Kallelse till ÅRSSTÄMMA i InXL innovation Aktiebolag (publ), org nr 556561-8641

Våra aktieägare kallas härmed till årsstämma i InXL innovation AB (publ)

Plats:                   InXL innovations huvudkontor, Adress: Gasverksgatan 1, Lund

Tid:                      Den 14 maj 2013 kl 15.00.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per tisdagen den 7 maj 2013.
 • Dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Gasverksgatan 1, 222 29 Lund eller via epost, bolagsstamma@inxl.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 7 maj 2013 kl. 15.00. Anmälan skall bekräftas av InXL innovation AB.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 7 maj. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämman öppnas.
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Verkställande direktörens redogörelse.
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av valberedning.
 16. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 17. Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 18. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkten 2

Föreslås att Lars-Erik Nilsson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkten 10

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,03 SEK per aktie och en extra utdelning om 0,01 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå årsstämman fredagen den 17 maj 2013. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2013.

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 12, 13 och 14

Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter, samt att antalet revisorer skall vara en.
Styrelsearvode föreslås utgå med 110 000 kr till ordförande och med 55 000 kr till ledamot. Arvode till ledamot anställd i bolaget skall inte erläggas. Arvode till revisorerna erläggs enligt godkänd räkning.

Som ordinarie ledamöter föreslås Anders Cedervall, Anders Wehtje och Per Wargéus, samtliga som omval och Monika Dagberg och Niklas Johnsson som nyval. Lars-Erik Nilsson har avböjt omval, vilket medfört att Anders Cedervall föreslås efterträda honom som styrelsens ordförande. Även Michael Sjösten har avböjt omval.

PricewaterhouseCoopers, registrerat revisionsbolag, med Ola Bjärehäll, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen, föreslås väljas till revisor på ett år.

Punkt 15

Årsstämman föreslås besluta att utse en valberedning i vilken ska ingå en representant vardera för de tre största ägargrupperingarna den 30 september 2013. Ledamöterna skall offentliggöras senast i samband med rapporten för kvartal 3, 2013. Valberedningen ska till nästa årsstämma och eventuell mellankommande stämma lämna förslag till ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Slutligen ska valberedningen lämna förslag till valberedning att verka inför nästnästkommande årsstämma.

Punkt 16

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3.700.000 st motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner. Skälet för avvikelsen är att bolaget kan komma att behöva kapital för att bolagets utveckling och expansion ska kunna fortsätta i oförminskad takt eller för genomförande av företagsförvärv. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 9.78 % av aktieantal och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och röster efter sådan emission.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 16 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund från och med den 29 april 2013 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2013

Styrelsen

InXL innovation AB (publ)

Om oss

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag inom digital handel. Vi levererar kompletta omnichannel-lösningar till företag med höga ambitioner och krav på sin verksamhet. Med erfarenhet från 100-tals stora e-handelsprojekt hjälper vi inte bara våra kunder med implementation av system utan även rådgivning och affärsutveckling. Sedan starten 1998 har vi målmedvetet byggt upp en spetskompetens i världsklass inom e-handelsområdet. Vår styrka ligger i att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Detta gör vi genom att implementera marknadsledande .NET-teknik inom e-handel, CMS, produktinformationshantering och personalisering. Våra kunder är Europabaserade och verksamma inom både B2C och B2B, i alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Vi har drygt 180 e-handelsexperter på våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu.http://www.avensia.com/

Prenumerera