Avega Groups valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

I enlighet med beslut som togs vid årsstämman 2014 har en valberedning bildats inför årsstämman 2015. Valberedningen består av:

  • Lars-Erik Eriksson, representant för Rosek Invest AB,
  • Emil Ahlberg, representant PSG Small Cap,
  • Christina Lindstedt, representant för Mats Schultze,
  • Göran E. Larsson, representant för Eddaconsult AB, samt
  • Anna Söderblom i egenskap av styrelseordförande för Avega Group. 

Avega Groups riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 6 maj 2014 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2014 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman 2015, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisorer, (v) arvodering av styrelse och revisorer, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2016.

Avega Groups årsstämma 2015 infaller den 4 maj 2015, kl. 15.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Avega Groups valberedning kan göra det via e-post till info@avegagroup.se eller via brev till Avega Group AB, Att: Valberedningen, Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm.

Stockholm den 15 september 2014, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: +46 (0)70 940 90 01

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera