Bokslutskommuniké 2012: Avega Group väl rustat för att göra skillnad med specialistkompetens

Under 2012 ökade Avega Groups nettoomsättning med 5,4 procent jämfört med föregående år. Omsättnings­ökningen innebär att vi behåller vår position på marknaden för specialiserade konsulttjänster inom IT- och verksamhetsstyrning. Satsningar vi gjort inom nya teknikområden samt förstärkningar av organisationen har resulterat i fortsatt förtroende hos befintliga kunder. Vi har samtidigt utökat vår närvaro inom ett flertal nya branscher, vilket resulterat i 66 nya kunder för Avega Group. Att våra kunder har stort förtroende för bolaget visade sig också i den årliga kundundersökningen där 100 procent skulle rekommendera Avega Group till andra. De investeringar som gjordes under året var nödvändiga, om än kostsamma. Satsningarna, men även en svagare marknad, påverkade årets resultat negativt. Rörelsemarginalen för året uppgick till 6,2 procent före omstruktureringskostnader, jämfört med en marginal om 11,3 procent för 2011. Under hösten gjorde vi som en följd av detta en grundlig genomgång av samtliga bolag i koncernen och vidtog ett antal åtgärder av engångskaraktär i syfte att förbättra lönsamheten. Omstruktureringsarbetet har fungerat väl och Avega Group har nu skapat goda förutsättningar för att återuppta vår tillväxtambition att växa organiskt med god lönsamhet. Under 2013 fokuserar vi på att ytterligare förbättra rörelseresultatet samtidigt som vi förstärker våra befintliga erbjudanden i samtliga regioner. Därmed kommer vi även fortsättningsvis att ligga i framkant med våra erbjudanden av tjänster som stödjer kundernas affärer på alla nivåer inom IT- och verksamhetsutveckling.

Oktober–december 2012

  • Omsättning 114,5 (110,9) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) före omstruktureringskostnader 9,7 (11,4) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) efter omstruktureringskostnader 8,1 (11,4) MSEK
  • Rörelsemarginal före omstruktureringskostnader 8,5 (10,3) procent
  • Rörelsemarginal efter omstruktureringskostnader 7,1 (10,3) procent
  • Periodens resultat 4,5 (6,7) MSEK
  • Periodens resultat per aktie (före och efter utspädning) 0,30 (0,50) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,0 (21,2) MSEK

Januari–december 2012

  • Omsättning 403,0 (382,2) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) före omstruktureringskostnader 24,8 (43,3) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) efter omstruktureringskostnader 20,0 (43,3) MSEK
  • Rörelsemarginal före omstruktureringskostnader 6,2 (11,3) procent
  • Rörelsemarginal efter omstruktureringskostnader 5,0 (11,3) procent
  • Periodens resultat 13,4 (30,6) MSEK
  • Periodens resultat per aktie (före och efter utspädning) 0,86 (2,40) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,5 (27,8) MSEK
  • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 kronor/aktie

Stockholm den 7 februari 2013, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera