Kvartalsrapport April - Juni 2013

Försäljning och rörelsemarginal bättre än förväntat

(Stockholm 2013-07-19)--- Autolivkoncernens försäljning uppgick under årets andra kvartal till 2.198 MUSD, rörelsemarginalen, exklusive kostnader för kartellutredningar och kapacitetsanpassningar, till 9,1%. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till nära 6% (ej U.S. GAAP, se tabell).

Operativt kassaflöde uppgick till 192 MUSD och rörelseresultatet till 194 MUSD, vilket inkluderar 6 MUSD i kostnader för kartellutredningar och kapacitetsanpassningar. Resultatet före skatt uppgick till 193 MUSD och nettovinsten till 139 MUSD. Vinsten per aktie efter utspädning förbättrades med 8% till 1,44 USD.

Under det tredje kvartalet förväntas Autolivs organiska försäljning växa med nära 6%. Rörelsemarginalen förväntas bli runt 8,5%, exklusive kostnader för kartellutredningar och kapacitetsanpassningar.

Indikationen för helåret är att försäljningen ökar organiskt med runt 4% i den övre delen av det tidigare kommunicerade spannet om 2% till 4%. Indikationen på en rörelsemarginal runt 9%, exklusive kostnader för kartellutredningar och kapacitetsanpassningar, är oförändrad.

Kommentarer från Jan Carlson, VD och Koncernchef
“Autoliv hade ett mycket bra kvartal och levererade både rekordförsäljning och bättre än förväntad rörelsemarginal. Den globala bilproduktionen utvecklades något bättre än förväntat och genom vår förmåga att leverera samt hög försäljning till väl säljande bilplattformar har vi kunnat dra nytta av förbättringen. Under kvartalet höll Autoliv en kapitalmarknadsdag där framtida tillväxtområden presenterades. Jag är speciellt nöjd med den snabba tillväxten inom två av dessa strategiska områden, aktiva säkerhetssystem och tillväxtmarknader, framför allt Kina, där vi hade en stark försäljningsutveckling.

Inom aktiva säkerhetssystem, vårt nya tillväxtområde, växte försäljningen under kvartalet organiskt med mer än 70%. Denna starka utveckling stärker oss ytterligare på vägen mot vårt mål om 500 MUSD i försäljning av aktiva säkerhetssystem 2015. Vi fortsätter att dra nytta av vår långa närvaro på den kinesiska marknaden, där vi hade ytterligare ett kvartal med tvåssiffrig försäljningstillväxt, denna gång främst drivet av kinesiska biltillverkare. Lokala tillverkares fokus på säkerhet är viktigt och Autoliv är väl positionerat för att dra nytta av denna trend.

Genom en oväntad uppgång i fordonsproduktionen och ett starkt kvartal för Autoliv inom premiumsegmentet, blev den europeiska försäljningen under kvartalet starkare än förväntat. Vi är dock fortsatt försiktiga angående Europa på kort sikt då vi inte ser någon förbättring av fordonsproduktionen eller den generella ekonomiska situationen i regionen och justeringen av vår europeiska produktion tar längre tid än tidigare förväntat.

Vi går in i den andra halvan av året med starkt fokus att uppnå våra långsiktiga mål med hjälp av vår affärsplan som presenterades på kapitalmarknadsdagen i maj.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 19 juli, kl. 14:30. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att erhålla telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från hemsidan.

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar