Kallelse till årsstämma i Avega Group AB (publ)

Aktieägarna i Avega Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm.

Rätt att deltaga på årsstämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2012, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget via e-post till maureen.ostman@avegagroup.se eller per telefon 08‑407 65 00. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 maj 2012.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avegagroup.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 2 maj 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011 samt i anslutning därtill redogörelse för revisionen
9. Beslut om 
   a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
   c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och till revisorn
12. Val av styrelse
13. Val av styrelseordförande
14. Godkännande av incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolagets dotterbolag Avega Kite AB
15. Fastställande av principer för utseende av valberedning
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen föreslår att Lars-Erik Eriksson utses till ordförande vid årsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 9 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets fria egna kapital, 46 594 614 kronor, varav årets vinst 27 836 670 kronor, disponeras så att 2,00 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att 5 185 970 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 11 maj. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 16 maj.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 11
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 275 000 kronor medan övriga i bolaget icke anställda ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 120 000 kronor vardera. Ledamöter som är anställda i bolaget ska inte erhålla något arvode. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande, punkterna 12 och 13
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson, Anna Söderblom och Gunnel Tolfes. Anna Söderblom föreslås nyväljas till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.avegagroup.se.

Godkännande av incitamentsprogram för nyckelpersoner i dotterbolaget Avega Kite AB, punkt 14
I syfte att införa ett incitament för vissa nyckelpersoner har styrelsen i bolagets helägda dotterbolag Avega Kite AB, org. nr 556752-0951, (”Avega Kite”) föreslagit att Avega Kite ska emittera teckningsoptioner till Avega Kites nyckelpersoner. Förslaget innebär i huvudsak följande: Avega Kite emitterar högst 150 000 teckningsoptioner med rätt att för varje option teckna en ny aktie i Avega Kite till en teckningskurs om 4,86 kronor per aktie. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer upp till två nyckelpersoner i Avega Kite. Vid teckning av optionerna ska tecknaren erlägga en marknadsmässig premie.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under maj månad 2015. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången vid sådan utdelning som beslutas närmast efter det att teckning av aktier verkställts.

Styrelsen i Avega Group AB föreslår att stämman godkänner beslut att emittera aktier i Avega Kite i enlighet med förslaget ovan.

För beslut enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Principer för utseende av valberedning, punkt 15
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst tre och högst fem av de röstmässigt största ägarna per den 30 september 2012 att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelseordföranden utgöra valberedning. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2013 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) i förekommande fall val av revisorer, (v) arvodering av styrelse och revisorer, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 16
Riktlinjerna är utformade för att säkerställa att bolaget kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till Avega Groups koncernledning. Styrelsens förslag innebär att koncernledningens ersättning ska bestå av fast lön, årlig variabel lön och pension. Den variabla lönen till verkställande direktören bestäms av styrelsen medan den variabla lönen till övriga i koncernledningen bestäms av verkställande direktören, med godkännande av styrelsen. Den variabla lönen är uppbyggd baserad på en trappstegsmodell kopplad till bolagets rörelseresultat med en högsta nivå. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och ytterligare 7 ledande befattningshavare.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 17 april 2012 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avegagroup.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 11.325.350 varav 3.679.170 var aktier av serie A och 7.646.180 var aktier av serie B. Antalet röster uppgick till 44.437.880. Bolaget innehade inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

* * * * * *

Stockholm i april 2012
Styrelsen i Avega Group AB (publ)

Informationen är sådan som Avega Group (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 april 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar