Kvartalsrapport januari - mars 2018

Rekordförsäljning och rekordbruttovinst, igen 

(Stockholm, Sverige, 27 april 2018) – För första kvartalet 2018 rapporterar Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en rekordhög försäljning på 2.813 MUSD, en ökning med 7,8% jämfört med samma kvartal 2017, och en rekordhög bruttovinst på 579 MUSD. Den organiska försäljningen* för kvartalet ökade med 0,1%. Rörelsemarginalen uppgick till 8,0%, och den justerade rörelsemarginalen* uppgick till 8,8%. (Ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell). 

Vid kvartalets början förväntades en organisk försäljningstillväxt på ”mindre än 1%” och en justerad rörelsemarginal på ”runt 9%”. 

För helåret 2018 upprepas indikationerna för segmenten från vår rapport för fjärde kvartalet 2017. För Passive Safety segmentet är indikationen en organisk försäljningsökning på mer än 10% för helåret 2018, med indikationen att den underliggande lönsamheten för segmentet kommer att öka jämfört med helåret 2017. För segmentet Electronics är indikationen en organisk försäljningsminskning på cirka 3% för helåret, med en indikation om att den underliggande lönsamheten för segmentet kommer att minska jämfört med helåret 2017.(Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar).
 
Kvartalet i siffror
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.
  
Kommentarer från Jan Carlson, styrelseordförande, koncernchef och VD    

”Första kvartalet 2018 var stabilt med rekordförsäljning och en rekordhög bruttovinst. Den justerade rörelsemarginalen* var i linje med förväntningarna och jag är nöjd med att den ökade jämfört med samma period föregående år för andra kvartalet i rad. Det operativa kassaflödet är säsongsmässigt lägre i första kvartalet men var även påverkat av ogynnsamma timingeffekter. För helåret, exklusive separationseffekter, förväntar vi oss att det operativa kassaflödet når samma nivå som förra året.
 
Avknoppningen av segmentet Electronics är på rätt väg och handel i Veoneer förväntas börja tidigt i tredje kvartalet 2018. Ledande befattningar offentliggjordes den 22 mars, den interna operativa uppdelningen blev klar den 1 april och Veoneer lämnade in en offentlig Form-10-ansökan till SEC, den 26 april. Vi har meddelat att Investerardagar avses hållas i Stockholm och New York i slutet av maj respektive början av juni.
 
Samtidigt som vi genomför planerna för avknoppningen behåller vi fokus på affärsutvecklingen. Vi har stark utveckling inom Active Safety, med en försäljning av kärnprodukter inom aktiv säkerhet som var större än väntat samt en milstolpe i form av en ADAS-order från Geely, som även omfattar mjukvara från Zenuity. Den senaste tidens händelser inom ADAS- och AD miljön belyser vikten av systemvalideringar och att säkerheten alltid måste komma i första hand.
 
Produktlanseringarna inom Passive Safety går generellt enligt plan och segmentets orderingång låg kvar på en hög nivå under kvartalet. Tillsammans med vår förväntan på en tvåsiffrig försäljningstillväxt under 2018 för Passive Safety ger det stöd åt resan mot målen för 2020.
 
Som alltid med kvalitet som vår första prioritet, går vi vidare mot att genomföra planerna på en avknoppning samtidigt som vi behåller fokus på att rädda fler liv och skapa värde för våra intressenter.”
 
En telefonkonferens kommer att hållas på engelska idag, den 27 april, kl. 14:00 CET. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Förfrågningar: Investerare och analytiker
Anders Trapp 
Vice President Investor Relations                            
Tel +46 (0)8 58 72 06 71 

Förfrågningar: Media
Thomas Jönsson
Group Vice President Corporate Communications                           
Tel +46 (0)8 58 72 06 27 

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 12.00 CET.

Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar