Phonera AB Bokslutskommuniké 2010: Bästa helårsresultatet och starkaste kassaflödet hittills

Phonera avslutar året starkt med förbättrad lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Både affärsområde Telefoni och Managed Services redovisar tillväxt i intäkter och resultat jämfört med föregående år. 

Bokslutskommuniké 2010

Q4 Bästa helårsresultatet och starkaste
kassaflödet hittills


 

Oktober - december 2010

Nettoomsättningen för perioden ökar med 12 % och uppgår till 89,3 (79,5) mkr.  

Under perioden har Phonera erhållit ett förslag på uppgörelse på samtrafiken mellan f.d. Rix Telecom AB och TeliaSonera AB. Engångseffekter har under kvartalet påverkat omsättningen med -0,8 mkr, kostnaderna med +13,3 mkr och finansnetto med +0,4 mkr. Ingen del har ännu påverkat kassaflödet. 

EBITDA uppgår till 29,1 (9,9) mkr. Rensat för engångseffekter ökar EBITDA med 68 % jämfört med 2009 till 16,6 (9,9) mkr.

Rörelseresultatet uppgår till 24,6 (7,2) mkr. Rensat för engångseffekter ökar rörelseresultatet med 68 % jämfört med 2009 till 12,2 (7,2) mkr. 

Resultat efter skatt uppgår till 24,0 (7,1) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital men före investeringar, uppgår till 13,4 (10,6) mkr. 

Räntebärande nettoskuld uppgår till 42,4 (12,1) mkr varav 43,0 mkr utgörs av beräknade tilläggsköpe-skillingar. 

Resultat per aktie uppgår till 3,07 (0,91) kr. Rensat för engångseffekter var resultat per aktie 1,43 (0,91) kr. 


 

Januari - december 2010

Nettoomsättningen för perioden ökar med 9 % och uppgår till 335,4 (307,7) mkr i jämförbar verksamhet.  

Under perioden har Phonera erhållit ett förslag på uppgörelse på samtrafiken mellan f.d. Rix Telcom AB och TeliaSonera AB. Engångseffekter har under kvartalet påverkat omsättningen med -0,8 mkr, kostnaderna med +13,3 mkr och finansnetto med +0,4 mkr. Ingen del har ännu påverkat kassaflödet. 

EBITDA uppgår till 68,7 (23,7) mkr och rensat för engångseffekter till 56,2 (23,7) mkr.

Rörelseresultatet uppgår till 53,0 (11,3) mkr och rensat för engångseffekter till 40,5 (11,3) mkr.

Resultat efter skatt uppgår till 49,8 (10,7) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital men före investeringar, uppgår till 59,6 (26,8) mkr. 

Resultat per aktie uppgår för perioden till 6,37 (1,37) kr. Rensat för engångseffekter var resultat per aktie 4,73 (1,37) kr.

Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 2,56 (1,15) kr per aktie lämnas för 2010.

 

E fter rapportperiodens utgång

Robert Kjellberg tillträder tjänsten som ny chef för Managed Services den 1 mars. Robert Kjellberg blir ansvarig för driften av Phoneras Colocation, Hosting och Nätinriktade verksamhet med kontor och egna datahallar i Stockholm, Linköping och Oslo.

Styrelsen beslutat att justera upp bolagets lönsamhetsmål till en rörelsemarginal om 12 %.


 

VD:s kommentar  

Phonera avslutar året starkt med förbättrad lönsamhet och ett starkt kassaflöde. Både affärsområde Telefoni och Managed Services redovisar tillväxt i intäkter och resultat jämfört med föregående år. 


 

Phonera redovisar sitt bästa helårsresultat och starkaste kassaflöde hittills. Rörelseresultatet för 2010 exklusive engångseffekter uppgår till 40,5 mkr vilket motsvarar en vinstmarginal om 12 % och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 59,6 mkr.

Under det fjärde kvartalet har resultatet också påverkats positivt av engångseffekter om 12,9 mkr efter i huvudsak förslag på uppgörelse från TeliaSonera AB om samtrafiken mellan f.d. Rix Telecom AB (som förvärvades av Phonera 2007) och Telia Sonera. Uppgörelsen gäller fordringar och skulder för samtrafik under perioden 1999 till 2008. Orsaken till förslaget är att det tidigare inte rått en samsyn kring PTS föreslagna tariffer för samtrafik vilket nu regleras. För Phoneras del är det positivt att få klarhet i frågan och att få bort posten från bolagets balansräkning. Rörelseresultatet inklusive engångseffekterna för helåret hamnar på 53,0 (11,3) mkr.

Affärsområde Managed Services intäkter ökar med 51 % under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år. Tillväxten kommer främst från förvärvet av FastHost men också från organisk tillväxt inom Hosting. Även orderingången har varit god under det fjärde kvartalet.

Efter årets utgång blev det klart med rekryteringen av Robert Kjellberg som ny affärsområdeschef för Managed Services. Robert kommer närmast från befattningen som VD för bredbandsoperatören Open Net International och dessförinnan Open Net AB och har god erfarenhet av att leda företag i expansion. Robert tillträder tjänsten den 1 mars.

Affärsområde Telefoni gör ett starkt fjärde kvartal. Intäkterna ökar och affärsområdet har en högre snittintäkt per kund (ARPU) jämfört med samma kvartal föregående år. Detta är ett trendbrott då vi har haft en negativ trend under flera år. ARPU ökar som följd av att fler kunder har fastpris samt på att försäljningen av IP-telefoni har ökat. Under det fjärde kvartalet har affärsområdet även påbörjat försäljningen av mobiltelefoni med goda resultat.     

Styrelsen har beslutat att justera Phoneras finansiella mål. Det övergripande målet om att bolagets intäkter skall överstiga 500 mkr 2014 samt det årliga tillväxtmålet om 10 % kvarstår. Dessa mål kan dock komma att revideras utifall bolaget genomför större förvärv. Däremot har styrelsen beslutat att justera upp bolagets lönsamhetsmål till en rörelsemarginal om 12 %.

Inför 2011 kommer tillväxten främst att komma från en ökad försäljning av IP- och mobiltelefoni samt från en ökad fyllnadsgrad i bolagets datacenter. Tillväxten begränsas något av att bolagets nya datacenter i Stockholm först kommer att stå färdigt under senare delen av 2011. Bolaget har också som ambition att komplettera den organiska tillväxten med strategiska förvärv. Med tillväxt i intäkter, en stark bruttomarginal och god kostnadskontroll ser vi med tillförsikt fram emot 2011.    

  Malmö den 9 februari 2011

  Henric Wiklund
Verkställande direktör Phonera AB (publ.)


 

 

Nyckeltal koncernen 2010
okt-dec*
2009
okt-dec
2010
jan-dec*
2009
jan-dec
Nettoomsättning, mkr 89,3 79,5 335,4 309,0
Kostnader av engångskaraktär för konsolidering Q1 2009, mkr - - - 12,3
Bruttomarginal, % 70,4 49,4 56,2 46,3
EBITDA, mkr 29,1 9,9 68,7 23,7
Rörelseresultat, mkr 24,6 7,2 53,0 11,3
Rörelsemarginal, % 27,6 9,1 15,8 3,7
Resultat efter skatt, mkr 24,0 7,1 49,8 10,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 13,4 10,6 59,6 26,8
Nettoskuld, mkr 42,4 12,1 42,4 12,1
Avkastning eget kapital, % 18,9 8,3 39,3 12,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,4 6,6 32,3 6,9
Resultat per aktie, kr           3,07                0,91                6,37                1,37   
Resultat per aktie justerat för engångseffekter*, kr 1,43 - 4,73 -
Kassaflöde per aktie, kr -1,04                0,99                1,99                1,02   
Substansvärde per aktie, kr 16,20 10,98 16,20 10,98
Antal kunder affärsområde Telefoni 58 000 55 500 58 000 55 500
  *Notera att effekterna av engångseffekter påverkar flera nyckeltal kraftigt. Engångseffekter har under kvartalet påverkat omsättningen med -0,8 mkr, kostnaderna med +13,3 mkr och finansnetto med +0,4 mkr. Ingen del har ännu påverkat kassaflödet.  


 

Affärsområde Managed Services

Under denna rubrik redovisas uppskattad proformaredovisning för jämförbar verksamhet 2009. Se not 3 sidan 16 för vidare information. Samtliga kunder inom IP-telefoni som tidigare redovisats inom affärsområde Managed Services har sedan förra årsskiftet flyttats till Affärsområde Telefoni.

Affärsområdet Managed Services tillhandahåller tjänster inom Hosting, accesser för Internet och VPN samt grossisttjänster i eget internationellt IP-nät. Affärsområdet fokuserar främst på hosting åt de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet, höga effekter per rack och tillgång till ett kraftfullt IP-nät.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgår under fjärde kvartalet till 24,6 (16,3) mkr vilket är en ökning med 51 % på ett år. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgår till 0,1    (-2,0) mkr.

Omsättningsutveckling fjärde kvartalet

Affärsområdets omsättning uppgår fjärde kvartalet till 24,6 (16,3) mkr. Tillväxten i intäkter kommer främst från förvärvet av FastHost i Oslo men också från organisk tillväxt inom Hosting.  

Orderingången har varit god under fjärde kvartalet. Det är fortsatt främst inom Hosting som affärsområdet växer. Tillväxten inom Hosting uppgår till 64 % jämfört med motsvarande kvartal 2009.

Under det andra kvartalet tecknades ett större avtal inom Hosting med IT-bolaget Iptor. Under tredje kvartalet påbörjade kunden sin inflyttning i Phoneras datahallar och faktureringen har under fjärde kvartalet ökat stegvis. Under andra kvartalet 2011 kommer Iptor att faktureras fullt ut.

 

Omsättning Managed Services (mkr)

 

Kostnadsutveckling fjärde kvartalet

Direkta kostnader uppgår fjärde kvartalet till 14,0 (9,5) mkr i jämförelse med 12,6 mkr tredje kvartalet. De direkta kostnaderna ökar som följd av förvärvet av FastHost. Högre elkostnader under vintermånaderna belastar resultatet i fjärde kvartalet. Övriga kostnader och personalkostnader uppgår fjärde kvartalet till 7,3 (7,3) mkr i jämförelse med 6,5 mkr andra kvartalet. Ökningen i övriga kostnader beror främst på förvärvet av FastHost. Kostnadsökningen jämfört med tredje kvartalet förklaras delvis av högre provisioner till säljare som en följd av den ökade orderingången.

Hyres- och övriga kostnader för det nya datacentret i Stockholm har belastat kvartalets resultat med 0,9 mkr.

Avskrivningar uppgår fjärde kvartalet till 3,3 (1,5) mkr i jämförelse med 3,1 mkr andra kvartalet. Avskrivningarna ökar till följd av fortsatt expansion i datacenter Linköping och Hammarby samt tillkommande avskrivningar på immateriella tillgångar efter förvärvet av FastHost.

Kostnadsutveckling Managed Services (mkr)

 

Resultatutveckling fjärde kvartalet

Resultatet för affärsområde Managed Services före avskrivningar uppgår under det fjärde kvartalet till 3,4 (-0,4) mkr. Rörelseresultatet uppgår fjärde kvartalet till 0,1 (-2,0) mkr.

EBITDA Managed Services (mkr)

 

Rörelseresultat Managed Services (mkr)

 


 

Affärsområde Telefoni

Under denna rubrik redovisas uppskattad proformaredovisning för jämförbar verksamhet 2009. Se not 3 sidan 16 för vidare information. Samtliga kunder inom IP-telefoni som tidigare redovisats inom affärsområde Managed Services har sedan förra årsskiftet flyttats till Affärsområde Telefoni.

Phoneras telefoni och Internettjänster riktas främst till små och medelstora företag. Affärsområdet har 58 000 (55 500) kunder vid periodens utgång jämfört med 58 500 kunder tredje kvartalet. Minskningen beror delvis på att affärsområdet under hösten fokuserat mer på att nå större kunder inom IP-tjänstsegmentet och att merförsälja fler tjänster till befintliga kunder bl.a. mobil telefoni .

Nettoomsättningen uppgick fjärde kvartalet till 65,5 (63,2) mkr. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till 13,7 (12,7) mkr.

Omsättningsutveckling fjärde kvartalet

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgår under det fjärde kvartalet till 65,5 (63,2) mkr i jämförelse med 62,1 mkr i tredje kvartalet. Ökningen jämfört med kvartal tre beror dels på att konsumtionen av telefoni under kvartal fyra är högre än under sommarmånaderna samt att andelen kunder med fastprisalternativ fortsatt att öka. Under hösten har även försäljningen av IP-baserade tjänster ökat. Dessa kunder har en högre omsättning per kund (ARPU) än genomsnittet i kundstocken vilket bidragit till en ökad omsättning. Under början av kvartalet lanserades mobiltelefoni. Försäljningen har börjat bra och påverkar nettoomsättningen för kvartal fyra positivt.

Omsättning Telefoni (mkr)  

   
ARPU & OPEX Telefoni, kr per kund

(se även definitioner på sidan 17)

 

Bruttomarginal Telefoni, %

 

Bruttomarginal fjärde kvartalet

Bruttomarginalen uppgår fjärde kvartalet till 55,0 (49,9) % mot 55,0 % under tredje kvartalet. Utvecklingen är positiv med en bibehållen marginal då trafikkonsumtionen fjärde kvartalet är högre än tredje kvartalet och effekten av kunder med fastprisalternativ påverkar bruttomarginalen mer positivt under lågkonsumtionsmånader. 

Direkta kostnader uppgår under kvartalet till 29,5 (30,8) mkr i jämförelse med 28,0 mkr i tredje kvartalet. Ökningen jämfört med tredje kvartalet beror på en ökad konsumtion av telefoni. Post & Telestyrelsen tog under året beslut om att sänka samtrafikavgifterna i både de fasta och mobila telenäten vilket minskar de direkta kostnaderna och påverkar bruttomarginalen positivt i jämförelse med föregående år.


 

Kostnadsutveckling Telefoni (mkr)  

   

Kostnadsutveckling fjärde kvartalet

Personal och övriga kostnader, exklusive avskrivningar uppgår fjärde kvartalet till 21,5 (18,9) mkr i jämförelse med 18,6 mkr tredje kvartalet. Den högre kostnaden jämfört med föregående kvartal beror på en högre försäljning med påföljande försäljarprovisioner under kvartalet samt ökade kostnader i samband med lanseringen av mobiltelefoni.

Resultatutveckling fjärde kvartalet

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till 13,7 (12,7) mkr.

Rörelseresultat Telefoni (mkr)

 

 

Mobiltelefoni lanserades i början av fjärde kvartalet

I oktober lanserade affärsområdet en fullskalig mobiltjänst under eget varumärke. Uppstarten har varit bra och kunderna uppskattar att produktportföljen blivit mer komplett. Mobiltjänsten har gett affärsområdet möjlighet att introducera en helt ny tjänst till kunderna och skapa attraktiva och funktionella paketeringar tillsammans med Phoneras befintliga telefoni- och IP-tjänster. Phonera är genom sitt avtal med Telia Mobile Network AB en fristående virtuell operatör som opererar i Telias mobila nät.


 

Poster av engångskaraktär

Under det fjärde kvartalet 2010 erbjöd TeliaSonera AB en reglering av de fordringar och skulder som Phonera Managed Services AB (f.d. Rix Telecom AB) har haft avseende samtrafik under perioden 1999 till 2008. För den skuld som bolaget beräknat skulle betalas har sedan tidigare reserveringar gjorts i resultat- och balansräkning avseende ränta, moms och kapital. En fullständig reglering med Telia innebär att bolaget både kommer betala och erhålla för tidigare intäkter för trafik, kostnader för trafik, för moms samt för dröjsmålsränta.

Phonera har beslutat att resultatföra hela det förslag på reglering som TeliaSonera presenterat. Detta kan innebära att den slutliga överenskommelsen kan komma att avvika från den nu bokade. Ingen del påverkar bolagets kassaflöde under det fjärde kvartalet men kommer att göra det vid en slutlig reglering. Bolaget bedömer att en sådan reglering kommer att ske under första kvartalet 2011.

Bolaget har dessutom belastat resultatet med kostnader av engångskaraktär till följd av uppgörelse med tidigare hyresvärd. Under fjärde kvartalet har resultatet påverkats av detta enligt nedan:

Engångsposter (mkr)

Omsättning -0,8
Direkta kostnader           +17,0   
Övriga kostnader -3,7
Finansnetto +0,4
Summa resultateffekt          12,9   

 

Tydligare fokus för affärsområden

Affärsområde Managed Services har från inledningen av 2010 renodlats och fokuserar på tjänster inom Hosting. För att tillvarata de intressanta tillväxtmöjligheter som IP-telefoni medför har dess verksamhet koncentrerats till Affärsområde Telefoni.

Under 2009 redovisades en del av IP-telefoniverksamheten i affärsområde Managed Services men från januari 2010 och framåt redovisas detta som en del av affärsområde Telefoni. För affärsområde Telefoni innebär detta en ökning med        1 100 kunder, 15,7 mkr i ökad omsättning och ett ökat rörelseresultat med 4,5 mkr. Motsvarande minskning uppstår i affärsområde Managed Services.

Nettoomsättning

Fjärde kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade med 12% och uppgår fjärde kvartalet till 89,3 (79,5) mkr.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet uppgår till 24,6 (16,4) mkr för affärsområde Managed Services rensat för IP-telefonikunderna. Tillväxten kommer främst från verksamheten inom Hosting med det under andra kvartalet förvärvade norska bolaget FastHost. Nettoomsättningen för affärsområde Telefoni för jämförbar verksamhet uppgår fjärde kvartalet till 65,5 (63,2) mkr.

Helår 2010

Koncernens nettoomsättning uppgår för 2010 till 335,4 (307,7) mkr för jämförbar verksamhet.

Nettoomsättningen för jämförbar verksamhet under 2010 för affärsområde Managed Services uppgår till 82,0 (62,3) mkr. Tillväxten kommer främst från verksamheten inom Hosting med det under andra kvartalet förvärvade norska bolaget FastHost. Nettoomsättningen för affärsområde Telefoni för jämförbar verksamhet uppgår för 2010 till 254,3 (245,5) mkr.

Resultat

Fjärde kvartalet

Koncernens rörelseresultat uppgår fjärde kvartalet till 24,6 (7,2) mkr. Rörelseresultatet har fortsatt utvecklats positivt under det fjärde kvartalet även utan engångseffekter.

Rörelseresultatet för affärsområde Managed Services uppgår fjärde kvartalet till 0,1 (-0,6) mkr. Under fjärde kvartalet 2009 var motsvarande resultat för verksamheten utan IP-telefonikunderna -2,0 mkr.

Rörelseresultatet för affärsområde Telefoni uppgår fjärde kvartalet till 13,7 (11,3) mkr. Under fjärde kvartalet 2009 var motsvarande resultat för verksamheten inklusive de nu flyttade IP-telefonikunderna 12,7 mkr.

Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med 1,6 (3,4) mkr. Reglering av samtrafiken samt engångskostnader har förbättrat resultatet med 12,9 mkr.

Helår 2010

Koncernens rörelseresultat uppgår för 2010 till 53,0 (11,3) mkr. Rörelseresultatet har, även rensat för engångsposter, fortsatt utvecklats positivt, bland annat till följd av ökad omsättning, genomfört förvärv och den under 2009 genomförda konsolideringen av verksamheten.

Rörelseresultatet för affärsområde Managed Services uppgår för 2010 till -0,4 (-12,4) mkr. Under 2009 var motsvarande resultat för verksamheten utan IP-telefonikunderna -16,9 mkr.

Rörelseresultatet för affärsområde Telefoni uppgår för 2010 till 53,3 (37,6) mkr. Under 2009 var resultatet för verksamheten inklusive de nu flyttade IP-telefonikunderna 42,1 mkr.

Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med 12,4 (13,8) mkr. Reglering av samtrafiken samt engångskostnader har förbättrat resultatet 2010 med 12,9 mkr.

Anläggningstillgångar

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgår per 31 december 2010 till 165,5 (95,4) mkr. Ökningen består i huvudsak av en ökning av immateriella tillgångar till följd av förvärvet av FastHost men även en ökning av materiella anläggningstillgångar för färdigställande av datacentret i Linköping samt tillkommande investeringar för det befintligt datacenter i Stockholm.

I inventarier ingår per sista december finansiellt leasade inventarier till ett bokfört värde av 14,3 (11,8) mkr.

Övriga anläggningstillgångar utgörs av uppskjutna skattefordringar på 22,2 (22,2) mkr samt lämnad deposition till Skanova och upplupen ränta på densamma 2,3 (2,1) mkr.

Uppskjuten skattefordran

Det nominella värdet av uppskjuten skattefordran uppgick per 31 december 2009 till 47,9 mkr. Övriga anläggningstillgångar som utgörs av den uppskjutna skattefordran uppgår till 22,2 (22,2) mkr och motsvarar en skatteeffekt på förväntat resultat.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgår per sista december 2010 till 30,0 (14,4) mkr.

Nettoupplåningen minskade under kvartalet med 6,0 mkr och uppgår per 31 december 2010 till 42,4 (12,1) mkr. De räntebärande skulderna utgörs av reserverade tilläggsköpeskillingar om 43,0 (2,7) mkr, leasingskuld på 11,9 (9,9) mkr, kortfristig factoringkredit på 0,0 (8,0) mkr samt banklån på 17,5 (6,0) mkr.

Nettoupplåning    
Belopp i mkr 2010-12-31 2009-12-31
Räntebärande skulder    
Reserverade tilläggsköpeskillingar           43,0                  2,7   
Leasingskuld           11,9                  9,9    
Kortfristig factoringkredit  -               8,0   
Banklån           17,5                  6,0   
Summa räntebärande skulder           72,4                26,5   
Likvida medel           30,0                14,4   
NETTOUPPLÅNING           42,4                12,1   

Som säkerhet för möjligheten att utnyttja den kortsiktiga factoringkrediten har kundfordringar på 23,6 (17,1) mkr ställts. Säkerhet i form av företagsinteckningar på 28,7 (28,7) mkr har ställts avseende åtagande mot nätleverantörer. Vidare har deposition ställts till Skanova om 2,3 (2,1) mkr. För kredit hos bank har aktier i dotterbolaget Phonera Företag samt Fasthost AS ställts som säkerhet. Dessa tillgångar uppgår till 175,5 (129,1) mkr.

Identifierad uppskjuten skatteskuld i samband med förvärvsanalysen av FastHost uppgår till 5,9 (0,0) mkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 31 december 2010 till 126,7 (85,9) mkr.

Koncernens soliditet uppgår per 31 december 2010 till 38,8 (44,2)%.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår under fjärde kvartalet till 13,4 (10,6) mkr och för helåret till 59,6 (26,8) mkr, varav förändring av rörelsekapital uppgår till         -15,6 (0,9) mkr för fjärde kvartalet och -7,5 (4,9) mkr för helåret 2010.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under fjärde kvartalet påverkat kassaflödet med -2,4       (-7,1) mkr och för hela året med -13,7 (-25,9) mkr.

Under kvartalet har koncernen bland annat återbetalt den kortsiktigt factoringkrediten, lånet till förra ägaren av Fasthost AS samt amorterat på befintliga krediter. Under fjärde kvartalet var kassaflödet från finansieringsverksamheten -18,9 (3,9) mkr och för helåret 2010 -14,5 (-7,0) mkr.

Investeringar

Totalt har koncernen investerat 17,4 (35,8) mkr i materiella anläggningstillgångar under 2010. Huvudsakligen avser detta tilläggsinvesteringar infrastruktur för datahallar och nät.

Medarbetare

Koncernen hade per sista december 85 (77) heltidsanställda, varav 24 (25) kvinnor, samt 15 (17) deltidsanställda, varav 15 (13) kvinnor.

Marknaden

Telefoni

Affärsområdets primära marknad är små och medelstora företag (SME) på den svenska marknaden. Det finns i Sverige ca 600 000 företag i detta segment som har ett unikt, fast telefonnummer.

Situationen på företagsmarknaden för fast telefoni är stabil med ett minskat antal aktörer och prisnivåer som utvecklas på ett mer konsekvent och förutsägbart sätt utan någon prispress.

Marknaden för fast telefoni har de senaste åren sett en minskning både avseende värde och antal samtalsminuter. Detta som en följd av lågkonjunkturen och förändrade telefonibeteenden. Denna minskning har nu avtagit och marknaden har stabiliserats i antal abonnemang och snittintäkter per kund.  Affärsområdet ser här en tillväxtpotential med fokus på att utöka såväl andelen fasta telefonintäkter som antal abonnemang.

Marknaden för mobiltelefoni till företag växer. Antalet abonnemang ökade under 2009 med 8 % till 2 503 000. Det är abonnemang för mobilt bredband som står för den största delen av ökningen. Affärsområdet ser en stor tillväxtpotential inom mobiltelefoni.

Phonera säljer även IP-telefoni till små och medelstora företag. IP-telefoni till företag är en marknad som växer och Phonera har en stark organisk tillväxt. Phonera bedömer att marknaden för IP-telefoni och framförallt IP-telefoniväxlar och IP-baserade växelanslutningar kommer att fortsätta växa.

Managed services

Marknaden för Hostingtjänster växer kraftigt. Mängden data som lagras beräknas öka med 50 % per år enligt IDC (International Data Corporation). Med den ökade datamängden krävs det fler och kraftfullare servrar. Moderna servrar är därför mer kompakta än tidigare vilket leder till fler servrar per rack som gör att behovet av el och kyla ökar.

Det är inte bara mängden digital information som växer. I takt med att allt mer affärskritisk verksamhet bedrivs digitalt ökar behovet av hög säkerhet och tillgänglighet samt behovet av stor internetkapacitet. Med en ökad komplexitet i drift av servrar och allt större krav på hög tillgänglighet och säkerhet ökar efterfrågan på outsourcing av serverdriften.

Affärsområdet ser en tillväxtpotential som drivs av den kraftiga tillväxten inom den digitala ekonomin samt av att allt fler företag väljer att outsourca sina datacenter.  

Moderbolaget

Moderbolaget har främst koncerngemensamma funktioner och all fakturering sker normalt till dotterbolag.

Moderbolagets nettoomsättning uppgår för 2010 till 20,6 (10,2) mkr. Resultat före skatt uppgår till 5,2 (-45,9) mkr.

Aktien

Phonera-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Aktiekapitalet per 31 december 2010 uppgår till 15 977 966 kronor och är fördelat på 7 988 983  aktier. Kvotvärde per aktie är 2,00 kronor.

Största ägarna
2010-12-31 Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Ramsboda AB  2 288 435          28,64          29,26   
Investment AB Klöverön  2 265 663          28,36          28,97   
Tafica Ltd     927 685          11,61          11,86   
Avanza Pensionsförsäkring AB     423 088            5,30            5,41   
Lipco AB     140 000            1,75            1,79   
Hans Linusson     126 000            1,58            1,61   
Carmaxia AB     120 606            1,51            1,54   
Capital Cube AB     100 000            1,25            1,28   
Övriga  1 428 971           17,89          18,27   
Totalt utestående aktier  7 820 448          97,89    100,00
Aktier i eget förvar, Phonera AB     168 535    2,11 -
Totalt antal aktier  7 988 983        100,00        100,00   

Risker och osäkerhetsfaktorer

Phoneras verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Phoneras framtida utveckling är dels verksamhetsrisker såsom förändringar i lagar och regler för telekommunikationstjänster, ökad konkurrens, färre antal leverantörer, introduktion av nya tjänster, förmåga att attrahera och behålla kunder, förmåga att attrahera och behålla personal, rättsprocesser, aktierelaterade risker samt finansiella risker.

Utöver de risker som beskrivs i Phoneras Årsredovisning 2009 (Förvaltningsberättelsen sidan 32 samt, not 20 sidan 48), bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Årsstämma Phonera AB (publ) 2011

Årsstämman för Phonera kommer att hållas den 12 maj 2011 i Göteborg. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag till bolagsstamma@phonera.se eller till Phonera AB (publ), Södergatan 14, 211 34 Malmö, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

Valberedning inför Årsstämman 2011

Årsstämman 2010 beslutade att valberedningen ska bestå av Louise Söderholm som företrädare för Investment AB Klöver­ ön, Jan Lundquist som företrädare för Ramsboda AB, Peter Ahldin som företrädare för Tafica Ltd. samt Sven Uthorn, styrelsens ordförande.

Valberedningens mandat sträcker sig till årsstämman 2011.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Phoneras styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till Phonera AB (publ), Södergatan 14, 211 34 Malmö.

Framtidsutsikter

För 2011 tror Phonera på en god utveckling av sin kärnaffär. Bolaget står starkt med en förstärkt produktportfölj, en sund kostnadsstruktur, en lågt skuldsatt balansräkning och starka kassaflöden från rörelsen. Planen för fortsatt tillväxt fortgår med tydligt sälj- och produktfokus inom respektive affärsområde. Bolaget följer löpande intressanta förvärvsmöjligheter för fortsatt expansion.

Förvalstelefoni och stabilare ARPU

Inom affärsområde Telefoni finns en stor och omfattande affär med förvalstelefoni. Denna verksamhet förväntas bidra med mycket god lönsamhet framöver. En stabilare ARPU i kombination med fortsatt kundanskaffning ökar möjligheten till tillväxt.

Attraktiv produktportfölj

Inom affärsområde Telefoni finns även affärerna IP-telefoni och Mobiltelefoni. Marknaden för IP-telefoni växer och inom marknaden för mobiltelefoni har Phonera en låg marknadsandel. Den framtida tillväxten för affärsområdet kommer främst att komma från dessa tjänster.

Kostnader för marknadsföring balanserade

En fortsatt balans mellan kostnader för nyanskaffning och bidrag från intagna telefonikunder förväntas framöver. Tillfälliga marknadssatsningar kommer dock medföra kvartalsvisa variationer i denna balans.

Tillväxt inom hosting

Inom affärsområde Managed Services förväntas tillväxt främst från produktområdet Hosting. Genomförda förvärv och beslutade investeringar kommer att fördubbla datacenterkapaciteten och förväntas successivt bidra med stark intäktstillväxt.

Sammantaget förväntas Phonera uppvisa en god tillväxt, ett förbättrat rörelseresultat och ett starkt kassaflöde i rörelsen.


 

Finansiella mål

Styrelsens finansiella mål för Phonera är:

-        Genomsnittlig tillväxt om lägst 10 % per år och en omsättning om lägst 500 mkr verksamhetsåret 2014.

-        Omsättningsökningen bygger på en kombination av organisk och förvärvad tillväxt men förutsätter ingen utspädning av antalet aktier.

-        Rörelsemarginal om lägst 12 % per år.

-        En soliditet som långsiktigt överstiger 30 % och en stark finansiell ställning som möjliggör förvärv.

Utdelning

Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 % av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning.

Återköp av aktier

Phoneras styrelse erhöll på årsstämman den 12 maj 2010 bemyndigande att för perioden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om och verkställa återköp och försäljning av egna aktier i Phonera AB på NASDAQ OMX Stockholm AB. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att fortlöpande kunna anpassa Phoneras kapitalstruktur efter bolagets behov för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. 

Totalt har Phonera AB sedan tidigare 168 535 aktier i eget förvar vilket motsvarar 2,11% av det totala antalet aktier i bolaget.  

Redovisningsprinciper

Phonera följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar ÅRL. För Phonera AB:s vidkommande har följande utgivna standarder och tolkningar som trätt ikraft per 1 januari 2009 bedömts vara relevanta för utformningen av den finansiella rapporten samt dess redovisningsprinciper:

- IFRS 8, Rörelsesegment: Denna standard har som utgångspunkt att segmentsupplysningar ska presenteras utifrån ledningens perspektiv. Phonera AB:s segmentsinformation har redan tidigare utgått ifrån den interna rapporteringen som tillhandahålls den högste verkställande beslutsfattaren (Verkställande direktören). Detta får till följd att Phoneras segmentsindelning inte förändras jämfört vad som tidigare presenterats i enlighet med IAS 14.

- IAS 1, Utformning av finansiella rapporter: Ändringen av denna standard innebär förändring i hur de finansiella rapporterna ska utformas. Phonera har valt att i enlighet med IAS 1 att presentera koncernens alla poster avseende intäkter och kostnader i en rapport över totalresultatet. Vidare återger koncernens förändring i eget kapitaluppställningen enbart transaktioner med ägarna.

Följande nya standarder, samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

- IAS 27 (Ändring), Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (gäller från den 1 juli 2009). Ändringen innebär bl a att resultat hänförligt till minoritetsaktieägare alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ. Ändringen av standarden kommer att påverka transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande från den 1 januari 2010.

- IFRS 3 (Reviderad) 1, ”Rörelseförvärv” (gäller från 1 juli 2009). Den reviderade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvsmetoden tillämpas för rörelseförvärv men med några väsentliga ändringar. Exempelvis redovisas alla betalningar för att köpa en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, medan efterföljande villkorade betalningar klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. Minoritetsintresset i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas antingen till verkligt värde eller till minoritetsaktieägarnas proportionella andel av den förvärvade rörelsens nettotillgångar. Alla transaktionskostnader avseende förvärv ska kostnadsföras. Koncernen tillämpar IFRS 3 (Reviderad) framåtriktat för alla rörelseförvärv från den 1 januari 2010.

- IAS 38 (ändring), Immateriella tillgångar. Ändringen är den del av IASBs årliga förbättringsprojekt. Ändringen kommer att tillämpas från samma tidpunkt som IFRS 3 tillämpas. Ändringen ger förtydliganden vid värdering av immateriella tillgångar vid ett rörelseförvärv. Ändringen bedöms inte ha någon väsentlig betydelse på koncernens finansiella rapporter.

För en mer detaljerad presentation av Phoneras redovisningsprinciper hänvisas till Phoneras årsredovisning för 2009.

Uppskattningar och bedömningar för redovisnings-ändamål

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

  Malmö den 9 februari 2011

  Henric Wiklund

 

Kontakti nformation

Henric Wiklund, vd Phonera AB                             
Mobil 0701-82 00 00
E-post:
henric.wiklund@phonera.se

Informationen är sådan som Phonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2011 klockan 08.00.  


 

Koncernens resultaträkning i sammandrag  
Belopp i tkr        
Rörelsens intäkter 2010
okt-dec
2009
okt-dec
2010
jan-dec
2009
jan-dec
Nettoomsättning jämförbar verksamhet 89 335 79 500 335 440 307 740
Avvecklad verksamhet - - - 1 250
  89 335 79 500 335 440 308 990
Rörelsens kostnader        
Trafikkostnader och handelsvaror -26 435 -40 224 -146 989 -170 997
Övriga externa kostnader -19 428 -17 110 -69 700 -57 774
Personalkostnader -14 411 -12 269 -50 099 -56 523
EBITDA 29 061 9 897 68 652 23 696
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 425 -2 656 -15 701 -12 394
Rörelseresultat 24 636 7 241 52 951 11 302
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar        
Resultat från övriga långsiktiga värdepappersinnehav - - - 1 202
Ränteintäkter 6 509 323 6 946 794
Räntekostnader -7 083 -463 -9 548 -2 585
Resultat före skatt 24 062 7 101 50 349 10 713
Skatt på periodens/årets resultat -57 - -547 -
Periodens/årets resultat 24 005 7 101 49 802 10 713
Periodens/årets resultat per aktie 3,07 0,91 6,37 1,37
Valutadifferenser vid omräkning
av utlandsverksamheter
12 - 45 -
Periodens/årets totalresultat 24 017 7 101 49 847 10 713
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 24 017 6 348 49 847 10 426
Resultat hänförligt till minoritetsintressen - 753 - 287

 

Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr 2010-12-31 2009-12-31
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Goodwill 82 077 36 427
Andra immateriella tillgångar 26 380 6 920
Inventarier 57 052 52 003
Uppskjuten skattefordran 22 228 22 228
Depositioner 2 320 2 100
Summa anläggningstillgångar 190 057 119 678
Omsättningstillgångar    
Varulager 65 289
Kundfordringar 27 078 31 451
Kortfristiga fordringar 79 551 28 527
Kassa och bank 29 951 14 394
Summa omsättningstillgångar 136 645 74 661
Summa tillgångar 326 702 194 339
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 126 730 85 877
Räntebärande skulder 72 353 26 533
Icke räntebärande skulder 127 619 81 929
Summa skulder 199 972 108 462
Summa eget kapital och skulder 326 702 194 339
Ställda Panter    
Företagsinteckningar 28 655 28 655
Pantsatta aktier för kredit hos bank 175 547 129 117
Kundfordringar 23 584 17 083
Depositioner (långfristig fordran) 2 320 2 100
Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i tkr Helår 2010 Helår 2009
Ingående eget kapital per 1/1 85 877 84 976
Årets totalresultat 49 847 10 713
Utgående Eget kapital 135 724 95 689
Transaktioner med ägarna    
Utdelningar -8 994 -8 602
Förvärv av minoritetsandel - -1 210
Utgående Eget Kapital 126 730 85 877


 

Koncernens kassaflödes analys i sammandrag
Belopp i tkr 2010
okt-dec
2009
okt-dec
2010
Helår
2009
helår
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 24 636 7 242 52 951 11 302
Finansnetto -117 -141 -1 534 -1 815
Avskrivningar 4 425 2 655 15 701 12 394
Övriga ej likviditetspåverkande poster -26 - 39 24
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 28 918 9 756 67 157 21 905
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -15 550 870 -7 520 4 936
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 368 10 626 59 637 26 841
Investeringsverksamheten      
 -      försäljning av aktier i AllTele - - - 13 702
 -      investeringar i verksamheter - - -15 107 -
 -     finansiella placeringar -180 - -180 -
 -      förvärv av materiella och immateriella tillgångar -2 393 -7 078 -13 743 -25 893
-      inbetalning av deposition -200 - -200 -
-      återbetalning av deposition - 280 - 280
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 773 -6 798 -29 230 -11 911
Finansieringsverksamheten
- förändring låneskuld -18 948 3 888 -5 525 1 610
- utdelning till aktieägarna - - -8 994 -8 602
- förvärv av egna aktier - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18 948 3 888 -14 519 -6 992
Periodens kassaflöde -8 353 7 716 15 888 7 938
Ingående likvida medel 38 112 6 678 14 394 6 456
Kursdifferens likvida medel 192 - -331 -
Likvida medel vid periodens slut 29 951 14 394 29 951 14 394

 

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i tkr 2010
okt-dec
2009
okt-dec
2010
jan-dec
2009
jan-dec
Rörelsens intäkter 8 557 2 986 20 624 10 196
Rörelsens kostnader -6 413 -4 279 -14 800 -13 153
Rörelseresultat 2 144 -1 293 5 824 -2 957
Finansiella poster, netto -347 -43 130 -618 -42 950
Resultat efter finansiella poster 1 797 -44 423 5 206 -45 907
Skatter - 1 029 - 1 029
Resultat efter skatt 1 797 -43 394 5 206 -44 878


 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr 2010-12-31 2009-12-31
Materiella anläggningstillgångar 69 121
Finansiella anläggningstillgångar 205 551 213 256
Fordran dotterbolag 14 842 1 617
Rörelsefordringar 829 673
Likvida medel 3 135 59
Summa tillgångar 224 426 215 726
Eget kapital 77 948 81 736
Skuld dotterbolag 134 678 127 179
Räntebärande avsättningar och skulder 1 500 2 720
Övriga avsättningar och skulder 10 300 4 091
Summa eget kapital och skulder 224 426 215 726


PHONERA AB (publ.) Södergatan 14
211 34 MalmöTel: 031-720 69 00Fax: 031-28 69 78ir@phonera.se
IR-kontakt: Vd Henric Wiklund Tel: 031-720 69 00
Fax: 031-28 69 78
henric.wiklund@phonera.se www.phonera.com
Belopp i tkr Q4-10* Q3-10 Q2-10 Q1-10 Q4-09 Q3-09 Q2-09 Q1-09
Affärsområde Telefoni
Nettoomsättning 65 505 62 143 64 476 62 201 58 923 56 591 57 507 56 731
Nettoomsättning avvecklad
verksamhet
- - - - - - 155 1 095
Rörelsens kostnader -51 000 -46 627 -50 611 -49 347 -46 904 -43 523 -47 733 -52 474
EBITDA 14 505 15 516 13 865 12 854 12 019 13 068 9 929 5 352
Rörelseresultat 13 675 14 461 13 041 12 118 11 291 12 381 9 240 4 640
Affärsområde Managed services
Nettoomsättning jämförbar verksamhet 24 639 22 919 18 122 16 289 20 577 19 828 18 461 19 124
Rörelsens kostnader -21 247 -19 131 -16 317 -14 782 -19 505 -18 528 -19 087 -24 653
EBITDA 3 392 3 788 1 805 1 507 1 072 1 300 -626 -5 529
Rörelseresultat 141 651 -625 -523 -618 -1 205 -3 050 -7 543
Koncernen totalt
Nettoomsättning jämförbar verksamhet 89 335 85 062 82 540 78 503 79 500 76 419 75 968 75 852
Nettoomsättning avvecklad
verksamhet
- - - - - - 155 1 095
Rörelsens kostnader -60 274 -68 710 -70 403 -67 401 -69 603 -63 899 -69 873 -81 919
EBITDA 29 061 16 352 12 137 11 102 9 897 12 520 6 250 -4 972
Rörelseresultat 24 636 11 813 8 532 7 970 7 241 9 088 2 898 -7 927
Resultat efter skatt 24 005 10 337 7 980 7 480 7 101 8 669 7 794 -12 852
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 27,6 13,9 10,3 10,2 9,1 11,9 3,8 -10,3
Bruttomarginal, % 70,4 52,2 51,4 49,3 49,4 48,3 45,9 41,6
Soliditet, % 38,8 36,1 33,9 46,0 44,2 46,5 39,2 39,9
Avkastning eget kapital, % 18,9 10,1 8,8 8,0 8,3 10,8 10,9 -17,8
Avkastning på
sysselsatt kapital, %
12,4 5,8 5,4 6,5 6,6 8,1 7,6 -13,2
Nettoskuld, mkr 42,4 48,4 66,8 3,4 12,1 16,5 38,9 18,7
Antal anställda (medeltal) 100 103 93 89 94 109 124 146
Aktien
Resultat per aktie, kr 3,07 1,32 1,04 0,96 0,91 1,11 1,00 -1,64
Eget kapital per aktie, kr 16,20 13,13 11,81 11,94 10,98 10,23 9,12 9,22
Kassaflöde per aktie, kr -1,04 1,79 0,22 1,02 0,99 0,84 -0,57 -0,24
Substansvärde per aktie, kr 16,20 13,13 11,81 11,94 10,98 10,23 9,12 9,22
  *Notera att effekterna av engångseffekter påverkar flera nyckeltal kraftigt. Engångseffekter har under kvartalet påverkat omsättningen med -0,8 mkr, kostnaderna med +13,3 mkr och finansnetto med +0,4 mkr. Ingen del har ännu påverkat kassaflödet.


Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och balansräkning

NOT 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål

Uppskjutna skattefordringar

Den uppskjutna skattefordran baseras på avdragsgilla temporära skillnader som föreligger samt de underskottsavdrag som finns sedan tidigare i koncernen. Värdet på denna balanspost prövas vid varje rapporttillfälle.

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät

Osäkerhet råder angående storleken på samtrafikavgifter för terminering av trafik i de svenska mobilnäten. PTS (Post och Telestyrelsen) har beslutat om ett visst pris enligt en särskild ekonomisk modell. Detta beslut är dock föremål för rättsligt överklagande från ett antal nätoperatörer.

NOT 2 - Segmentsredovisning

Nettoomsättning per segment
Belopp i tkr 2010
okt-dec
2009
okt-dec
2009
okt-dec jämförbar verksamhet
2010
jan-dec
2009
jan-dec
2009
jan-dec  jämförbar verksamhet
Telefoni, jämförbar verksamhet 65 505 58 923 63 163 254 325 229 751 245 468
Telefoni, avvecklad verksamhet - - - - 1 250 1 250
Managed Services, jämförbar verksamhet 24 639 20 577 16 337 81 969 77 989 62 272
Koncerngemensam omsättning -809 - - -854 - -
Koncernen 89 335 79 500 79 500 335 440 308 990 308 990
Rörelseresultat per segment
Belopp i tkr 2010
okt-dec
2009
okt-dec
2009
okt-dec jämförbar verksamhet
2010
jan-dec
2009
jan-dec
2009
jan-dec  jämförbar verksamhet
Telefoni 13 675 11 291 12 663 53 295 37 561 42 059
Managed Services 141 -618 -1 990 -356 -12 415 -16 912
Koncerngemensamma kostnader 10 820 -3 432 -3 432 12 -13 844 -13 844
Koncernen 24 636 7 241 7 241 52 951 11 302 11 302


Tillgångar per segment
Belopp i tkr 2010-12-31 2009-12-31
Telefoni 84 757 56 207
Managed Services 169 702 114 843
Ej fördelade tillgångar 72 243 23 289
Koncernen 326 702 194 339


NOT 3 - Jämförbar verksamhet

Under 2008 avyttrades och avvecklades flera av Phoneras verksamheter. För att få en rättvisande bild av jämförelsetalen har bolaget gjort en proformaredovisning av resultaträkningen för koncernen och affärsområdena exklusive de avyttrade enheterna.

- Verksamheten i dotterbolaget UNC Systems AB avyttrades (affärsområde Managed Services)

- Konsumentkundstocken avyttrades (affärsområde Managed Services och affärsområde Telefoni)

-                      Grossistverksamheten av telefonitjänster avvecklades (affärsområde Managed Services)

- Den egna telefoniplattformen avvecklades (affärsområde Managed Services)

- Återförsäljarverksamheten av mobiltelefoni avvecklades (affärsområde Telefoni)

Flera av dessa verksamheter påverkade även omsättningen under början av 2009 och jämförelsetalen redovisas exklusive ovanstående verksamheter.

För att bättre ta tillvara de tillväxtmöjligheter som IP-telefoni erbjuder har de kunder inom IP-telefoni som tidigare redovisades inom affärsområde Managed Services flyttats till affärsområde Telefoni. Under januari till december 2009 utgjorde denna verksamhet 15,7 mkr av omsättningen, 4,5 mkr i rörelseresultat samt avser 1 100 kunder.

NOT 4 – Förvärv av FastHost AS

Per den 1 juni 2010 förvärvade Phonera det Oslo-baserade bolaget FastHost AS. FastHost är ett tjänsteföretag verksamt inom Hosting och Internetförbindelser med säte i Oslo. För helåret 2009 omsatte bolaget 20,6 miljoner NOK med ett rörelseresultat på 6,5 miljoner NOK och har fyra anställda. Phonera har tidigare identifierat Norge, och främst Oslo, som en mycket intressant marknad för framförallt Hosting-tjänster. FastHost är ett lönsamt och mycket välskött bolag och kommer utgöra en god plattform för Phoneras expansion i området.

Förvärvsrelaterade kostnader på 583 tkr har under andra kvartalet kostnadsförts i resultaträkningen som övriga kostnader. Kostnaderna har inte påverkat något affärsområde utan tagits upp som en koncerngemensam kostnad.

Nedanstående tabeller sammanfattar erlagd köpeskilling och förvärvade tillgångar och skulder som redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling ( tusentals norska kronor )

Kontant vid tillträde 19 000
Justering av köpeskilling 2 077
Villkorad köpeskilling 34 554
Total köpeskilling 55 631

Phonera har vid tillträde betalat 19 000 tNOK för FastHost AS och dess dotterbolag. Efter reviderat bokslut per tillträdesdagen skall Phonera även justera köpeskillingen för den kassa som upparbetats innan tillträde med justering för skulder. Denna justering av köpeskillingen uppgår till 2 077 tNOK.

Dessutom tillkommer en villkorad köpeskilling, baserat på rörelseresultatet i FastHost AS år 2013 upp till ett maximalt odiskonterat belopp på 40 000 tNOK. Enligt ledningen kommer denna del av köpeskillingen uppgå till ett diskonterat belopp på 34 554 tNOK. I enlighet med de förändrade reglerna i IFRS3 (se även Redovisningsprinciper på sidan 9) kommer all förändring i värderingen av framtida villkorade betalningar att föras över resultaträkningen. Detta innebär att en framtida förändrad bedömning eller ett annorlunda faktiskt utfall av den villkorade köpeskillingen kommer att föras över koncernens resultaträkning.

Förvärvade tillgångar (tusentals norska kronor)

Goodwill 38 613
Etablering av datanät Oslo (immateriell tillgång) 10 000
Etablering av datacenter Oslo (immateriell tillgång) 10 000
Inventarier 621
Övriga rörelsefordringar 9 183
Övriga rörelseskulder -2 433
Skuld till förra ägaren av FastHost (ej utbetalt koncernbidrag) -4 753
Uppskjuten skatteskuld -5 600
Total köpeskilling 55 631

De immateriella tillgångarna skrivs av under bedömd livslängd. För befintligt datanät innebär det 5 år och för etableringen av datacenter innebär det 10 år. Avskrivningarna för de immateriella tillgångarna, liksom övriga intäkter och kostnader i FastHost AS, påverkar omsättning och resultat för affärsområde Managed Services.

Samtliga poster exklusive immateriella tillgångar respektive uppskjuten skat­teskuld motsvarar bokförda värden i bolagen. Bokförda värden motsvarade verkliga värden för respektive balansposter.

Den intäkt från FastHost AS som ingår i koncernens resultaträkning sedan 1 juni 2010 uppgår till 14 418 tNOK och ett rörelseresultat på 1 703 tNOK inklusive avskrivningar på de immateriella tillgångarna. Om FastHost AS hade konsoliderats från den 1 januari 2010 hade koncernens omsättning ökat med 12 191 tNOK och rörelseresultat förbättrats med 1 552 tNOK.


Rapporttillfällen 2011

Finansiell information finns tillgänglig att beställa via telefon
031-720 69 00 eller ir@phonera.se samt att ladda hem via www.phonera.com.

Delårsrapport januari-mars 2011 12 maj 2011

Årsstämma 2011 12 maj 2011

Delårsrapport januari-juni 18 augusti 2011

Delårsrapport januari – september 10 nov 2011

Bokslutskommuniké 2011 Feb 2012


Definitioner

ARPU (Average Revenau Per Unit) Genomsnittlig intäkt per kund.

Avkastning eget kapital – Resultat efter skatt i förhållande till koncernens egna kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal Bruttovinst efter avdrag av direkta kostnader från försäljningen.

EBITDA – Vinst före skatter, avskrivningar och räntebetalningar/amorteringar.

EBITDA-marginal EBITDA/Nettoomsättning.

Justerat eget kapital – Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.  

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier

Nettoresultat – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

OPEX per kund , (Operational Expenditure), alla kostnader förutom direkta och anskaffningskostnader samt avskrivningar delat med antal kunder, ett mått på hur effektivt verksamheten bedrivs.

Resultat per aktie Andel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal – Rörelseresultat i % av nettoomsättning.

Soliditet – J usterat eget kapital i % av balansomslutningen.

Substansvärde per aktie – Skillnaden mellan koncernens tillångar och skulder dividerat med antalet aktier på balansdagen.

Sysselsatt kapital – Totala tillgångar reducerade med icke räntebärande skulder. skulder.Fokus på två kärnaffärer med tillväxt

Phonera fokuserar på två kärnaffärer riktade mot enbart företag – telefoni och hosting, affärer som ligger till grund för tillväxt i både intäkter och resultat.

Telefoni

Sveriges nöjdaste kunder inom fast telefoni

Phonera har en stark position på marknaden små och medelstora företag med att ligga i toppen med Sveriges nöjdaste kunder*. Med nära 60 000 kunder inom fast telefoni har Phonera stora skalfördelar och omkostnaden per kund minskar för varje ny kund. Samtidigt har Phoneras bruttomarginal för teletrafik stärkts då PTS har genomfört ytterligare sänkningar i kostnader för samtrafik. Bolaget har också en mycket kostnadseffektiv försäljningsorganisation via telemarketing.

Stark organisk tillväxt inom IP-telefoni

Phonera säljer även IP-baserade tjänster som Internetaccesser och IP-telefoni till små och medelstora företag, en marknad som växer och där Phonera har en stark organisk tillväxt. Bolaget bedömer att marknaden för IP-telefoni och framförallt IP-telefoniväxlar kommer att fortsätta att växa.

Komplett erbjudande med mobiltelefoni

Phonera erbjuder sedan oktober 2010 även mobiltelefoni och ser en potential att kunna växa organiskt inom detta produktsegment genom att dels sälja även mobilabonnemang till befintliga kunder och dels nykundförsäljning till företagare.

Hosting

Ett tillväxtområde med tydliga drivkrafter

Hosting, infrastruktur och tjänster för datalagring, är ett tillväxtområde där Phonera växer organiskt där Phonera är unikt positionerade med högeffekthosting, det vill säga avbrottsfri högkapacitetshosting med förhöjd säkerhet. 
Drivkrafterna är en kombination av en kraftig tillväxt av den digitala ekonomin samt att allt fler företag väljer att outsourca sina behov av datacenter. Denna marknad växer med över 50 % per år. Phoneras ambition är att bygga marknadens mest miljövänliga datacenter. Phoneras datacenter i Linköping är det mest energieffektiva i Sverige med 60 % lägre elförbrukning i jämförelse med en konventionell datahall.

Starka finanser

Phonera står starkt med en lågt skuldsatt balansräkning som möjliggör framtida investeringar och förvärv. Stora kostnadsbesparingar är genomförda med god lönsamhet och förbättrade kassaflöden som resultat. Tillväxt förväntas inom samtliga produktområden men främst från nya områden som Hosting och IP-telefoni där Phonera har dokumenterade säljframgångar.

Förmånlig direktavkastning

– mål 50 % av koncernens resultat i utdelning

Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 % av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning.

*Enligt extern mätning gjord av Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

För mer information se www.phonera.com eller kontakta:

Henric Wiklund, VD Phonera AB,  Mobil: 0701-82 00 00, E-post: henric.wiklund@phonera.se

PHONERA AB (publ) fokuserar på två kärnaffärer riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden ­ Telefoni och Managed Services.

Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2009 309 mkr.

Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på  www.phonera.com

Taggar:

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Prenumerera

Dokument & länkar