Kommuniké från årsstämman i Avega AB (publ)

Vid årsstämman i Avega AB den 4 september 2008 fattades i huvudsak följande beslut:

• Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007/2008.
• Årsstämman beslutade om utdelning med 1 krona per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är tisdagen den 9 september 2008, innebärande att utdelningen betalas ut via VPC omkring fredagen den 12 september 2008.
• Till styrelseledamöter omvaldes Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson och Anna Söderblom. Lars-Erik Eriksson omvaldes till styrelsens ordförande.
• Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår till styrelsens ordförande om 0 kronor och till övriga i bolaget icke anställda ledamöter med 75 000 kronor vardera. Revisorerna skall erhålla arvode för utfört arbete enligt löpande räkning.

Stockholm den 4 september 2008, Avega AB (publ)

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar