Kvartalsrapport juli – september 2018

Fortsatt stabil försäljningsökning

(Stockholm 26 oktober 2018) – För tredje kvartalet 2018 rapporterar Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIV.Sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, en försäljningsökning om 4,1% till 2.033 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten* för kvartalet var 6,4%, främst till följd av en organisk försäljningstillväxt* om 22% i Amerika. Försäljningen av krockkuddar växte organiskt* med 8% och säkerhetsbälten med 3%. Både den redovisade och den justerade* rörelsemarginalen var 9,5% (ej U.S. GAAP, se jämförelsetabell).

Under helåret 2018 förväntas den organiska försäljningen öka med runt 6%, och den justerade rörelsemarginalen uppgå till runt 10,5%. (Se avsnittet ”Utsikter” på nästa sida för mer information om organisk försäljning och justerad rörelsemarginal, vilka är framåtblickande ej U.S. GAAP-baserade beräkningar). 

Alla resultat i denna rapport avser Autolivs resultat som påverkas av avknoppningen av Veoneer, Inc. (”Veoneer”) den 29 juni 2018. Autolivs tidigare segment Electronics. Veoneers historiska resultat redovisas under avvecklad verksamhet, med undantag för kassaflöden som redovisas på konsoliderad basis för både kvarvarande och avvecklad verksamhet samt resultat justerat för minoritetens andel (konsoliderat Autoliv). Den omräknade historiska finansiella informationen som återspeglar avknoppningen är oreviderad, men har hämtats från Autolivs historiska reviderade årsredovisningar.

Nyckeltal

(Miljoner U.S. dollar, förutom aktiedata) Q3 2018 Q3 2017 Förändring
Försäljning kvarvarande verksamhet $2.033,0 $1.952,6 4,1%
Rörelseresultat kvarvarande verksamhet $192,5 $167,2 15,1%
Rörelsemarginal kvarvarande verksamhet 9,5% 8,6% 0,9%
Justerad rörelsemarginal kvarvarande verksamhet 1) 9,5% 10,5% -1,0%
Resultat per aktie efter utspädning kvarvarande verksamhet 2, 3) $1,34 $1,21 10,7%
Justerat resultat per aktie efter utspädning kvarvarande verksamhet 1, 2, 3) $1,35 $1,64 -17,7%
Operativt kassaflöde Autoliv konsoliderad basis $238,2 $217,9 9,3%
1) Exklusive kostnader för kapacitetsanpassningar, kartellrelaterade ärenden och uppdelning av bolagets affärssegment. 2) Efter utspädning och exkl. återköpta aktier. 3) Tilldelade aktierätter genom aktieprogram med rätt att erhålla motsvarighet till utdelning är (under tvåklassmetoden) undantagna från EPS beräkningen.   

Kommentarer från Mikael Bratt, VD och koncernchef
”Vår tillväxt var fortsatt stabil under kvartalet. Drivet främst av ett stort antal produktlanseringar i Nordamerika växte Autoliv organiskt* med mer än 6%, trots att fordonsproduktionen minskade med cirka 2% enligt IHS. Vi växte snabbare än fordonsproduktionen i samtliga regioner förutom Övriga Asien, med Nordamerika som den främsta drivkraften med en organisk tillväxt* på 22%. Lanseringarna är enligt plan med bra leveransprecision, men med fortsatt förhöjda lanseringsrelaterade kostnader, vilket temporärt påverkar vår lönsamhetsutveckling negativt.

Jag är nöjd med att orderingången låg på en fortsatt hög nivå i kvartalet, vilket främjar våra tillväxtmöjligheter på längre sikt. Det operativa kassaflödet var starkt under kvartalet, vilket stödjer vår indikation för helåret om ett operativt kassaflöde för den kvarvarande verksamheten på liknande nivå som för helåret 2017.

Under tredje kvartalet genomgick vår bransch stora förändringar avseende fordonsproduktionen, särskilt i Europa som påverkades av WLTP och i Kina på grund av lägre efterfrågan från konsumenterna. Vår leverantörskedja och våra produktions- och logistiksystem tvingades därmed hantera betydande och sena förändringar av biltillverkarnas produktionsplaner och därmed ett ojämnt utnyttjande av vår leverantörskedja och våra produktions- och logistiktillgångar. Detta, samtidigt som vi hanterade de många lanseringarna och den höga tillväxten i Nordamerika. Vi ser en liknande situation för resten av året, med fortsatt osäkerhet för fordonsproduktionen, särskilt i Kina och Europa, med ett fortsatt ojämnt utnyttjande av våra tillgångar. Vi genomför åtgärder för att hantera dessa utmaningar och vi förväntar oss att över tid se en gradvis förbättring av den operationella hävstången.

Med ett ständigt fokus på kvalitet och operationell excellens fortsätter vi att exekvera på våra ökade verksamhetsvolymer och nya möjligheter, med extra uppmärksamhet på eventuella förändringar i fordonsefterfrågan.”

En telefonkonferens kommer att hållas på engelska kl. 14:00 (CET) idag, 26 oktober. Gå till www.autoliv.com för att följa konferensen eller för att få kod och telefonnummer till konferensen. Bilderna för konferensen kommer att kunna laddas ner från webbplatsen efter publiceringen av rapporten.

Förfrågningar: Investerare och analytiker
Anders Trapp
Vice President Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 71

Henrik Kaar
Director Investor Relations
Tel +46 (0)8 58 72 06 14 

Förfrågningar: Media
Stina Thorman
Tillförordnad Vice President Communications
Tel +46 (0)8 58 72 06 50 

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 12.00 CET.


Taggar:

Om oss

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv nära 67 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 14 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Prenumerera

Dokument & länkar