Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2013

Avega Group AB (publ) höll den 23 april 2013 kl.15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade att moderbolagets fria egna kapital om 30 157 393 kronor, varav årets vinst om 6 213 478 kronor, ska disponeras så att 11 325 350 kronor, motsvarande 1,00 krona per aktie, delas ut till aktieägarna medan resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag är den 26 april 2013.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275 000 kronor till styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 120 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Det beslutades även att styrelseledamöterna Jan Rosenholm, Lars-Erik Eriksson, Göran E Larsson, Anna Söderblom och Gunnel Tolfes skulle omväljas. Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om emission av totalt högst 566 266 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut i två olika serier, delprogram 1 och 2, omfattande 283 133 optioner vardera. Rätt att teckna optionerna tillkommer ett nybildat helägt dotterbolag, Avega Intressenter AB, med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till vissa ledande befattningshavare som är eller blir anställda i Avega koncernen. Var och en av teckningsoptionerna berättigar till teckning av en ny aktie i maj 2016 respektive maj 2017. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas blir utspädnings­effekten cirka 4,8 procent.

Vidare beslutades att godkänna Avega Group AB:s överlåtelser av aktier i Avega Scire AB, Avega Nevo AB, Avega Nadir AB och Avega Mare AB till personer som är anställda i koncernen.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013.

Stockholm den 23 april 2013, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se