Q3 2013 - På god väg från teleoperatör till kommunikationspartner

Juli-september 2013

•    Nettoomsättningen uppgår till 98,2 (95,4) mkr.
•    Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 17,3 (7,7*) mkr.
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 11,0 (3,4*) mkr.
•    Rörelsemarginalen uppgår till 11,2 (3,6*) %.
•    Resultat efter skatt uppgår till 4,6 (0,6*) mkr.
•    Skatt om 0,9 (0,2) mkr avser upplösning av uppskjuten skatt och är därmed ej kassaflödespåverkande.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till 13,4 (7,7) mkr.
•    Resultat per aktie uppgår till 0,59 (0,08) kr.

Januari-september 2013

•    Nettoomsättningen uppgår till 296,8 (294,8) mkr.
•    Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 48,2 (38,3*) mkr.
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 29,5 (26,7*) mkr.
•    Rörelsemarginalen uppgår till 9,9 (9,0*) %.
•    Resultat efter skatt uppgår till 14,0 (17,7*) mkr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till 28,8 (-22,7) mkr.
•    Nettoskulden uppgår till 106,6 (109,6) mkr.
•    Årets investeringar i datacenter Sätra, Oslo, Hammarby och Linköping uppgår per 2013-09-30 till 19,7 (66,3) mkr.
•    Resultat per aktie uppgår till 1,79 (2,26) kr.

* Resultatet påverkas negativt av en engångseffekt gällande retroaktiva samtrafikavgifter i samband med förlikningsavtal med TDC Sverige AB.

VD:s kommentar

Phonera är på god väg att övergå från teleoperatör till kommunikationspartner och bolaget fortsätter att ta steg mot nyare tekniker för att minska beroendet av den analoga fasta telefonin. Fast telefoni uppgår under det tredje kvartalet 2013 till 38,8 (45,8) % av koncernens totala omsättning.

Inom Phonera Telefoni är det därför fortsatt stort fokus på att ersätta intäkterna från den analoga fasta telefonin med IP- och mobiltjänster. Omsättningsökningen är drygt 39 % gällande dessa två områden jämfört med det tredje kvartalet 2012. Försäljningen i Availo som helhet är under förväntan och nyförsäljningen utvecklas inte så snabbt som vi önskar. Dessutom har den onormalt höga churn som bolaget drabbades av i Norge under 2012 och inledningen av 2013, som följd av bolagskonkurser och bolagsuppköp påverkat intäkterna negativt. Tack vare igångsättandet av tidigare insålda större affärer har antalet fakturerbara hostingrack ökat med 37 % jämfört med utgången av föregående års tredje kvartal.

Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökar med cirka 3 % och bruttomarginalen är något högre än föregående år och landar på 54,0 (53,8) %. Tittar man på bruttomarginalen exklusive vidarefakturerad hårdvara är skillnaden ännu större med 55,2 % för tredje kvartalet 2013 och 54,1 % för motsvarande kvartal 2012. Det är ett styrkebesked att bibehålla och till och med att öka bruttomarginalen något då den påverkas negativt av förändringen mot nyare tekniker samt en ständigt stark konkurrens.

Offertstockarna ser starka ut, inom både Availo och Phonera, och båda säljorganisationerna expanderar och utökar sina produktportföljer med attraktiva produkter och paketeringar.

Förstärkt omsättning per kund och mobilisering mot ökad försäljning i Phonera Telefoni
Antal fakturerbara tjänster (RGU) ökar återigen och är 72 447 (66 857) i slutet av kvartalet.  Det är ett resultat av den lyckade försäljningen mot segmentet medelstora företag, som består av färre, men större, kunder med högre RGU per kund än segmentet små företag. Detta segment erbjuds uteslutande IP- och mobiltjänster, vilket är i helt rätt riktning mot att bli en modern kommunikationspartner. Omsättningen per RGU är lägre men samtidigt ökar omsättningen per kund (ARPU) med de nya produkterna. Omsättningen per kund är 388 (358) kr.

Det är glädjande att se att förändringen mot nyare tekniker i vårt produktutbud har fått genomslag i kundstocken. Beroendet av den analoga fasta telefonin minskar och de mer framtidssäkra produkterna växer i både omsättning och täckningsbidrag.
 
Andelen av täckningsbidraget som kom från andra produkter än analog fast telefoni under kvartalet var cirka 46 % jämfört med cirka 34 % för jämförbar period 2012.

Omsättningen per kund är ett prioriterat nyckelvärde, samtidigt som antalet kunder måste öka. Med hjälp av de nya produkterna, framförallt fastnummer i mobilen och mobil växel, kan vi aktivt satsa på en modernare storskalig försäljning. Detta sker framförallt mot segmentet små företag som har en större upptagningskrets.

Fokus på att effektivisera Availos säljorganisation
Med tanke på de stora investeringar som gjorts i Availo är tillväxten och resultatet under förväntan. Nyförsäljningen och igångsättandet av insålda kunder har tagit längre tid än planerat och det är framförallt försäljningen inom drifts- och nättjänster som inte uppnått målsättningarna. Igångsättandet av större kunder har påverkat omsättningen för serverhosting positivt och vi ser en omsättningsökning inom detta produktområde med cirka 20 % jämfört med samma period föregående år. Kundtappet har minskat under kvartalet och är nu på en normal nivå jämfört med de historiskt stora kundtappen från 2012 som även påverkat årets resultat och omsättning.

Organisatoriska förändringar är nu genomförda i syfte att få en effektivare organisation. Det inkluderar den besparingsplan som påbörjades tidigare i år samt en plan för att utöka säljorganisationen som förväntas fylla den utbyggda kapaciteten i våra datacenter samt öka försäljningen av drifts- och nättjänster.

Tillväxten i antalet nya kunder är fortfarande ett stort fokusområde i båda affärsområdena framöver. Fokus för Phonera Telefoni ligger på försäljning av de nya produkterna och för Availo på att lyckas inom alla produktområden och bygga en effektiv säljorganisation.

Malmö den 7 november 2013
 
Robert Öjfelth
Verkställande direktör Phonera AB (publ.)


För ytterligare information kontakta:

Robert Öjfelth, VD och Koncernchef Phonera

Mobil: 0701-82 00 07

E-post: robert.ojfelth@phonera.se

www.phonera.com


PHONERA AB (publ.) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikationslösningar för telefoni, internet och hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2012 397,8 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com
 

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Dokument & länkar