Kommuniké från årsstämma 2011 i Phonera AB (publ.)

Phonera AB (publ.) har hållit årsstämma torsdagen den 12 maj 2011. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av Phoneras årsstämma.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2010.

Beslut om disposition av bolagets vinst

Årsstämman beslutade att av till stämmans förfogande stående medel om 28 661 147 kr, utdela 20 020 346,88 kronor, vilket motsvarar en utdelning om 2,56 kronor per aktie, och balansera 8 640 800,12 kronor i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 17 maj 2011. Utbetalning beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 20 maj 2011.

Beslut om styrelsen och revisorer

  • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska utökas med en ledamot, d.v.s. att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, utan suppleanter.
  • Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sven Uthorn, Michael Lindström, Jesper Otterbeck, Peter Ahldin och Kenneth Gustafsson samt beslutade om nyval av Sven Berg och Henric Wiklund som styrelseledamöter. Sven Uthorn omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade att styrelsen ska arvoderas med totalt 592 000 kronor att fördelas inom styrelsen enligt följande:
    176 000 kronor till styrelsens ordförande Sven Uthorn, 88 000 kronor till var och en av Jesper Otterbäck och Kenneth Gustafsson, 80 000 kr till var och en av Sven Berg, Peter Ahldin och Michael Lindström samt 0 kr till Henric Wiklund.
  • Årsstämman beslutade att ersättning för arbete i utskott eller kommittéer inte ska utgå.
  • Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till bolagets revisor.
  • Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag till beslut.

Beslut om fastställande av instruktioner för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktioner för valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

Beslut avseende Valberedningen

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av Henric Wiklund som företrädare för Investment AB Klöverön, Paul Rönnberg som företrädare för Calico nr 7334 AB , Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt Sven Uthorn, styrelsens ordförande. Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2012. Årsstämman beslutade vidare att de principer som framgår av de beslutade instruktionerna för valberedningen ska gälla för förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Beslut om bemyndigande till nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 798 898 aktier mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning av fordran. Vid utnyttjandet av bemyndigandet ska teckningskursen bestämmas till en kurs som, med hänsyn till de avvikelser som är nödvändiga för att emissionen ska kunna genomföras, sätts så nära den vid emissionen aktuella noterade kursen för bolagets aktie som möjligt.  Skälet till eventuell avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna ska kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och/eller att nyemitterade aktier ska kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Beslut om återköp och försäljning av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm AB (”Börsen”). Ett förvärv får inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid, uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Det högsta antalet aktier som får överlåtas får uppgå till det sammanlagda innehavet av egna aktier i bolaget. Återköp och försäljning av aktier får ske endast till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp och försäljning ska ske i enlighet med bestämmelserna i bolagets noteringsavtal med Börsen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur efter Bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

_____________________________

Årsstämmans samtliga beslut kommer att finnas intagna i årsstämmoprotokollet vilket kommer att kunna laddas ner via www.phonera.com senast den 26 maj 2011. Protokollet kommer även finnas tillgängligt hos bolaget från den 26 maj 2011 och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen till beslut inför årsstämman finns tillgängliga för nedladdning på www.phonera.com .

Göteborg 12 maj 2011

Styrelsen i Phonera AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:

Henric Wiklund

Vd Phonera AB

Mobil: 0701-82 00 00

E-post: henric.wiklund@phonera.se


PHONERA AB (publ) fokuserar på två kärnaffärer riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Telefoni och Managed Services. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2010 335,4 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com

Taggar:

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Prenumerera

Dokument & länkar