Q4 2012 – Utmanande 2012 – positiva tendenser i Q4

Oktober–december 2012

•    Nettoomsättningen uppgår till 103,0 (99,0) mkr.
•    Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 12,6 (15,1) mkr.
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 7,8 (11,0) mkr.
•    Rörelsemarginalen uppgår till 7,6 (11,1) %.
•    Resultat efter skatt uppgår till 4,9 (7,8) mkr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till -33,4 (12,3) mkr.
•    Resultat per aktie uppgår till 0,63 (1,01) kr.

Väsentliga händelser under perioden

•    Världens tredje största internetoperatör, TeliaSonera International Carrier, väljer Availo som leverantör.
•    För femte gången hamnar Phonera i topp när Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland teleoperatörernas företagskunder inom fast telefoni (tidigare 2005, 2008, 2009 och 2011).

Januari–december 2012

•    Nettoomsättningen uppgår till 397,8 (392,3) mkr.
•    Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 51,0 (69,9) mkr.
•    Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 34,5 (53,4) mkr.
•    Rörelsemarginalen uppgår till 8,7 (13,6) %.
•    Resultat efter skatt uppgår till 22,6 (50,2) mkr.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till -56,2 (3,1) mkr.
•    Årets nettoskuld uppgår till 135,3 (28,6) mkr.
•    Årets investeringar i datacenter Sätra, Oslo, Hammarby och Linköping uppgår per 2012-12-31 till 85,8 mkr.
•    Resultat per aktie uppgår till 2,89 (6,43) kr.
•    Satsningen på försäljningen ökar kundanskaffningskostnader under perioden januari–december med 5,6 mkr jämfört med motsvarande period 2011, vilket netto givit Phonera Telefoni 2 500 fler kunder.
•    Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 0,64 (3,20) kr per aktie lämnas för 2012 som utbetalas under det fjärde kvartalet 2013.

Siffrorna för 2011 redovisas exklusive engångseffekter. Se not 3 i rapporten.

Efter periodens utgång

•    Den 1 mars tillträder Lars Bondebjer tjänsten som ny produkt- och marknadschef för Phonera Telefoni.

VD:s kommentar

Utmanande 2012 - positiva tendenser i Q4

2012 har ekonomiskt varit ett mellanår för Phonera. Ambitionen är högre än vad vi presterat i både omsättningstillväxt och resultat.  Däremot har aktivitetsnivån varit hög där arbetet med att minska koncernens beroende av fast telefoni har prioriterats. Intäkterna som kommer från antingen IP-baserade tjänster eller mobiltelefoni i Phonera Telefoni har vuxit med 153 % från fjärde kvartalet 2010 till fjärde kvartalet 2012.

Under 2012 har vi investerat i två nya datacenter i Oslo och Stockholm. Merparten av investeringen är tagen under 2012 och etapp ett blev klar under kvartal fyra. Under första kvartalet 2013 utökas den första etappen i båda datacentren på grund av den ökande efterfrågan och totalt kommer de två nya datacentren att ge ett tillskott på 325 rack och 1720 kW. Som en följd av färdigställande av dessa datacenter under första kvartalet kommer investeringarna att minska samtidigt som relationen mellan EBITDA och nettoskuld förväntas förbättras från andra kvartalet och framåt.

Försäljning av nyare tekniker som IP-baserade tjänster och växelsystem samt mobiltelefoni har prioriterats under året.  Detta som följd av den strukturförändringstrend vi ser inom fast telefoni mot nyare tekniker. Resultatet har varit positivt och försäljningen av IP-baserade och mobila tjänster utvecklas bra och vi har under året markant ökat antalet kunder inom dessa tjänster. Även inom fast telefoni har försäljningen varit framgångsrik där vi i stort behåller samma antal fast telefonikunder jämfört med föregående år trots att marknaden minskar med 9,5 %.  Antalet fakturerbara tjänster ökade med drygt 6 000 under det fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet och vi förväntar en fortsatt tillväxt framåt.

Intäkterna för kvartalet översteg för första gången 100 mkr på ett kvartal och uppgick till 103,0 (99,0) mkr. EBITDA uppgick till 12,6 (15,1) mkr och rörelseresultatet 7,8 (11,0) mkr. Den något lägre bruttomarginalen jämfört med föregående år beror dels på en högre försäljning av hårdvara inom Availo och dels en ökad försäljning av mobiltelefoner som båda har en låg marginal. Viss omklassificering av kostnader från övriga kostnader till direkta kostnader i Availo påverkar jämförelsen med 2011. Vidare växer omsättningen inom mobila tjänster som har en lägre bruttomarginal än fast telefoni. Bruttomarginalen för mobiltelefoni har dock stärkts något under det fjärde kvartalet och arbetet med att ytterligare förbättra marginalen kommer att prioriteras ytterligare. Under 2013 förväntas även lönsamheten successivt att öka inom IP-baserade tjänster, mobiltelefoni och hosting då vi uppnår en bättre balans mellan kostnader för nyanskaffning och bidrag från redan intagna kunder.
 
IP-baserad telefoni växer
Kundtillväxten i Phonera har totalt sett varit god under året och framför allt har antalet sålda tjänster ökat. Under hösten har försäljningen av IP-baserade tjänster haft en positiv utveckling då försäljningen mot lite större företag tagit fart. Vår molnbaserade växeltjänst med mobil integration har också varit efterfrågad. Den ger tillgång till en fullskalig växel både på kontoret och när kunden är mobil vilket ger en ökad tillgänglighet och mobilitet. Under fjärde kvartalet har försäljningen inom dessa områden tagit fart och varit den drivande faktorn bakom att vi under kvartalet ökat både antalet fakturerbara tjänster och omsättningen.

Ambitionen framåt är att fortsätta öka antalet kunder, erbjuda fler tjänster per kund och att utveckla och ta fler affärer inom IP-baserade tjänster både till större och mindre kunder. I linje med detta har vi under första kvartalet tillsatt en ny tjänst med en kombinerad produkt- och marknadschef för Phonera Telefoni.

Availo
Under fjärde kvartalet driftsattes vårt nya datacenter i Oslo och en successiv inflyttning av kunder pågår. Driftsättningen blev något försenad och investeringen blev något högre än beräknat då vår huvudleverantör Enaco försattes i konkurs mitt under pågående projekt. Även intäkterna från datacentret har påverkats negativt under 2012 som följd av förseningen. Availos moderna datacenter för högeffekthosting skapar ett stort intresse på marknaden och försäljningen har tilltagit under hösten efter en svag inledning på året. Vi är glada över att bland andra världens tredje största internetoperatör, TeliaSonera International Carrier, har valt oss som leverantör till en del av sina kunder. Detta är en kvalitetsstämpel på vår hall i Sätra och en väg in för nya affärer framåt.

Under året har vi haft en högre kundomsättning än normalt i Availo främst till följd av en del företagsuppköp och konkurser vilket påverkat omsättningen negativt. Framåt förväntas intäkterna successivt öka i och med att redan avtalade kunder flyttar in samt att nyförsäljningen tilltar i både Oslo och Stockholm. 

Minskad utdelning föreslagen
Styrelsen kommer att föreslå en minskad utdelning för 2012 och att utdelningen sker under det fjärde kvartalet 2013. Förslaget motiveras med att kassaflödet påverkades negativt 2012 och att likviditetsutrymmet ska bibehållas för rörelsen och strategiska förvärv under 2013. Vidare påverkades resultatet väsentligt det tredje kvartalet efter förlikningen med TDC Sverige AB som Phonera ingick. Den avsåg retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden 2008-2010. På grund av fortsatt efterfrågan i våra datacenter har beslut tagits för att ytterligare investera för utvidgning av kapacitet under första kvartalet 2013 i såväl Oslo som Sätra.

Styrelsen håller samtidigt fast vid de finansiella målen att nå en omsättning på 500 mkr år 2014 och en lönsamhet på i snitt 12 % per år. 2012 nådde Phonera ej tillväxtmålet och resultatmålet påverkades markant av förlikningen med TDC.

Under året har Phonera investerat mycket i nykundsförsäljning och bolaget har därmed ett bra momentum i fortsatt försäljning, både i Availo och i Phonera Telefoni och styrelsen ser en möjlighet att fortsätta utveckla den 2013.

Tillförsikt i det framtida bygget
Vi har medvetet gjort stora investeringar för framtiden både i datacenter och tillväxtdrivna försäljningsaktiviteter. Jag delar styrelsens uppfattning om 2013 och vår målsättning på lite längre sikt. Jag ser med tillförsikt framåt då vi har två affärsområden med starka produktportföljer och efterfrågade tjänster. Fyllnadsgraden förväntas successivt öka i våra datahallar och fler kunder bedöms välja Phonera som telefonipartner framför allt inom det växande området IP-baserad telefoni och mobila tjänster. Detta förväntas successivt stärka både kassaflöden och resultat.

Malmö den 21 februari 2013
 
Robert Öjfelth
Verkställande direktör Phonera AB (publ.)

För ytterligare information kontakta:

Robert Öjfelth, VD och Koncernchef Phonera

Mobil: 0701-82 00 07

E-post: robert.ojfelth@phonera.se

www.phonera.se

PHONERA AB (publ) fokuserar på två verksamheter riktade mot enbart företag och är organiserat i två affärsområden – Phonera Telefoni och Availo. Availo är ett varumärke som ägs av Phonerakoncernen. Phonera skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda kostnadseffektiva och moderna kommunikationslösningar för telefoni, internet och hosting. Phonera har cirka 60 000 företagskunder och omsatte 2012 397,8 mkr. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Bolaget har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Oslo. Mer finansiell information finns på www.phonera.com
 

Taggar:

Om oss

Availo AB (publ) höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk datainformation genom att erbjuda Colocation, Hosting och Konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos tjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo är certifierade mot ISO 9001 och ISO 20000-1 och har kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. 2013 betjänade Availo över 1.000 kunder och genererade intäkter om 135 Mkr. Availos aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Mer information finns på www.availo.se.

Prenumerera

Dokument & länkar