Q2 - Ökade intäkter, förbättrat resultat och starkare kassaflöde

Delårsrapport januari – juni 2011

Q2 Ökade intäkter, förbättrat resultat och starkare kassaflöde
April – Juni 2011   Första halvåret 2011
Nettoomsättningen för perioden ökar med 21 % och uppgår till 99,5 (82,5) mkr.    EBITDA ökar med 47 % till 17,8 (12,1) mkr.    Rörelseresultatet ökar med 59 % till 13,5 (8,5) mkr.    Resultat efter skatt ökar med 73 % till 13,8 (8,0) mkr.    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital men före investeringar, uppgår till 40,4 (14,9) mkr.    Under kvartalet har kassaflödet påverkats positivt med 6,1 mkr av den uppgörelse avseende samtrafik med TeliaSonera AB som skedde fjärde kvartalet 2010. Samtliga resultateffekter av uppgörelsen togs redan i fjärde kvartalet 2010 och endast kassaflödet påverkas under 2011. Kvar finns en skuld för mervärdesskatt som kommer att regleras under andra halvåret 2011 och som kommer påverka kassaflödet negativt med 13,2 mkr. Nettoeffekten av uppgörelsen kommer därmed påverka kassaflödet negativ under 2011 med 7,1 mkr.    Resultat per aktie uppgår till 1,76 (1,04) kr    Phoneras affärsområde Managed Services byter namn till Availo och samlar ihop samtliga dotterbolag i affärsområdet till en koncern under det nya varumärket. Nettoomsättningen för perioden ökar med 22 % till 196,9 (161,0) mkr.    EBITDA ökar med 50 % till 34,8 (23,2) mkr.    Rörelseresultatet, rensat för engångseffekter, ökar med 61 % till 26,6 (16,5) mkr.    Resultat efter skatt ökar med 72 % till 26,7 (15,5) mkr.    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital men före investeringar, uppgår till 52,9 (25,9) mkr.    Första halvåret har kassaflödet påverkats positivt med 6,1 mkr på grund av uppgörelsen med TeliaSonera AB. Se kommentarer för andra kvartalet.    Räntebärande nettoskuld uppgår till 32,1 (66,8) mkr vilket också påverkats positivt med 6,1 mkr på grund av uppgörelsen med TeliaSonera AB.    Resultat per aktie uppgår till 3,41 (1,98) kr.    Engångseffekter i samband med förtida inlösen av tilläggsköpeskilling för Fasthost AS har påverkat det första halvåret genom ökade nedskrivningar med 22,3 mkr, finansiella intäkter med 17,6 mkr och skatteintäkt med 4,6 mkr. Den sammanlagda effekten på Resultat efter skatt är 0,0 mkr. Se även not 4.VD:s kommentar

Phonera redovisar sitt bästa kvartalsresultat någonsin samt ökade intäkter och ett mycket starkt kassaflöde.

Resultatet efter skatt uppgår till 13,8 mkr för årets andra kvartal, vilket är en förbättring med 73 % jämfört med samma period föregående år. Intäkterna uppgår till 99,5 mkr för årets andra kvartal, vilket är en ökning med 21 % jämfört med samma period föregående år.

Affärsområde Telefoni gör ett bra andra kvartal med en fortsatt hög bruttomarginal och ett starkt resultat. Glädjande är att snittintäkten per kund och månad (ARPU) är den högsta som affärsområdet någonsin har redovisat. ARPU ökar som följd av att affärsområdet har fler kunder inom IP- och mobiltelefoni.

Det totala antalet kunder inom Telefoni minskar något medan både antalet tjänster per kund och totalt antal levererade tjänster ökar under kvartalet. Detta är en följd av att affärsområdet ökar försäljningen av mobiltelefoni mot befintliga kunder samt av IP-telefoni mot större företag samtidigt som volymförsäljningen av fast telefoni minskar under kvartalet. Försäljningen av fast telefoni påverkas negativt av ett pågående omstruktureringsarbete av externa säljkanaler för fasttelefoni.

Under det andra kvartalet har Affärsområde Managed Services bytt namn till Availo. Namnet och varumärkeslöftet är en anspelning på tillgänglighet (available), en grundförutsättning för data som ligger utanför kundernas egna fysiska tillgänglighet. Affärsområdet har efter genomförda förvärv arbetat med flera varumärken varför behovet av ett gemensamt varumärke var stort. Samtliga tidigare förvärvade bolag och varumärken inom affärsområdet Managed Services kommer att samlas under varumärket Availo.

Availo redovisar ett bra andra kvartal med ökade intäkter och ett förbättrat resultat. Tillväxten kommer fortsatt både från genomförda förvärv samt från organisk tillväxt inom Hosting. Den organiska tillväxten tillförs ytterligare kapacitet i datacenter Sätra som beräknas stå klart i fjärde kvartalet. Affärsområdets rörelseresultat uppgår till 2,8 mkr och är det högsta hittills för affärsområdet. Resultatet har dock påverkats positivt med 0,7 mkr från engångseffekter i de norska verksamheterna. Kostnader för datacenter Sätra har belastat resultatet med 0,6 mkr under kvartalet.

Årets första sex månader har gått enligt plan. Under hösten kommer vi att fortsätta att utveckla försäljning av IP- och mobiltelefoni samt att öka fyllnadsgraden i våra datacenter. Vi kommer även att fortsätta titta på attraktiva förvärvsmöjligheter. Med tillväxt i intäkter, en fortsatt stark bruttomarginal och god kostnadskontroll ser vi med tillförsikt fram emot resterande 2011.      

Malmö den 18 augusti 2011

Henric Wiklund
Verkställande direktör Phonera AB (publ.)

Nyckeltal koncernen 2011
apr-juni
2010
apr-juni
2011
jan-juni **
2010
jan-juni
2010
jan-dec*
Nettoomsättning, mkr 99,5 82,5 196,9 161,0 336,2
Bruttomarginal, % 55,2 51,4 55,2 50,4 51,2
EBITDA, mkr 17,8 12,1 34,8 23,2 56,2
Rörelseresultat, mkr 13,5 8,5 26,6 16,5 40,5
Rörelsemarginal, % 13,6 10,3 13,5 10,2 12,0
Resultat efter skatt, mkr 13,8 8,0 26,7 15,5 37,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 40,4 14,9 52,9 25,9 59,6
Nettoskuld, mkr 32,1 66,8 32,1 66,8 42,4
Avkastning eget kapital, % 10,3 8,8 20,0 16,7 39,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6,8 5,4 13,5 10,5 32,3
Resultat per aktie, kr                1,76                  1,04                3,41                1,98                4,73  
Kassaflöde per aktie, kr                5,16                  1,91                6,76                3,32                7,63  
Substansvärde per aktie, kr 17,06 11,81 17,06 11,81 16,20
Antal kunder affärsområde Telefoni 57 500 58 000 57 500 58 000 58 000
* Samtliga siffror exklusive engångsposter. Se not 4.
** Samtliga siffror exklusive engångsposter. Se not 5.Omsättning kvartal och rullande (mkr) Rörelseresultat exklusive engångseffekter (mkr)
Affärsområde Availo

Affärsområdet Availo tillhandahåller tjänster inom Hosting, accesser för Internet och VPN samt grossisttjänster i eget internationellt IP-nät. Affärsområdet fokuserar främst på hosting åt de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet, höga effekter per rack och tillgång till ett kraftfullt IP-nät.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgår under andra kvartalet till 32,7 (18,1) mkr vilket är en ökning med 81 procent på ett år. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgår till 2,8 (-0,6) mkr. Resultatet har påverkats positivt under andra kvartalet med 0,7 mkr av engångseffekter i de norska verksamheterna.

Omsättningsutveckling andra kvartalet

Affärsområdets omsättning uppgår andra kvartalet till 32,7 (18,1) mkr. Tillväxten i intäkter kommer främst från förvärven av FastHost och Ventelo Hosting i Oslo men också från organisk tillväxt inom Hosting. Den organiska tillväxten inom Hosting uppgår till 36 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010.

Under första kvartalet påbörjades byggnationen av Phoneras nya datacenter i Sätra. Hallen beräknas vara inflyttningsklar under fjärde kvartalet 2011.

Omsättning Availo (mkr)

Kostnadsutveckling andra kvartalet

Direkta kostnader uppgår andra kvartalet till 14,9 (10,2) mkr i jämförelse med 14,5 mkr första kvartalet 2011. De direkta kostnaderna ökar som följd av förvärvet av Ventelo Hosting. Övriga kostnader och personalkostnader uppgår andra kvartalet till 11,9 (6,1) mkr i jämförelse med 11,6 mkr första kvartalet 2011. Ökningen i övriga kostnader beror främst på förvärvet av Ventelo Hosting.

Hyres- och övriga kostnader för det nya datacentret i Stockholm har belastat kvartalets resultat med 0,6 mkr.

Avskrivningar uppgår andra kvartalet till 3,1 (2,4) mkr. Avskrivningarna ökar till följd av fortsatt expansion i datacenter Linköping och Hammarby Sjöstad samt tillkommande avskrivningar på immateriella tillgångar efter förvärvet av FastHost och Ventelo Hosting.

Som andel av omsättningen minskar dock de totala kostnaderna till 91 (103) procent.

Kostnadsutveckling Availo (mkr)*

*Engångseffekter är borttagna från första kvartalet 2011 för att synliggöra trender.

Resultatutveckling andra kvartalet

Resultatet för affärsområde Availo före avskrivningar uppgår under det andra kvartalet till 5,9 (1,8) mkr. Rörelseresultatet uppgår andra kvartalet till 2,8 (-0,6) mkr.

EBITDA Availo (mkr)

Rörelseresultat Availo (mkr)*

*Engångseffekter är borttagna från första kvartalet 2011 för att synliggöra trender.

Affärsområde Telefoni

Phoneras telefoni och Internettjänster riktas främst till små och medelstora företag. Affärsområdet har 57 500 (58 000) kunder vid periodens utgång jämfört med 58 000 kunder första kvartalet. Minskningen beror på att affärsområdet har sålt mindre fast telefoni till nya kunder och fokuserat mer på att sälja mobil- och IP-telefoni till både befintliga kunder och till större företag. Som en följd av detta minskar antalet aktiva kunder medan antalet levererade tjänster ökar.

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 66,8 (64,5) mkr. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till 14,5 (13,0) mkr.

Omsättningsutveckling andra kvartalet

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till 66,8 (64,5) mkr i jämförelse med 65,8 mkr det första kvartalet. Omsättningen per kund och månad (ARPU) ökar under kvartalet och är den högsta affärsområdet hittills redovisat. Ökningen beror främst på att affärsområdet har fler kunder inom mobil- och IP-telefoni. Försäljningen av mobiltelefoni går fortsatt bra och affärsområdet hade vid kvartalets utgång ca 4 000 mobilabonnemang jämfört med ca 2 000 abonnemang vid utgången av första kvartalet. Av dessa är flertalet sedan tidigare befintliga kunder och bidrar till en förstärkt ARPU och ökad omsättning.

Omsättning Telefoni (mkr)

ARPU & OPEX Telefoni, kr per kund

(se även definitioner på sidan 17)

Bruttomarginal Telefoni, %

Bruttomarginal andra kvartalet

Bruttomarginalen är fortsatt god och uppgår andra kvartalet till 55,7 (53,6) procent mot 55,8 procent under första kvartalet.

Direkta kostnader uppgår under kvartalet till 29,6 (29,9) mkr i jämförelse med 29,1 mkr i det första kvartalet. Ökningen jämfört med det första kvartalet beror på en högre omsättning under det andra kvartalet.

Under 2010 tog Post & Telestyrelsen (PTS) beslut om att sänka samtrafikavgifterna både i de fasta och mobila telenäten vilket minskat de direkta kostnaderna och påverkat bruttomarginalen positivt jämfört med andra kvartalet föregående år. I juni 2011 tog PTS beslut om att sänka samtrafikavgifterna i de mobila näten från den 1 juli 2011 vilket kommer bidra positivt för bruttomarginalen under resterande del av 2011.

Kostnadsutveckling Telefoni (mkr)

Kostnadsutveckling andra kvartalet

Personal och övriga kostnader, exklusive avskrivningar uppgår andra kvartalet till 21,9 (20,7) mkr i jämförelse med 21,7 mkr det första kvartalet. Den högre kostnaden jämfört med föregående år beror delvis på mobilförsäljningen som tagit fart under 2011 och där alla försäljningskostnader tagits direkt i resultaträkningen. Affärsområdet har även under våren förstärkt organisationen för att kunna driva och utveckla de nya tjänsterna.

Resultatutveckling andra kvartalet

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till 14,5 (13,0) mkr.

Rörelseresultat Telefoni (mkr)

Koncernen

Nettoomsättning

Andra kvartalet 2011

Koncernens nettoomsättning ökade med 21 % och uppgår andra kvartalet till 99,5 (82,5) mkr.

Nettoomsättningen under det andra kvartalet uppgår till 32,7 (18,1) mkr för affärsområde Availo. Tillväxten kommer främst från de förvärvade norska bolagen FastHost AS och Ventelo Hosting AS. Nettoomsättningen för affärsområde Telefoni uppgår andra kvartalet till 66,8 (64,5) mkr.

Första halvåret

Koncernens nettoomsättning ökade med 22 % och uppgår första halvåret till 196,9 (161,0) mkr.

Nettoomsättningen under det första halvåret uppgår till 64,2 (34,4) mkr för affärsområde Availo. Tillväxten kommer främst från de förvärvade norska bolagen FastHost AS och Ventelo Hosting AS. Nettoomsättningen för affärsområde Telefoni uppgår första halvåret till 132,7 (126,7) mkr.

Resultat

Andra kvartalet 2011

Koncernens rörelseresultat ökar med 59 % till 13,5 (8,5) mkr. Rörelseresultatet har fortsatt utvecklats positivt även under andra kvartalet 2011.

Rörelseresultatet för affärsområde Availo ökar för det andra kvartalet till 2,8 (-0,6) mkr.

Rörelseresultatet för affärsområde Telefoni för det andra kvartalet uppgår till 14,5 (13,0) mkr.

Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med 3,8 (3,9) mkr.

Första halvåret 2011

Koncernens rörelseresultat rensat för engångseffekter ökar med 61 % till 26,6 (16,5) mkr.

Rörelseresultatet för affärsområde Availo rensat för engångseffekter ökar för det första halvåret till 5,5 (-1,1) mkr.

Rörelseresultatet för affärsområde Telefoni uppgår för det första halvåret till 28,7 (25,2) mkr.

Koncerngemensamma kostnader har belastat resultatet med 7,6 (7,5) mkr.

Anläggningstillgångar

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgår per 30 juni 2011 till 176,5 (166,5) mkr. Ökningen består i huvudsak av en ökning av immateriella tillgångar till följd av de förvärvade norska bolagen men även en ökning av materiella anläggningstillgångar för färdigställande av datacentret i Linköping, tillkommande investeringar för det befintligt datacenter i Stockholm samt byggnationen av det nya datacentret i Sätra i Stockholm.

I inventarier ingår per sista juni finansiellt leasade inventarier till ett bokfört värde av 15,8 (10,6) mkr.

Övriga anläggningstillgångar utgörs av uppskjutna skattefordringar på 22,2 (22,2) mkr samt lämnad deposition till Skanova och upplupen ränta på densamma 2,3 (2,1) mkr.

Uppskjuten skattefordran

Det nominella värdet av uppskjuten skattefordran uppgick per 30 juni 2011 till 26,2 (39,9) mkr. Övriga anläggningstillgångar som utgörs av den uppskjutna skattefordran uppgår till 22,2 (22,2) mkr och motsvarar en skatteeffekt på förväntat resultat.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel uppgår per 30 juni 2011 till 31,1 (24,1) mkr.

Nettoupplåningen har under kvartalet minskat något och i jämförelse med förra året har den räntebärande skulden minskat främst av betalda tilläggsköpeskillingar. Nettoskulden uppgår per 30 juni 2011 till 32,1 (66,8) mkr. De räntebärande skulderna utgörs av reserverade tilläggsköpeskillingar om 1,5 (45,5) mkr, leasingskuld på 10,5 (10,6) mkr, kortfristig factoringkredit på 0,0 (14,2) mkr, skuld till förra ägaren av Fasthost 5,9 (5,7) mkr samt banklån på 45,3 (14,9) mkr.

Nettoupplåning
Belopp i mkr 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
Räntebärande skulder
Reserverade tilläggsköpeskillingar                1,5                45,5            43,0  
Ej utbetald köpeskilling Fasthost AS                5,9                  5,7   -
Leasingskuld              10,5                10,6            11,9  
Kortfristig factoringkredit -              14,2   -
Banklån              45,3                14,9            17,5  
Summa räntebärande skulder              63,2                90,9            72,4  
Likvida medel              31,1                24,1            30,0  
NETTOUPPLÅNING              32,1                66,8            42,4  

Som säkerhet för möjligheten att utnyttja den kortsiktiga factoringkrediten har kundfordringar på 23,5 (24,8) mkr ställts. Säkerhet i form av företagsinteckningar på 28,7 (28,7) mkr har ställts avseende åtagande mot nätleverantörer. Vidare har deposition ställts till Skanova om 2,3 (2,1) mkr. För kredit hos bank har aktier i dotterbolagen Phonera Företag AB, Fasthost AS samt Ventelo Hosting AS ställts som säkerhet. Koncernmässigt värde uppgår till 256,7 (129,1) mkr. Identifierad uppskjuten skatteskuld i samband med förvärvsanalysen av FastHost AS och Ventelo Hosting AS uppgår till 2,7 (6,6) mkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 30 juni 2011 till 133,4 (92,4) mkr.

Koncernens soliditet uppgår per 30 juni 2011 till 42,8 (33,9)%.

Kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår under andra kvartalet till 40,4 (14,9) mkr och för första halvåret till 52,9 (25,9) mkr varav förändring av rörelsekapital uppgår till 21,8 (3,2) mkr för andra kvartalet och till 17,7 (3,6) mkr för hela perioden.

Under kvartalet har kassaflödet påverkats positivt med 6,1 mkr av den uppgörelse avseende samtrafik med TeliaSonera AB som skedde fjärde kvartalet 2010. Samtliga resultateffekter av uppgörelsen togs redan i fjärde kvartalet 2010 och endast kassaflödet påverkas under 2011. Kvar finns en skuld för mervärdesskatt som kommer att regleras under andra halvåret 2011 och som kommer påverka kassaflödet negativt med 13,2 mkr. Nettoeffekten av uppgörelsen kommer därmed påverka kassaflödet negativ under 2011 med 7,1 mkr.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under andra kvartalet påverkat kassaflödet med -8,4     (-5,5) mkr och för hela perioden med -10,2 (-7,8) mkr.

Investeringar i verksamheterna Fasthost AS och Ventelo Hosting AS har påverkat första halvårets kassaflöde med       -43,5 (-15,1) mkr.

Medarbetare

Koncernen hade per sista juni 94 (93) heltidsanställda, varav 25 (25) kvinnor, samt 17 (13) deltidsanställda, varav 15 (11) kvinnor.

Marknaden

Telefoni

Affärsområdets primära marknad är små och medelstora företag (SME) på den svenska marknaden. Det finns i Sverige ca 600 000 företag i detta segment som har ett unikt, fast telefonnummer.

Situationen på företagsmarknaden för fast telefoni är stabil med ett minskat antal aktörer och prisnivåer som utvecklas på ett mer konsekvent och förutsägbart sätt utan nämnvärd prispress. Marknaden för fast telefoni har de senaste åren sett en minskning både avseende värde och antal samtalsminuter. Detta som en följd av förändrade telefonibeteenden. Marknaden för mobiltelefoni till företag växer. Antalet abonnemang ökade under första halvåret 2010 med 9,4 %, jämfört med samma period 2009, till 2 643 000 stycken. Det är abonnemang för mobilt bredband som står för den största delen av ökningen (statistik för första halvåret 2011 från PTS blir tillgänglig under fjärde kvartalet 2011). Affärsområdet ser en stor tillväxtpotential inom mobiltelefoni.

Phonera säljer även IP-telefoni till små och medelstora företag. IP-telefoni till företag är en marknad som växer och Phonera har en stark organisk tillväxt. Phonera bedömer att marknaden för IP-telefoni och framförallt IP-telefoniväxlar och IP-baserade växelanslutningar kommer att fortsätta växa.

Availo

Marknaden för Hostingtjänster växer kraftigt. Mängden data som lagras beräknas öka med 50 % per år enligt IDC (International Data Corporation). Med den ökade datamängden krävs det fler och kraftfullare servrar. Moderna servrar är därför mer kompakta än tidigare vilket leder till fler servrar per rack som gör att behovet av el och kyla ökar.

Det är inte bara mängden digital information som växer. I takt med att allt mer affärskritisk verksamhet bedrivs digitalt ökar behovet av hög säkerhet och tillgänglighet samt behovet av stor internetkapacitet. Med en ökad komplexitet i drift av servrar och allt större krav på hög tillgänglighet och säkerhet ökar efterfrågan på outsourcing av serverdriften.

Moderbolaget

Moderbolaget har främst koncerngemensamma funktioner och all fakturering sker normalt till dotterbolag. Moderbolagets nettoomsättning uppgår för första halvåret 2011 till 8,0 (8,7) mkr. Resultat före skatt uppgår till 1,5 (2,5) mkr.

Aktien

Phonera-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Aktiekapitalet per 30 juni 2011 uppgår till 15 977 966 kronor och är fördelat på 7 988 983 aktier. Kvotvärde per aktie är 2,00 kronor. Antalet aktieägare per 2011-06-30 uppgår till 2 709 stycken.

Största ägarna
2011-06-30 Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Investment AB Klöverön 2 265 663        28,36        28,97  
Ramsboda AB 1 109 597        13,89        14,19  
Alencia AB    927 685        11,61        11,86  
Högberga Invest AB    800 000        10,01        10,23  
Avanza Pensionsförsäkring AB    414 627            5,19            5,30  
Holderfast AS    333 000            4,17            4,26  
Nordnet Pensionsförsäkringar AB    181 034            2,27            2,31  
Lipco AB    135 489            1,70            1,73  
Hans Linusson    126 000            1,58            1,61  
Övriga 1 527 353        19,12        19,53  
Totalt utestående aktier 7 820 448        97,89   100,00
Aktier i eget förvar, Phonera AB    168 535   2,11 -
Totalt antal aktier 7 988 983      100,00      100,00  

Risker och osäkerhetsfaktorer

Phoneras verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Phoneras framtida utveckling är dels verksamhetsrisker såsom förändringar i lagar och regler för telekommunikationstjänster, ökad konkurrens, färre antal leverantörer, introduktion av nya tjänster, förmåga att attrahera och behålla kunder, förmåga att attrahera och behålla personal, rättsprocesser, aktierelaterade risker samt finansiella risker.

Utöver de risker som beskrivs i Phoneras Årsredovisning 2010 (Förvaltningsberättelsen sidan 30 samt, not 22 sidan 50), bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Årsstämma Phonera AB (publ) 2011

Årsstämman för Phonera hölls den 12 maj 2011 i Göteborg.

Framtidsutsikter

Phoneras bedömning för 2011 är en fortsatt god utveckling av sin kärnaffär. Bolaget står starkt med två renodlade och självständiga verksamheter, en sund kostnadsstruktur, en måttligt skuldsatt balansräkning och starka kassaflöden från rörelsen. Planen för fortsatt tillväxt fortgår med tydligt sälj- och produktfokus inom respektive affärsområde. Bolaget följer löpande intressanta förvärvsmöjligheter för fortsatt expansion. En ökad andel av koncernens intäkter och rörelseresultat förväntas komma från tillväxtområden som mobiltelefoni, IP-telefoni och Hosting.

Stabil affär inom fast telefoni

Inom affärsområde Telefoni finns en stor och omfattande affär med fast telefoni. Denna verksamhet förväntas bidra med mycket god lönsamhet framöver. En stabilare ARPU i kombination med fortsatt kundanskaffning ökar möjligheten till tillväxt.

Tillväxt med nya tjänster

Inom affärsområde Telefoni finns även affärerna IP-telefoni och Mobiltelefoni. Tillväxten inom affärsområdet kommer att ske på dessa två tillväxtmarknader. Det sker både genom mer försäljning mot befintliga kunder samt genom bearbetning av nya kunder.

Tillväxt inom hosting

Inom affärsområde Availo förväntas tillväxt främst från produktområdet Hosting. Genomförda förvärv och beslutade investeringar kommer att kraftigt öka datacenterkapaciteten och förväntas successivt bidra med stark intäktstillväxt.

Sammantaget förväntas Phonera uppvisa en god tillväxt, ett förbättrat rörelseresultat och ett starkt kassaflöde i rörelsen.

Finansiella mål

Styrelsens finansiella mål för Phonera är:

-      Genomsnittlig tillväxt om lägst 10 % per år och en omsättning om lägst 500 mkr verksamhetsåret 2014.

-      Omsättningsökningen bygger på en kombination av organisk och förvärvad tillväxt men förutsätter ingen utspädning av antalet aktier.

-      Rörelsemarginal om lägst 12 % per år.

-      En soliditet som långsiktigt överstiger 30 % och en stark finansiell ställning som möjliggör förvärv.

Utdelning

Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 % av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje givet tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för andra kvartalet 2011 har, i likhet med årsbokslutet för 2010, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och i enlighet med den svenska Årsredovisningslagen.

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen och för moderbolaget upprättad efter tillämpliga regler i Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. För en mer detaljerad presentation av Phoneras redovisningsprinciper hänvisas till Phoneras årsredovisning för 2010.

Uppskattningar och bedömningar för redovisnings-ändamål

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 18 augusti 2011

Henric WiklundVd i Phonera AB och Styrelseledamot Sven UthornStyrelseordförande
Kenneth GustafssonStyrelseledamot Jesper OtterbeckStyrelseledamot
Michael LindströmStyrelseledamot Peter AhldinStyrelseledamot
Sven BergStyrelseledamot

Kontaktinformation

Henric Wiklund, VD Phonera AB                                 
Mobil 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas

granskning.

Informationen är sådan som Phonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2011 klockan 08.00.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Belopp i tkr
Rörelsens intäkter 2011
apr-juni
2010
apr-juni
2011
jan-juni *
2010
jan-juni
2010
jan-dec
Nettoomsättning jämförbar verksamhet 99 505 82 540 196 883 161 043 335 440
99 505 82 540 196 883 161 043 335 440
Rörelsens kostnader
Trafikkostnader och handelsvaror -44 571 -40 127 -88 143 -79 931 -146 989
Övriga externa kostnader -18 651 -17 413 -38 641 -33 550 -69 700
Personalkostnader -18 471 -12 863 -35 346 -24 323 -50 099
EBITDA 17 812 12 137 34 753 23 239 68 652
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 266 -3 605 -30 463* -6 737 -15 701
Rörelseresultat 13 546 8 532 4 290* 16 502 52 951
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 1 887 204 19 743* 339 6 946
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -1 122 -641 -1 862 -1 266 -9 548
Resultat före skatt 14 311 8 095 22 171* 15 575 50 349
Skatt på periodens/årets resultat -508 -115 4 482* -115 -547
Periodens/årets resultat 13 803 7 980 26 653 15 460 49 802
Periodens/årets resultat per aktie 1,76 1,04 3,41 1,98 6,37
Valutadifferenser vid omräkning
av utlandsverksamheter
76 10 78 10 45
Periodens/årets totalresultat 13 879 7 990 26 731 15 470 49 847
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 13 879 7 990 26 731 15 470 49 847

* Se även not 5 avseende engångseffekter.

Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 97 217 88 361 82 077
Andra immateriella tillgångar 15 270 24 300 26 380
Inventarier 64 042 53 868 57 052
Uppskjuten skattefordran 22 228 22 228 22 228
Depositioner 2 320 2 120 2 320
Summa anläggningstillgångar 201 077 190 877 190 057
Omsättningstillgångar
Varulager 199 303 65
Kundfordringar 29 624 27 703 27 078
Kortfristiga fordringar 49 788 29 766 79 551
Kassa och bank 31 137 24 118 29 951
Summa omsättningstillgångar 110 748 81 890 136 645
Summa tillgångar 311 825 272 767 326 702
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 133 442 92 353 126 730
Räntebärande skulder 63 273 90 967 72 353
Icke räntebärande skulder 115 110 89 447 127 619
Summa skulder 178 383 180 414 199 972
Summa eget kapital och skulder 311 825 272 767 326 702
Ställda Panter
Företagsinteckningar 28 655 28 665 28 655
Pantsatta aktier för kredit hos bank 256 718 129 117 175 547
Kundfordringar 23 530 24 805 23 584
Depositioner (långfristig fordran) 2 320 2 120 2 320

Förändringar i koncernens eget kapital
Belopp i tkr 2011
jan - juni
2010
jan - juni
Helår 2010
Ingående eget kapital per 1/1 126 730 85 877 85 877
Årets totalresultat 26 731 15 470 49 847
Utgående Eget kapital 153 461 101 347 135 724
Transaktioner med ägarna
Utdelningar -20 020 -8 994 -8 994
Utgående Eget Kapital 133 442 92 353 126 730

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i tkr 2011
apr-juni
2010
apr-juni
2011
jan-juni
2010
jan-juni
2010
Helår
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 13 546 8 531 4 290 16 502 52 951
Finansnetto 766 -437 605 -947 -1 534
Av- och nedskrivningar 4 266 3 605 30 463 6 736 15 701
Övriga ej likviditetspåverkande poster -10 11 -144 11 39
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 18 568 11 710 35 214 22 302 67 157
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 21 797 3 215 17 679 3 634 -7 520
Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 365 14 925 52 893 25 936 59 637
Investeringsverksamheten
-      investeringar i verksamheter - -15 107 -43 543 -15 107 -15 107
-     finansiella placeringar - - - - -180
-      förvärv av materiella och immateriella tillgångar -8 376 -5 522 -10 197 -7 762 -13 743
-      inbetalning av deposition - - - - -200
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 376 -20 629 -53 740 -22 869 -29 230
Finansieringsverksamheten
- förändring låneskuld -5 102 16 453 21 867 15 651 -5 525
- utdelning till aktieägarna -20 020 -8 994 -20 020 -8 994 -8 994
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 122 7 459 1 847 6 657 -14 519
Periodens kassaflöde 6 867 1 755 1 000 9 724 15 888
Ingående likvida medel 23 996 22 363 29 951 14 394 14 394
Kursdifferens likvida medel 274 - 186 - -331
Likvida medel vid periodens slut 31 137 24 118 31 137 24 118 29 951

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i tkr 2011
apr-juni
2010
apr-juni
2011
jan-juni
2010
jan-juni
2010
Helår
Rörelsens intäkter 4 000 4 999 8 000 8 665 20 624
Rörelsens kostnader -3 559 -3 033 -7 083 -6 034 -14 800
Rörelseresultat 441 1 966 917 2 631 5 824
Finansiella poster, netto 589 -63 594 -133 -618
Resultat efter finansiella poster 1 030 1 903 1 511 2 498 5 206
Skatter - - - - -
Resultat efter skatt 1 030 1 903 1 511 2 498 5 206

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
Materiella anläggningstillgångar 70 95 69
Finansiella anläggningstillgångar 205 551 213 376 205 551
Fordran dotterbolag 43 013 29 773 14 842
Rörelsefordringar 737 805 829
Likvida medel 2 403 12 3 135
Summa tillgångar 251 774 244 061 224 426
Eget kapital 59 439 75 239 77 948
Skuld dotterbolag 170 082 148 431 134 678
Räntebärande avsättningar och skulder 13 416 18 109 1 500
Övriga avsättningar och skulder 8 837 2 282 10 300
Summa eget kapital och skulder 251 774 244 061 224 426
Kvartalsöversikt
Belopp i tkr Q2-11 Q1-11** Q4-10* Q3-10 Q2-10 Q1-10 Q4-09 Q3-09
Affärsområde Telefoni
Nettoomsättning 66 809 65 847 65 505 62 143 64 476 62 201 58 923 56 591
Rörelsens kostnader -51 446 -50 824 -51 000 -46 627 -50 611 -49 347 -46 904 -43 523
EBITDA 15 363 15 023 14 505 15 516 13 865 12 854 12 019 13 068
Rörelseresultat 14 531 14 160 13 675 14 461 13 041 12 118 11 291 12 381
Affärsområde Availo
Nettoomsättning jämförbar verksamhet 32 696 31 531 24 639 22 919 18 122 16 289 20 577 19 828
Rörelsens kostnader -26 785 -26 098 -21 247 -19 131 -16 317 -14 782 -19 505 -18 528
EBITDA 5 911 5 433 3 392 3 788 1 805 1 507 1 072 1 300
Rörelseresultat 2 783 2 693 141 651 -625 -523 -618 -1 205
Koncernen totalt
Nettoomsättning jämförbar verksamhet 99 505 97 378 90 144 85 062 82 540 78 503 79 500 76 419
Rörelsens kostnader -81 693 -80 437 -73 533 -68 710 -70 403 -67 401 -69 603 -63 899
EBITDA 17 812 16 941 16 611 16 352 12 137 11 102 9 897 12 520
Rörelseresultat 13 546 13 017 12 186 11 813 8 532 7 970 7 241 9 088
Resultat efter skatt 13 803 12 850 11 177 10 337 7 980 7 480 7 101 8 669
Nyckeltal
Rörelsemarginal, % 13,6 13,4 13,5 13,9 10,3 10,2 9,1 11,9
Bruttomarginal, % 55,2 55,3 51,8 52,2 51,4 49,3 49,4 48,3
Soliditet, % 42,8 39,9 38,8 36,1 33,9 46,0 44,2 46,5
Avkastning eget kapital, % 10,3 9,2 18,9 10,1 8,8 8,0 8,3 10,8
Avkastning på
sysselsatt kapital, %
6,8 6,3 12,4 5,8 5,4 6,5 6,6 8,1
Nettoskuld, mkr 32,1 42,9 42,4 48,4 66,8 3,4 12,1 16,5
Antal anställda (medeltal) 111 115 100 103 93 89 94 109
Aktien
Resultat per aktie, kr 1,76 1,64 1,44 1,32 1,04 0,96 0,91 1,11
Eget kapital per aktie, kr 17,06 17,85 16,20 13,13 11,81 11,94 10,98 10,23
Kassaflöde per aktie, kr 5,16 1,60 1,71 2,60 1,91 1,41 1,36 1,50
Substansvärde per aktie, kr 17,06 17,85 16,20 13,13 11,81 11,94 10,98 10,23
* Siffror exklusive engångsposter. Se not 4.
** Siffror exklusive engångsposter. Se not 5.

Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och balansräkning

NOT 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål

Uppskjutna skattefordringar

Den uppskjutna skattefordran baseras på avdragsgilla temporära skillnader som föreligger samt de underskottsavdrag som finns sedan tidigare i koncernen. Värdet på denna balanspost prövas vid varje rapporttillfälle.

Bedömning av samtrafikskostnader i mobila nät

Osäkerhet råder angående storleken på samtrafikavgifter för terminering av trafik i de svenska mobilnäten. PTS (Post och Telestyrelsen) har beslutat om ett visst pris enligt en särskild ekonomisk modell vilken Phonera följt. Detta beslut är dock föremål för rättsligt överklagande från ett antal nätoperatörer.

NOT 2 - Segmentsredovisning

Nettoomsättning per segment
Belopp i tkr 2011
apr-juni
2010
apr-juni
2011
jan-juni
2010
jan-juni
2010
jan-dec
Telefoni, jämförbar verksamhet 66 809 64 476 132 656 126 677 254 325
Availo, jämförbar verksamhet 32 696 18 122 64 227 34 411 81 969
Koncerngemensam omsättning - -58 - -45 -854
Koncernen 99 505 82 540 196 883 161 043 335 440
Rörelseresultat per segment
Belopp i tkr 2011
apr-juni
2010
apr-juni
2011
jan-juni *
2010
jan-juni
2010
jan-dec
Telefoni 14 531 13 041 28 691 25 159 53 295
Availo 2 783 -625 -16 797* -1 148 -356
Koncerngemensamma kostnader -3 768 -3 884 -7 604 -7 509 12
Koncernen 13 546 8 532 4 290* 16 502 52 951
* Se även not 5 avseende engångseffekter.All verksamhet sker inom Sverige, vilket innebär att nedbrytning av verksamheten på geografiska områden inte blir meningsfull då verksamheten har samma risker och möjligheter inom hela området.
Tillgångar per segment
Belopp i tkr 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31
Telefoni 73 964 84 554 63 304
Availo 206 052 163 393 191 155
Ej fördelade tillgångar 31 809 24 820 72 243
Koncernen 311 825 272 767 326 702

NOT 3 – Förvärv av Ventelo Hosting AS

I februari 2011 förvärvade Phonera det Oslo-baserade bolaget Ventelo Hosting AS. Ventelo Hosting AS är ett tjänsteföretag verksamt inom Managed hosting i Oslo-regionen. Bolaget omsatte 2010 22,3 miljoner NOK med en EBIT om 3,7 miljoner NOK. Bolaget erbjuder drifttjänster till större norska företag med fokus på Driftstabilitet, hög bandbredd, hög teknisk kompetens, övervakning/SLA . Ventelo Hosting har två datacenters i hyrda lokaler i Oslo och har 11 anställda.

Phonera har vid tillträde betalat 23 398 tNOK för ett skuldfritt Ventelo Hosting AS.

Förvärvade tillgångar (tusentals norska kronor)

Goodwill 18 144
Etablering av datacenter Oslo (immateriell tillgång) 5 000
Inventarier 679
Övriga rörelsefordringar 7 166
Kassa 8 691
Övriga rörelseskulder -14 882
Uppskjuten skatteskuld -1 400
Total köpeskilling 23 398

De immateriella tillgångarna skrivs av under bedömd livslängd. För etableringen av datacenter innebär det 10 år. Avskrivningarna för de immateriella tillgångarna, liksom övriga intäkter och kostnader i Ventelo Hosting AS, påverkar omsättning och resultat för affärsområde Availo.

Samtliga poster exklusive immateriella tillgångar respektive uppskjuten skat­teskuld motsvarar bokförda värden i bolagen. Bokförda värden motsvarade verkliga värden för respektive balansposter.

NOT 4 – Poster av engångskaraktär 2010

Under det fjärde kvartalet 2010 erbjöd TeliaSonera AB en reglering av de fordringar och skulder som Phonera Managed Services AB (f.d. Rix Telecom AB) har haft avseende samtrafik under perioden 1999 till 2008. För den skuld som bolaget beräknat skulle betalas har sedan tidigare reserveringar gjorts i resultat- och balansräkning avseende ränta, moms och kapital. En fullständig reglering med Telia innebär att bolaget både kommer betala och erhålla för tidigare intäkter för trafik, kostnader för trafik, för mervärdesskatt samt för dröjsmålsränta.

Phonera resultatförde under fjärde kvartalet 2010 hela det förslag på reglering som TeliaSonera presenterat. Ingen del påverkade bolagets kassaflöde under det fjärde kvartalet men har påverkat kassaflödet positivt med 6,1 mkr under andra kvartalet 2011. Kvar finns dock en skuld för mervärdesskatt som kommer att regleras under andra halvåret 2011 och som kommer påverka kassaflödet negativt med 13,2 mkr. Nettoeffekten av uppgörelsen kommer därmed påverka kassaflödet negativ under 2011 med 7,1 mkr.

Bolaget har dessutom belastat resultatet 2010 med kostnader av engångskaraktär till följd av uppgörelse med tidigare hyresvärd. Under fjärde kvartalet 2010 har resultatet påverkats av detta enligt nedan:

Engångsposter (mkr)

Omsättning -0,8
Direkta kostnader          +17,0  
Övriga kostnader -3,7
Finansnetto +0,4
Summa resultateffekt            12,9  

NOT 5 – Poster av engångskaraktär 2011

Under första kvartalet 2011 har bolaget tecknat ett avtal med säljaren till Fasthost AS. Avtalet innebär att den tidigare avtalade tilläggsköpeskillingen lösts in i förtid. Syftet med transaktionen var att så snart som möjligt kunna realisera de synergier som finns mellan Fasthost och nyligen förvärvade Ventelo Hosting. Av den nu avtalade tilläggsköpeskillingen på 20 miljoner norska kronor har 15 miljoner utbetalats under första kvartalet. Resterande 5 miljoner norska kronor löper med ränta och kommer att utbetalas vid ett senare tillfälle som ännu inte avtalats.

I enlighet med IFRS 3 bokas den avtalade justeringen av tilläggsköpeskillingen i resultaträkningen som en upplösning av finansiell skuld. Då maximal tilläggsköpeskilling bokades upp i samband med förvärvet uppstår det vid upplösningen av skulden en finansiell intäkt på 17,6 mkr.

I samband med den förtida inlösen av tilläggsköpeskillingen har det även skett en omvärdering av förvärvade immateriella tillgångarna samt goodwill i Fasthost. Effekterna på resultat efter skatt summerar till 0,0 mkr.

Engångsposter (mkr)

Nedskrivning av immateriella tillgångar & goodwill -22,3
Nedskrivning av skuld för tilläggsköpeskilling +17,6
Upplösning av uppskjuten skatt +4,6
Resultat efter skatt            0,0  

Rapporttillfällen 2011

Finansiell information finns tillgänglig att beställa via telefon
031-720 69 00 eller ir@phonera.se samt att ladda hem via www.phonera.com.

Delårsrapport januari – september 10 nov 2011

Bokslutskommuniké 2011 Feb 2012

Definitioner

ARPU (Average Revenue Per Unit) – Genomsnittlig intäkt per kund.

Avkastning på eget kapital – Resultat efter skatt i relation till koncernens egna kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal – Bruttovinst i relation till omsättningen.

EBITDA – Vinst före skatter, avskrivningar och räntebetalningar/amorteringar.

EBITDA-marginalEBITDA/Nettoomsättning.

Justerat eget kapital – Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.  

Kassaflöde per aktiePeriodens kassaflöde delat med antal aktier

Nettoresultat – Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

OPEX per kund, (Operating Expenditures), - alla kostnader förutom direkta och anskaffningskostnader samt avskrivningar delat med antal kunder, ett mått på hur effektivt verksamheten bedrivs.

Resultat per aktieAndel av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare delat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal – Rörelseresultat i relation till nettoomsättning.

Soliditet – Justerat eget kapital i relation till balansomslutningen.

Substansvärde per aktie – Skillnaden mellan koncernens tillångar och skulder delat med antalet aktier på balansdagen.

Sysselsatt kapital – Totala tillgångar reducerade med icke räntebärande skulder.
Fokus på två kärnaffärer med tillväxt

Phonera fokuserar på två kärnaffärer riktade mot enbart företag – telefoni och hosting, affärer som ligger till grund för tillväxt i både intäkter och resultat.

  Telefoni

Sveriges nöjdaste kunder inom fast telefoni

Phonera har en stark position på marknaden små och medelstora företag med att ligga i toppen med Sveriges nöjdaste kunder*. Med nära 60 000 kunder inom fast telefoni har Phonera stora skalfördelar och omkostnaden per kund minskar för varje ny kund. Samtidigt har Phoneras bruttomarginal för teletrafik stärkts då PTS har genomfört ytterligare sänkningar i kostnader för samtrafik. Bolaget har också en mycket kostnadseffektiv försäljningsorganisation via telemarketing.

Stark organisk tillväxt inom IP-telefoni

Phonera säljer även IP-baserade tjänster som Internetaccesser och IP-telefoni till små och medelstora företag, en marknad som växer och där Phonera har en stark organisk tillväxt. Bolaget bedömer att marknaden för IP-telefoni och framförallt IP-telefoniväxlar kommer att fortsätta att växa.

Komplett erbjudande med mobiltelefoni

Phonera erbjuder sedan oktober 2010 även mobiltelefoni och ser en potential att kunna växa organiskt inom detta produktsegment genom att dels sälja även mobilabonnemang till befintliga kunder och dels nykundförsäljning till företagare.

  Availo

Ett tillväxtområde med tydliga drivkrafter

Affärsområdet Availo erbjuder hosting, infrastruktur och tjänster för datalagring. Det är ett tillväxtområde där Phonera växer organiskt och där bolaget är unikt positionerat med högeffekthosting, det vill säga avbrottsfri högkapacitetshosting med förhöjd säkerhet.

Drivkrafterna är en kombination av en kraftig tillväxt av den digitala ekonomin samt att allt fler företag väljer att outsourca sina behov av datacenter. Denna marknad växer med över 50 % per år. Phoneras ambition är att bygga marknadens mest energieffektiva och därmed miljövänliga datacenter. Phoneras datacenter i Linköping är det mest energieffektiva i Sverige med 60 % lägre elförbrukning i jämförelse med en konventionell datahall.

Starka finanser

Phonera står starkt med en lågt skuldsatt balansräkning som möjliggör framtida investeringar och förvärv. Stora kostnadsbesparingar är genomförda med god lönsamhet och förbättrade kassaflöden som resultat. Tillväxt förväntas inom samtliga produktområden men främst från nya områden som Hosting, mobiltelefoni och IP-telefoni där Phonera har dokumenterade säljframgångar.

Förmånlig direktavkastning

– mål 50 % av koncernens resultat i utdelning

Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 % av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning.

*Enligt extern mätning gjord av Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

PHONERA AB (publ.)Södergatan 14
211 34 MalmöTel: 031-720 69 00Fax: 031-28 69 78ir@phonera.se
IR-kontakt:Vd Henric WiklundTel: 031-720 69 00
Fax: 031-28 69 78
henric.wiklund@phonera.sewww.phonera.com

IR-kontakt: VD Henric Wiklund Tel: 031-720 69 00 Mail: henric.wiklund@phonera.se 

PHONERA AB (publ) fokuserar på två kärnaffärer riktade mot enbart företag och är organiserat i två dotterbolagskoncerner – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke och helägt dotterbolag inom Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikations- och serverlösningar för Telefoni, Internet och Hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2010 335,4 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com

Taggar:

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Dokument & länkar