Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt

Tillväxten för koncernen uppgår till 16,9 procent under 2011. Phonera redovisar sitt bästa helårsresultat och starkaste kassaflöde hittills. Rörelseresultatet för 2011 exklusive engångseffekter uppgår till 53,4 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal om 13,6 procent, att jämföra med vår målsättning om 12 procent per år, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 78,9 mkr.

Oktober - december 2011
Samtliga siffror redovisas rensade från engångseffekter.
•    Nettoomsättningen för perioden, ökar med 9,9 % och uppgår till 99,0 (90,1) mkr.
•    EBITDA uppgår till 15,1 (16,6) mkr.
•    Rörelseresultatet uppgår till 11,0 (12,2) mkr.
•    Rörelsemarginalen uppgår till 11,1 (13,5) %.
•    Resultat efter skatt uppgår till 7,8 (11,2) mkr.
•    Skatt på periodens resultat avser upplösning av uppskjuten skatt och är därmed ej kassaflödespåverkande.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till 12,3 (10,6) mkr.
•    Nettoskulden uppgår till 28,6 (42,4) mkr.
•    Resultat per aktie uppgår till 1,01 (1,44) kr.
•    Satsningen på försäljningen ökar kundanskaffningskostnaderna under kvartalet med 3 mkr i jämfört  med  Q3 , vilket leder till att kundantalet åter ökar.

Januari - december 2011
Samtliga siffror redovisas rensade från engångseffekter.
•    Nettoomsättningen för perioden ökar med 16,7 % och uppgår till 392,3 (336,2) mkr.
•    EBITDA ökar med 24,4 % och uppgår till 69,9 (56,2) mkr.
•    Rörelseresultatet har ökat med 31,9 % och uppgår till 53,4 (40,5) mkr.
•    Resultat efter skatt uppgår till 50,2 (37,0) mkr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till 3,1 (30,4) mkr.
•    Resultat per aktie ökar med 34,9 % och uppgår för perioden till 6,42 (4,76) kr.
•    Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 3,20(2,56) kr per aktie lämnas för 2011.
•    Engångseffekter i samband med förtida lösen av tilläggsköpeskilling för FastHost AS påverkade det första kvartalet genom ökade nedskrivningar med 22,3 mkr, finansiella intäkter med 17,6 mkr och skatteintäkt med 4,6 mkr. Den sammanlagda effekten på Resultat efter skatt var 0,0 mkr.

Efter periodens utgång
•    Styrelsen utreder tydligare särnotering av verksamheterna i Phonera Telefoni och Availo.  
•    Robert Öjfelth efterträder Henric Wiklund som VD i Phonera AB (publ).
•    Dom i skiljenämnd avseende inlösen av minoritetsaktieägarna i f.d. Rix Telecom AB.

 
VD-kommentar
2011 har varit ett bra år för Phonera då bolaget redovisar sitt bästa helårsresultat och starkaste kassaflöde hittills. Rörelseresultatet för 2011 exklusive engångseffekter uppgår till 53,4 mkr, vilket motsvarar en vinstmarginal om 13,6 procent, att jämföra med vår målsättning om 12 procent per år, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 78,9 mkr.

Fler kunder och fler sålda tjänster inom telefoni
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till 11,0 mkr och är något lägre än tidigare kvartal under året. Den främsta anledningen är att Phonera Telefoni har haft högre kundanskaffningskostnader under kvartalet vilket resulterat i att fler kunder tagits in. Kundanskaffningskostnaderna, som vi tar direkt över resultaträkningen, var cirka 20 procent högre under det fjärde kvartalet jämfört med genomsnittet för de övriga tre kvartalen. Satsningen på försäljningen har lett till att antalet kunder åter ökar samt att allt fler befintliga kunder köper fler tjänster, både mobil- och IP-telefoni. Detta leder till att intäkten per kund – ARPU har fortsatt att utvecklas positivt.

Satsning på fast telefoni
Tillväxten inom Phonera Telefoni var svag under årets inledande 6 månader. Affärsområdet växer förvisso inom både mobil- och IP-telefoni men tappar samtidigt inom fast telefoni. Detta har resulterat i ett omfattande förändringsarbete i de externa säljkanalerna för fast telefoni. Under det fjärde kvartalet vi ser ett tydligt trendbrott där vi åter ökar antalet kunder inom fast telefoni. Tillväxten under 2012 skall främst komma inom mobil- och IP-telefoni men det är samtidigt viktigt att vi lyckas bevara kundstocken inom fast telefoni.

Integration och ökad marknadsföring inom Availo
Availo redovisar ett något svagare resultat för kvartalet jämfört med tidigare kvartal under året. Affärsområdet har haft högre kostnader i Norge som följd av genomförda organisationsförändringar i de förvärvade verksamheternas sammanslagning och integration. Under det fjärde kvartalet har affärsområdet även genomfört en rad marknadsaktiviteter med fokus på att öka varumärkeskännedomen av Availo på marknaden. Detta är viktigt då bolaget har för avsikt att bli mer offensivt i försäljningen efter färdigställande av nya datacenter i både Oslo och Stockholm.

Nya datacenter
Den organiska tillväxten i Availo har under året begränsats av att Availo har saknat kapacitet i befintliga datacenter i både Oslo och Stockholm. Det nya datacentret i Sätra utanför Stockholm kommer att stå färdigt mot slutet av kvartal ett i år. Under det fjärde kvartalet 2011 tecknade Availo avtal med mediekoncernen Schibsted. I samband med avtalet med Schibsted har styrelsen också beslutat att investera i ett nytt datacenter i Oslo. Datacentret skall stå färdigt till det tredje kvartalet i år. Availo saknar sedan tidigare ett eget datacenter i Oslo och med denna investering kommer affärsområdet successivt att kunna konsolidera befintlig hyrd kapacitet med betydande kostnadsbesparingar som följd. De nya datacentren möjliggör en starkare organisk tillväxt för Availo.

Tydligare separation av verksamheterna
Phonera består idag av två självständiga affärsområden; Phonera Telefoni och Availo, med helt skilda tjänsteerbjudanden, marknader och med mycket begränsade synergier. Båda verksamheterna har uppnått en sådan storlek och lönsamhet att Phoneras styrelse gör bedömningen att de skulle kunna utvecklas bättre som självständiga enheter.

Både Availo och Phonera skulle kunna få en tydligare profil mot respektive kunder, anställda och aktiemarknaden. Med renodlade affärsidéer och tydligare marknads- och tjänstefokus kommer de blivande självständiga bolagen bättre kunna fokusera på tillväxt och lönsamhet. Dessutom får bolagen bättre möjligheter att med en renodlad struktur aktivt delta i konsolideringen som sker på respektive marknad. Jag tillsammans med styrelsen har startat en strukturell process som möjliggör särnotering av Availo. Den processen innebär en översyn av respektive dotterbolags kapitalstruktur, affärsplan och finansiella mål. Som ett första steg kommer Availo få en styrelse.

Robert Öjfelth ny VD i Phonera AB     
Jag har meddelat styrelsen att jag har för avsikt att avgå som VD och koncernchef i Phonera. Efter flera år på denna position och i ett läge när bolaget står starkare än någonsin känns det fullt naturligt att mitt engagemang som huvudägare i Phonera övergår till att arbeta i styrelsen. Styrelsen har beslutat att utse vice VD Robert Öjfelth till ny VD i Phonera med tillträde senast vid bolagets ordinarie stämma den 10 maj. Jag har arbetat tillsammans med Robert i snart tio år och jag vet att han är en dedikerad och kompetent person som kommer att bli mycket framgångsrik som VD i Phonera. Jag ser framemot att fortsätta arbeta aktivt med Phonera i min nya roll i styrelsen.

2012 fokuserar vi på tillväxt
Min avsikt är att både Phonera och Availo under 2012 skall lägga fokus på tillväxt. Med två nya datacenter som färdigställs under året kommer Availo att kunna satsa allt mer på marknad och försäljning. Detta kan initialt komma att belasta resultatet för att successivt öka den organiska tillväxten. Under det fjärde kvartalet planerar Schibsted att flytta in i bolagets nya datacenter i Oslo vilket också kommer att ge en intäktsökning. Även inom Phonera Telefoni kan satsningen på organisk tillväxt tillfälligt påverka resultatet negativt som följd av ökade säljkostnader. Med befintliga marginaler inom telefoni ser kalkylen för kundanskaffning mycket bra ut vilket över tiden bör förbättra bolagets lönsamhet och kassaflöden. Samtidigt som vi gör satsningar på organisk tillväxt kommer vi att fortsätta att utvärdera olika förvärvsmöjligheter inom båda affärsområdena.

Phonera redovisar sitt bästa resultat någonsin för 2011. Tillväxten för koncernen uppgår till 16,9 procent under 2011, att jämföra med det långsiktiga målet om 10 procent per år. Phonera verkar i en relativt stabil bransch med få förändringar i kundens beteende som följd av en sämre konjunktur. Bolaget har en stark balansräkning som ger oss goda möjligheter att växa både organiskt och genom förvärv för att ytterligare stärka våra positioner på marknaderna.
Stockholm den 9 februari 2012

Henric Wiklund
Verkställande direktör Phonera AB (publ)

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Prenumerera

Dokument & länkar