Framgångsrik omfinansiering av Autolivs obligationslån– sänker räntekostnader med 11 MUSD

(Stockholm, 2012-03-15) – – – Autoliv Inc (NYSE: ALV och SSE: ALIV SDB) – världens ledande bilsäkerhetsföretag – meddelar idag att företaget framgångsrikt har omfinansierat sitt 8-procentiga obligationslån (“Senior Notes”) som löper till den 30 april 2014. Efter ett starkt gensvar från internationella och svenska investerare sattes kupongräntan till 3,854%, vilket ger en effektiv räntesats för investerarna på 2,875%.  Den nya räntan på obligationslånet träder i kraft idag, den 15 mars 2012, och kommer att minska räntekostnaderna i år med ungefär 11 MUSD jämfört med 2011.

Obligationslånet är kopplat till de aktieenheter (”equity units”) som Autoliv gav ut den 30 mars 2009 och uppgår till 106 MUSD. Förfallodagen för lånet, som är den 30 april 2014, påverkas inte av omfinansieringen.

Omfinansieringen uppskattas minska Autolivs räntekostnader med omkring 11 MUSD under 2012 och med cirka 12 MUSD under 2013 jämfört med 2011. Detta väntas resultera i en ökning av vinst per aktie med omkring 7 cent (efter utspädning) för 2012.

Intäkterna från omfinansieringen har använts för att köpa en portfölj av amerikanska statspapper som kommer att fungera som säkerhet för de aktier som ska ges ut den 30 april 2012, enligt villkoren från 2009, för aktieenheterna. Därigenom kommer Autolivs kassa att öka med cirka 106 MUSD samt antalet utestående aktier med 5,8 miljoner till ungefär 95,2 miljoner aktier.  

Förfrågningar:

Hannes Wadell, Finanschef                                                        Tel 08 587 206 55

 

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än 80 anläggningar med cirka 48.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv 17 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 20 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning ökade under 2011 med 15% till drygt 8,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.

 

 

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar