringen berodde främst på den svaga och ryckiga bilproduktionen, som inte bara påverkat koncernens rörelsresultat utan också lett till en ovaligt hög faktisk skattesats. Inklusive de jämförelsestörande posterna blev det redovisade resultatet före skatt en förlust på 27 MUSD och resultatet per aktie en förlust på 30 cent. Försäljning Kvartalet Koncernens fakturering under perioden juli t o m september 2001 minskade med 5% till 908 MUSD jämfört med 955 MUSD under motsvarande kvartal förra året. Omräkningseffekter från valutor minskade den redovisade försäljningen med 2%. Koncernens organiska försäljning (d v s försäljningen justerad för valutakursförändringar och företagsförvärv/ avyttringar) minskade således med 3%. Detta kan jämföras med de underliggande marknaderna i Nordamerika och Europa - Autolivs viktigaste marknader - där bilproduktionen föll med i genomsnitt 6%. Autolivs jämförelsevis starka försäljningsutveckling förklaras främst av stigande marknadsandelar för passagerarkrockkuddar i Europa och en stark efterfrågan på sidokrockkuddar (t ex the Inflatable Curtain). I antal ökade koncernens försäljning av sidokrockkuddar för skydd av bröstkorgen med 5% och för skydd av huvudet med 59%, trots nedgången i bilproduktionen på 6% i USA och Europa. Koncernens försäljning utvecklades särskilt väl i Storbritannien och Frankrike. I lokala valutor steg omsättningen i Europa med 4% och i US- dollars med 1%, trots att den europeiska bilproduktionen miskade med 1%. I Nordamerika, där bilproduktionen sjönk med 10%, föll koncernens försäljning med 12% beroende på en ofördelaktig kundmix. Försäljningen av krockkuddar (inkl. rattar) minskade med 5% från 682 MUSD till 646 MUSD. Valutaeffekter sänkte omsättningen med 2%, medan förvärv ökade den med 1%. Således var den organiska förändringen -4%. Nedgången berodde på fallet i den nordamerikanska bilproduktionen. I Europa var den organiska försäljningen oförändrad. Den redovisade försäljningen av säkerhetsbälten (inkl. stolskomponenter) minskade med 4% från 273 MUSD till 262 MUSD, medan den organiska försäljningen var stabil genom ett stark tillväxt i Europa. 9-månadersperioden Under perioden januari-september sjönk koncernens försäljning med 3% till 3.021 MUSD och den organiska försäljningen med 2%. Försäljningen av krockkuddar minskade med 4% till 2.134 MUSD, medan försäljningen av säkerhetsbälten på 887 MUSD var i det närmaste oförändrad. Den organiska försäljningsutvecklingen var -5% för krockkuddar och +5% för säker hetsbälten. Under samma tid sjönk bilproduktionen i Europa och Nordamerika med i genomsnitt 6%. Jämförelsestörande Poster Den översyn av koncernens verksamhet som aviserades i den senaste delårsrapporten har resulterat i ett åtgärdspaket som skall sänka kostnadsnivån i koncernen och förbättra koncernens förmåga att klara den fallande bilproduktionen. Kostnaderna och avsättningarna för detta paket, som här betecknas som "jämförelsestörande poster", har belastat resultatet för det tredje kvartalet. I de jämförelsestörande posterna ingår även avsättning för kontrakts-, garanti- och ansvarsfrågor. Det viktigaste inslagen i åtgärdspaketet är omstruktureringskostnader och nedskrivningar i Autoliv Seat Sub-Systems, flytt av textilverksamheterna i USA och Sverige till Mexiko resp. Polen och ytterligare åtgärder för att integrera en förvärvad fabrik för gasgeneratorer med Autolivs huvudanläggning för gasgeneratorer. De jämförelsestörande posterna uppgår till sammanlagt 65 MUSD. Därav avser 24 MUSD engångsavskrivningar (bl a av goodwill) och 39 MUSD avsättningar eller sammanlagt 63 MUSD, som inte påverkar det tredje kvartalets kassaflöde. Åtgärdspaketet beräknas leda till besparingar på 20-25 MUSD redan under nästa år, vilket skulle påverka nettovinsten positivt med nästan 15 MUSD och vinsten per aktie med knappt 15 cent. Resultat Kvartalet Exklusive de Jämförelsestörande Posterna minskade koncernens bruttovinst för det tredje kvartelet med 10% till 162 MUSD och bruttomarginalen krympte till 17,9% från 18,8% under det motsvarande kvartalet 2000. Nedgången förklaras av den lägre försäljningen, ofördelaktig produkt- och kundmix och fortsatt prispress. Jämfört med de tre närmast föregående kvartalen förbättrades emellertid marginalen. Koncernens rörelseresultat före de Jämförelsestörande Posterna sjönk med 36% till 51 MUSD och rörelsemarginalen sjönk till 5,6% från 8,3%% under det tredje kvartalet 2000. Försämringen förklaras av det lägre bruttoresultatet och av högre försäljnings- och administrationskostnader samt av ökade FoU-satsningar. De båda senare kostnadsgrupperna steg jämfört med det tredje kvartalet 2000, men var något lägre än under de båda närmast föregående kvartalen. Exklusive de Jämförelsestörande Posterna minskade vinsten före skatt med 42% till 38 MUSD och vinsten efter skatt med 56% till 17 MUSD. Nettovinsten påverkades negativt av att den faktiska skattesatsen steg från 39% under jämförelseperioden till 49%, vilket beror på att resultatet fallit samtidigt som de icke-skattemässigt avdragsgilla goodwillavskrivningarna varit i det närmaste oförändrade. Skatten har också påverkats med 2 MUSD av en engångsjustering för att ta hänsyn till att den beräknade skattesatsen under årets första halvår varit lägre än den nivå som nu förutses för året som helhet. Inklusive de Jämförelsestörande Posterna minskade koncernens bruttovinst med 35% till 116 MUSD. Rörelseresultatet visar en förlust på 15 MUSD, resultatet före skatt en förlust på 27 MUSD och nettoresultatet en förlust på 30 MUSD, vilket motsvarar 30 cent per aktie. Under mostvarande period 2000, uppgick vinsten per aktie till 39 cent. 9-månadersperioden Exklusive de Jämförelsestörande Posterna minskade koncernens bruttovinst under det första nio månaderna med 16% till 530 MUSD, rörelseresultatet med 39% till 178 MUSD och vinsten per aktie med 52% till 0,70 USD. Skattesatsen var 44% jämfört med 40% under samma period förra året. Bruttomarginalen sjönk från 20,3% till 17,6% och rörelsemarginalen från 9,3% under samma tid förra året till 5,9%. Inklusive de Jämförelsstörande Posterna uppgick rörelseresultatet till 113 MUSD, resultatet före skatt till 68 MUSD och nettovinsten till 21 MUSD eller 22 cent per aktie. Kassaflöde och balansuppgifterMedel genererade i rörelsen uppgick under kvartalet till 34 MUSD jämfört med 47 MUSD under motsvarande kvartal 2000. Den negativa trenden med ökande kapitalbindning i kundfordringar bröts under kvartalet. Investeringarna uppgick till netto 61 MUSD vilket var nästan lika mycket som under jämförelseperioden. Avskrivningar på anläggningstillgångar upp gick till 51 MUSD respektive 49 MUSD. De största investeringarna avsåg ökad kapacitet för gasgeneratorer och tändare samt för sammansättning av krockkuddar. Efter investeringar var kassaflödet från rörelsen -28 MUSD jämfört med - 13 MUSD under motsvarande kvartal 2000. Nettoskuldsättningen ökade under kvartalet med 34 MUSD till 1.080 MUSD och de räntebärande skulderna brutto med 37 MUSD till 1.149 MUSD. Skuldsättningsgraden steg under kvartalet från 35% till 37%. Det egna kapitalet har påverkats negativt av den nya amerikanska redovisningsregeln SFAS 133 medan Valutaomräkningar, till följd av den svagare dollarn, haft en positiv verkan. PersonalAntalet sysselsatta i koncernen (anställda samt timavlönad tillfällig arbetskraft) minskade med 600 under kvartalet till 32.200. I lågkostnadsländer ökade visserligen antalet med 300, men det uppvägs mer än väl av en minskning på över 900 i högkostnadsländer. Sedan årskiftet har antalet sysselsatta i koncernen kunnat reduceras med 200 genom att en ökning på 1.300 i lågkostnadsländer uppvägs av en neddragning på 1.500 i högkostnadsländer. Viktigare händelser · Ett åtgärdspaket har, som tidigare nämnts, införts för att förbättra lönsamheten och motverka effekterna av den fallande bilproduktionen. Paketet redovisas i ett pressmeddelande som publiceras samtidigt med denna rapport. · I juli nåddes en överenskommelse mellan EU-kommissionen och biltillverkarna i Europa om att införa bättre skydd för fotgängare. Överenskommelsen skall föreläggas EU-parlamentet för godkännande. För att kunna tillgodose det ökade behov av fotgängarskydd som över enskommelsen väntas leda till, har Autoliv nyligen presenterat både Active Hood, som minskar skaderisken om en påkörd fotgängare slår huvudet i motorhuven, och Pedestrian Protection Airbag, som minskar skaderisken då huvudet träffar vindruteområdet. Utsikter Om den nuvarande Eurokursen består under resten av kvartalet, beräknas Autolivs försäljning under det fjärde kvartalet påverkas positivt med 2%. Efter terroristattacken i USA har det blivit ovanligt svårt att förutse utvecklingen av bilproduktionen, men de ledande marknadsinstituten tror att produktionen under det fjärde kvartalet faller med 8% i Nordamerika och med 5% i Europa. I juli utfärdade den amerikanska redovisningsnämnden FASB nya anvisningar (Statement of Financial Accounting Standard No. 142) som avskaffar kravet på årliga avskrivningar av goodwill. Istället införs ett särskilt värderingsförfarande (Benchmark Assessment Process) för att fastställa värdet på ett företags goodwillposter. Den nya redovisningsregeln, som blir tillämplig på Autoliv fr o m nästa år, väntas förbättra koncernens redovisade vinst (både före och efter skatt) med ca 50 MUSD och sänka bolagets faktiska skattesats till i storleks ordningen 35%. De nya redovisningreglerna väntas inte leda till några ytterligare nedskrivningar av goodwill utöver den som skett i det tredje kvartalet. Tillsammans med det ovannämnda åtgärdspaketet beräknas den nya redovisningsregeln öka Autolivkoncernens rörelseresultat med drygt 70 MUSD och vinsten per aktie med ca 65 cent under nästa år. Utdelning och nästa rapport En utdelning om 11 cent per aktie kommer att betalas den 6 december till dem som är aktieägare i Autoliv på avstämningsdagen den 8 november. Autolivs aktie och depåbevis noteras utan rätt till utdel ningen fr o m den 6 november. Nästa delårsrapport som omfattar det fjärde kvartalet 2001 lämnas den 24 januari 2002. "Safe Harbor Statement" enligt amerikansk lag Med undantag för de uppgifter i denna rapport som avser förfluten tid är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerhet när det gäller bl a (men inte begränsat till) valutasväng ningar, bilföretagens produktionsplaner och utfärdade kontrakt, ekono miska, konkurrensmässiga, myndighetsmässiga och tekniska faktorer som kan påverka Autolivs verksamhet, marknader, produkter, tjänster och priser samt övriga faktorer som avhandlas i Autolivs rapporter till den amerikanska finansinspektionen SEC. P R E S S R E L E A S E Autoliv Genomför Åtgärdspaket (Stockholm, 01-10-18) - Det svensk-amerikanska bilsäkerhetsföretaget Autoliv genomför för närvarande ett omstruktureringsprogram för att sänka kostnaderna och för att motverka effekterna av den snabbt fallande bilproduktionen. Paketet väntas fr o m nästa år leda till besparingar på 20-25 milj. dollar, vilket motsvarar en förbättring på nästan 15% av koncernens verksamhetsresultat före skatt under den senaste 12- månadersperioden eller knappt 15 cents högre vinst per aktie. Kostnaden för paketet uppgår till sammanlagt 65 miljoner dollar och omfattar omstruktureringskostnader, engångsavskrivningar och avsättningar för kontrakts-, garanti- och ansvarsfrågor. Kostnaderna har belastat det tredje kvartalets resultat vilket offentliggörs samtidigt med detta pressmeddelande. Av beloppet avser 24 miljoner engångsavskrivningar av anläggningar och 39 miljoner avsättningar. Endast 2 miljoner dollar av de 65 miljonerna har därför någon likviditetspåverkan under det tredje kvartalet. Integration av USA-verksamheter Omstruktureringsprogrammet omfattar bl a integreringen av sju produktionslinor för gasgeneratorer från Autoliv's fabrik i Denver, USA, med koncernens centrum i Utah för tillverkning och utveckling av gasgeneratorer. Genom denna sammanläggning, har antalet anställda i anläggningarna kunnat minskas med över 200. Kostnadsbesparingen från denna åtgärd väntas ge full effekt innan årsskiftet. Översyn av Autoliv Seat Sub-Systems Ett annat viktigt inslag i åtgärdsprogrammet är en översyn av verksamheten i Autolivs division för stolskomponenter. Översynen har resulterat i en serie åtgärder såsom sammanslagning av administration och produktutveckling för divisionens båda enheter, flyttning av marknadsföring och programansvar till Autolivkoncernens existerande försäljnings- och utvecklingskontor i Göteborg, avskrivning av goodwill och andra tillgångar. Snabbare takt i flytt till lågkostnadsländer Autoliv har redan meddelat planerna på att flytta textilproduktionen i USA och Sverige till Mexiko och Polen. Kostnaden för dessa planer har nu tagits som en avsättning i det tredje kvartalets resultat i stället för som en löpande kostnad. Flyttningen av den svenska textiltillverkningen bör vara genomförd före årsskiftet, medan motsvarande besparing i USA inte kommer att kunna realiseras i sin helhet förrän om drygt ett år. Den svenska verksamheten, som ligger i Kungälv, sysselsätter 100 personer och den amerikanska 500. Av dessa 600 jobb, beräknas 500 flyttas till de båda lågkostnadsländerna. Rationaliseringar i Holland Åtgärdspaketet omfattar också rationalisering av Autolivs verksamhet i Nederländerna. Bland annat kommer flera administrativa funktioner att samordnas med motsvarande funktioner hos Autolivs övriga fabriker, främst i Sverige och Tyskland. Autolivs holländska fabrik kommer att omvandlas till ett samordningscentrum som skall fortsätta att betjäna NedCar, som nyligen utsåg Autoliv till säkerhetspartner även för nästa bilmodell som skall tillverkas i NedCar-fabriken. Sammanlagt omfattar åtgärdspaketet mer än 800 anställda. För ytterligare upplysningar: Lars Westerberg, VD, Tel 08 / 587 20 600 Mats Ödman, Informationschef, Tel 08/ 58 72 06 23 eller mob. 0708/ 32 09 33 Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med nästan 30.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen åtta tekniska center med 19 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets företag. Försäljningen 2000 uppgick till 4,1 miljarder dollar och nettovinsten till 170 MUSD (ca 1,6 miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs (SSE: ALIV). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00590/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00590/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar