Avega inbjuder till aktieteckning och noteras på First North

Detta pressmeddelande får ej distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan.

Styrelsen för Avega AB (publ) har beslutat att sprida ägandet i bolaget samt ansöka om listning på First North.

• Avega AB (publ) är en specialiserad IT-konsult med seniorprofil inom IT-ledning, arkitektur, integration och utveckling.
• För 2007/2008 bedöms omsättningen uppgå till cirka 177 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 27 miljoner kronor
• Erbjudandet omfattar 4 074 635 befintliga aktier av serie B, motsvarande 39,1 procent av kapitalet och 8,0 procent av rösterna i Avega, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.
• Försäljningspriset är 18 kronor per aktie av serie B.
• Beräknad första dag för handel på First North är den 1 november 2007.

Bakgrund och motiv
För att förbättra de framtida tillväxtmöjligheterna och förstärka Avega AB har styrelsen sedan en tid förberett en marknadsnotering av Avegas B-aktier. Avega har visat att dess strategi och affärsmodell är framgångsrik varför grunden för fortsatt framtida tillväxt och lönsamhet anses vara god. En anslutning till First North förväntas öka kännedomen om Avega bland allmänheten och Bolagets kunder. Förmågan att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är en viktig framgångsfaktor för Avegas fortsatta expansion.

”Avega har visat en historiskt mycket stabil utveckling oavsett konjunkturförhållanden. Vi är fokuserade på en fortsatt tillväxt med kvalitet inom befintliga och nya kompetensområden med god lönsamhet. Det känns som en naturlig fortsättning på vår utveckling och marknadsexponering att ansluta Avega till First North” säger Lars-Erik Eriksson, Styrelse Ordförande, Avega AB.

Avega i korthet
Avega är en specialiserad IT-konsult som bedriver teknisk konsultverksamhet. Avega erbjuder kvalificerade tjänster inom systemarkitektur, systemutveckling, systemintegration och IT-projektledning. Avegas affärsidé är att erbjuda specialistkonsulter som hjälper kunderna att utveckla och effektivisera sina IT-system. Avegas uppdragsgivare är medelstora och stora företag inom främst detaljhandel, bank/finans/försäkring samt statliga myndigheter och verk. Avega bildades år 2000 och har sitt säte i Stockholm. Avega har varit lönsamt sedan starten och Avegas expansion har skett uteslutande genom organisk tillväxt.

Avegas fem största kunder är H&M, ICA, Axfood, Tele2 och Nordea, som under 2006/2007 utgjorde 44 procent av Bolagets omsättning. Ingen enskild kund representerade mer än 10 procent av omsättningen.

Finansiell utveckling
Sedan räkenskapsåret 2002/2003 har den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten uppgått till 48 procent (CAGR). Tillväxten har uteslutande skett organiskt. Under 2006/2007 uppgick omsättningen till 121,4 miljoner kronor, en ökning om 79,6 procent gentemot föregående räkenskapsår. Rörelseresultatet under 2006/2007 uppgick till 16,6 miljoner kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,7 procent.

Prognos för 2007/2008
För räkenskapsåret 2007/2008 beräknas Avega omsätta cirka 177 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 27 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15,3 procent.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet omfattar totalt försäljning om 4 074 635 av serie B från befintliga aktieägare. De erbjudna aktierna motsvarar 39,1 procent av kapital och 8,0 procent av rösterna i Avega, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Huvudaktieägaren samt styrelsen, övriga ledande befattningshavare och vissa ytterligare aktieägare har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Remium avyttra någon del av sitt ägande under en tidsperiod om minst sex månader från och med första handelsdagen.

Försäljningspriset har fastställts till 18 kronor per aktie av serie B.

Prospekt samt anmälningssedel tillhandahålles på www.avega.se och www.remium.com,. Prospekt finns även tillgängligt på Avegas huvudkontor, Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm och hos Remium AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, från och med 5 oktober.

Anmälan skall vara Remium tillhanda senast kl. 17.00 den 19 oktober 2007. Kunder till Nordnet Bank AB eller Bankaktiebolaget Avanza kan anmäla sig för erbjudandet att teckna aktier direkt över Internet. Anmälningar direkt över Internet skall vara Nordnet Bank AB och Bankaktiebolaget Avanza tillhanda senast kl. 17.00 den 19 oktober 2007. Anmälan om teckning av aktier sker i enlighet med instruktioner i prospektet.

Remium AB är finansiell rådgivare till Avega i samband med erbjudandet.

Tidplan
Anmälningsperiod: 8 oktober – 19 oktober 2007
Försäljningspris: 18 kronor per aktie
Beräknad likviddag: 26 oktober 2007
Beräknad första dag för handel på First North: 1 november, 2007

För ytterligare information:
Lars-Erik Eriksson, Styrelseordförande Avega, tel: +46 (0) 8 -678 81 00
Jan Rosenholm, Verkställande Direktör Avega, tel: +46 (0) 8 - 678 81 00
Björn Garat, Remium Corporate Finance, tel: +46 (0) 8 – 454 32 91
Mattias Ekström, Remium Corporate Finance, tel: +46 (0) 8 – 454 32 33


Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt eller anmälningssedel avseende Erbjudandet får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar