AvestaPolarit delårsrapport för perioden januari - juni 2002

AvestaPolarit delårsrapport för perioden januari - juni 2002 Lönsamheten fortsatte att förbättras * Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till EUR 103 miljoner (EUR 80 miljoner), vilket motsvarar en ökning med 29% jämfört med motsvarande period förra året och 37% jämfört med första kvartalet 2002. Rörelseresultatet för de första sex månaderna ökade med 56% till EUR 178 miljoner (EUR 114 miljoner). Resultatet inkluderar EUR 20 miljoner avseende försäkringsersättning med anledning av branden vid koncernens anläggningar i Helmond. * Nettoomsättningen minskade något jämfört med förra årets utfall och uppgick till EUR 823 miljoner (EUR 837 miljoner) under andra kvartalet och EUR 1 592 miljoner (EUR 1 667 miljoner) för sexmånadersperioden. * Marknadssituationen för rostfritt stål förbättrades jämfört med första kvartalet men efterfrågan minskade säsongsmässigt mot sommaren. * De större investeringsprojekten och organisatoriska utvecklingsåtgärderna framskrider väl. * Den 1 juli tillkännagav Outokumpu Oyj sin avsikt att förvärva fulla ägarskapet till AvestaPolarit Oyj Abp genom att betala ett pris av EUR 6,55 per aktie. Outokumpu har redan nått en överenskommelse med Corus Group plc. om att överta deras aktieinnehav i AvestaPolarit. Nyckeltal Pro Utfall forma Apr- Apr- Jan- Jan- Jan- EUR miljoner juni juni juni juni juni 2002 2001 2002 2001 2001 Nettoomsättning 823 837 1 592 1 667 1 541 Rörelseresultat 103 80 178 114 112 Resultat före 104 76 176 108 106 extraordinära poster Resultat för perioden 74 54 133 77 77 Resultat per aktie, EUR 0,21 0,15 0,38 0,22 0,23 Avkastning på sysselsatt 18,2 16,7 16,0 11,7 16,6 kapital, % Räntebärande skulder, 666 314 666 314 314 netto Skuldsättningsgrad, % 50,8 26,4 50,8 26,4 26,4 Alla jämförelsetal för år 2001 i denna text är proformasiffror och inkluderar Avesta Sheffield för de perioder som anges. I de faktiska siffrorna har Avesta Sheffield konsoliderats i AvestaPolarit från och med 23 januari 2001. För ytterligare information, kontakta gärna: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer, +46 (0)8 613 3647 eller +46 (0)70 656 56 86 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller, +358 (0)9 5764 5510 eller +358 (0)40 504 5125 Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations, +46 (0)8 613 44 19 eller +46 (0)70 652 10 32 AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PO Box 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 (0)9 5764 5511, Fax: +358 (9)9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 (0)8 613 3600, Fax: +46 (0)8 613 3669 Säte för AvestaPolarit Oyj Abp: Esbo, Finland. Företags ID: 0823312-4 Delårsrapport för perioden januari - juni 2002 Positiv marknadsutveckling möjliggjorde prishöjningar Den globala ekonomiska tillväxten var fortsatt trög under perioden. I USA uteblev återhämtningen. På helårsbasis fortsatte minskningen av industriproduktionen i USA under andra kvartalet. Även i alla större länder i Europa minskade såväl produktion som investeringar. Å andra sidan indikerar den låga inflationstakten att någon räntehöjning inte är nära förestående och framtidstron i Europa visar tecken på fortsatt förbättring. I Asien leder Kina utvecklingen och även den japanska ekonomin visade tecken på tillväxt på kvartalsbasis för första gången på mer än ett år. På marknaderna för rostfritt stål bibehölls balansen mellan tillgång och efterfrågan under andra kvartalet. Europas baspriser, som ökade under mars, april och maj, förblev oförändrade i juni. På marknaderna i Europa märktes en säsongsmässig avmattning mot kvartalets slut då lagerpåfyllningarna avslutats och sommarsemestrarna började. Marknadsutvecklingen i USA stannade upp och efterfrågan blev svag. I Asien förbättrades däremot marknaden eftersom efterfrågan i Kina och Sydkorea fortsatte att växa. Lagren av rostfritt stål beräknas ligga på normal nivå, utom i Japan där lagren är stora. Den genomsnittliga förädlingsmarginalen för nya order på kallvalsat rostfritt stål i Europa ökade med 14% under andra kvartalet jämfört med motsvarande period under 2001 och med 11% jämfört med första kvartalet 2002. Efterfrågan på varmvalsad kvartoplåt var tämligen god, under årets första månader men försvagades under det andra kvartalet. Prisnivån var stabil under kvartalet. Efterfrågan på långa produkter var fortsatt god men priserna alltjämt låga. Marknadsläget för precisionsband har fortsatt att förbättras. Efterfrågan på rörprodukter var dämpad, även om det fanns god efterfrågan inom vissa affärsområden. Marknadspriserna för rörprodukter var fortsatt under press. I maj beslutade regeringen i Kina att genomföra en undersökning beträffande stålprodukter för att klarlägga om den egna industrin har tagit skada av den ökade stålimporten. Fjorton produkter, inklusive rostfritt stål i form av varmvalsade band, kallvalsad plåt och band, berörs av denna undersökning. För vissa produktslag har man infört tullbelagda importkvoter och överstigande kvantiteter är belagda med extratullar på 17 eller 18%. Dessa tillfälliga skyddsåtgärder kommer att gälla till dess undersökningen är slutförd, vilket beräknas ske mot slutet av november 2002. Idag behöver Kina importera 75% av sitt behov av rostfritt stål. Omkring 4% av AvestaPolarits försäljning av platta produkter går till Kina. Konsumtionen av nickel ökade och marknaderna var nästan i jämvikt under andra kvartalet. Nickelpriset ökade med 4% jämfört med motsvarande period 2001 och med 12% jämfört med första kvartalet 2002. Nickelproduktionen fortsatte att stiga, men även konsumtionen ökade starkt till följd av den ökade tillverkningstakten för rostfritt stål. Tillgången på rostfritt skrot var fortsatt svag under perioden, varför behovet av primärt nickel ökade. Lagren av nickel ökade på grund av lageruppbyggnaden med ryskt nickel inom LME. Nickelprisets nuvarande volatilitet orsakas huvudsakligen av fonder och spekulativa intressen. Om de senaste prisökningarna skall kunna fortsätta krävs ett stöd i form av en konkret ökad efterfrågan. Efterfrågan på ferrokrom ökade under kvartalet beroende på ökad produktion av rostfritt stål och låg tillgång på skrot. Priserna har ökat något, men var ändå kvar på en mycket låg nivå, omkring 10% under priserna för andra kvartalet 2001. Lagren av ferrokrom har minskat och priserna kan väntas öka under tredje och fjärde kvartalen. Priserna på molybden ökade snabbt i maj, men följdes av lugnare prisutveckling mot slutet av andra kvartalet. Andra kvartalets resultat på bra nivå Nettoomsättningen under andra kvartalet föll med 2% jämfört med motsvarande period förra året, men ökade med 7% jämfört med första kvartalet beroende på ökade försäljningspriser. Leveranserna av rostfritt stål minskade något jämfört med samma period förra året och blev lägre än första kvartalets nivå. Nettoomsättningen för perioden april till juni blev EUR 823 miljoner (EUR 837 miljoner). Produktionen gick i huvudsak bra även om två mindre bränder i Torneå minskade volymen. Rörelseresultatet för perioden april till juni blev EUR 103 miljoner (EUR 80 miljoner), vilket är en ökning med 29% jämfört med resultatet under andra kvartalet 2001 och en ökning med 37% jämfört med första kvartalet 2002. Rörelseresultatet inkluderar en försäkringsersättning för intäktsbortfall och förstörda anläggningar orsakade av branden i januari i koncernens rörverk och lagerlokaler i Helmond, Holland. Nettoeffekten av denna försäkringsersättning på andra kvartalets resultat är EUR 20 miljoner. Rörelseresultatet för kvartalet blev något högre än året innan. Den ökade förädlingsmarginalen motverkades av minskade leveransvolymer. Rörelsemarginalen blev 12,5% (9,6%). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till EUR 74 miljoner (EUR 54 miljoner). Avkastningen på sysselsatt kapital var 18,2% (16,7%) och resultatet per aktie blev EUR 0,21 (EUR 0,15). Kassaflödet från verksamheten för perioden april till juni minskade jämfört med första kvartalet och stannade på en nivå liknande den som rapporterades för motsvarande period förra året. Räntebärande skulders netto ökade till EUR 666 miljoner, huvudsakligen till följd av större investeringsprojekt och aktieutdelningar. Sysselsatt kapital ökade också från mars månad som följd av ökade baspriser och råmaterialkostnader. Nyckeltal 30 juni 31 mar 31 dec 30 juni 2002 2002 2001 2001 Skuldsättningsgrad, % 50,8 41,7 39,7 31,4 Soliditet, % 40,5 42,1 41,6 41,2 Räntebärande skulder, 666 537 482 373 netto, EUR miljoner Även om skuldsättningsgraden steg under kvartalet såsom förutsetts, är koncernens finansiella ställning fortsatt stark. Halvårsresultatet klart bättre än förra året Nettoomsättningen för perioden januari - juni var 4% lägre än motsvarande period förra året och uppgick till EUR 1 592 miljoner (EUR 1 667 miljoner). Denna minskning kan huvudsakligen förklaras av de reducerade genomsnittliga transaktionspriserna jämfört med första halvåret 2001. Rörelseresultatet för de sex månaderna ökade med 56% och uppgick till EUR 178 miljoner (EUR 114 miljoner). Lönsamhetsförbättringen är i huvudsak ett resultat av ökade förädlingsmarginaler och leveransvolymer för rostfritt stål. Rörelseresultatet för perioden januari - juni 2002 inkluderar också den försäkringsersättning som erhållits i samband med branden i koncernens anläggningar i Helmond. De finansiella kostnaderna netto uppgick till EUR 4 miljoner (EUR 6 miljoner) efter aktivering av EUR 5 miljoner i räntekostnader i samband med investeringarna i Torneå. Resultatet för halvårsperioden blev EUR 133 miljoner (EUR 77 miljoner). Resultatet per aktie blev EUR 0,38 (EUR 0,22) och avkastningen på sysselsatt kapital blev 16,0% (11,7%). Investeringsprojekt och utvecklingsprogram framskrider bra Investeringarna i anläggningstillgångar under perioden januari - juni uppgick till EUR 252 miljoner (EUR 143 miljoner). De stora investeringsprojekten framskrider bra. Den nya stegbalksugnen vid varmvalsverket i Torneå startade programenligt vid slutet av juni och det nya stålverket kommer att sättas i drift i augusti. Kallvalsverket kommer att startas i december och full kapacitet kommer att nås under 2004. Andra större pågående investeringsprojekt inkluderar övergången till underjordsbrytning vid krommalmsgruvan i Kemi, Finland, installationen av en ny stränggjutningsanläggning för blooms och billets i stålverket i Sheffield, Storbritannien, samt en utökad kapacitet för långa produkter i USA. I april tillkännagav koncernen planerna på att öka kapaciteten i Torneås varmvalsverk från omkring 1 miljon ton till 1,7 miljoner ton per år. Detta nya investeringsprojekt kommer att ge en kapacitetsökning, som är anpassad till ökningen av slabskapaciteten till 1,7 miljoner ton, när det pågående expansionsprogrammet i Torneå är slutfört. Möjligheten att vidarebearbeta hela den tillkommande slabskapaciteten till varmband i denna anläggning kommer att förstärka kostnadseffektiviteten för hela tillverkningen på orten och möjliggöra ett optimalt materialflöde inom affärsområdet Coil Products. Investeringskostnaden uppgår till omkring EUR 170 miljoner och den nya varmvalsningskapaciteten planeras bli tillgänglig mot slutet av år 2004. I syfte att ytterligare förbättra koncernens affärsorganisation har stålverket och varmbandverket i Avesta sammanslagits med Avesta KBR för att bilda en ny affärsenhet kallad Avesta Integrated Mill. Stålverket SMACC i Sheffield har också överförts till affärsenheten Long Products samtidigt som affärsenheten Primary Products upphört. Dessa förändringar ingår i affärsområdenas redovisning för andra kvartalet och sexmånadersperioden under 2002, och samtidigt har jämförelsetalen för 2001 ändrats på motsvarande sätt. Andra initiativ för att förstärka den interna effektiviteten har framskridit planenligt. De inkluderar en utveckling av nätverket för försäljning och marknadsföring, införandet av nya ledningsprocesser och ökad fokusering på kostnadskontroll, har framskridit bra. Översikt över affärsområdena Coil products Nyckeltal Apr-juni Apr-juni 2002 2001 Nettoomsättning, EUR 540 601 miljoner Rörelseresultat, EUR 55 41 miljoner Rörelsemarginal, % 10,2 6,8 Genomsnittligt antal 4 567 4 347 anställda Under perioden april till juni sjönk nettoomsättningen för Coil Products med 10% till följd av minskad leveransvolym. Rörelseresultatet under perioden blev EUR 55 miljoner. Lönsamheten höjdes starkt tack vare ökad förädlingsmarginal och förbättrad effektivitet. Produktionstakten för slabs låg kvar runt nivån för år 2001, medan volymerna för kallvalsade band och varmband sjönk jämfört med samma period förra året. Produktionsminskningen orsakades i huvudsak av en mindre brand vid kallvalsverket i Torneå vid slutet av maj och ytterligare en brand i stålverket i slutet av juni. Kapacitet sökningsprojekten i Torneå fortgår väl, även om driftstarten av det nya stålverket blev uppskjutet från juli till augusti, huvudsakligen på grund av den nationella elektrikerstrejken i april. Personalökningen är en följd av nyanställningar i samband med kapacitetsökningen i Torneå. Verksamheten i Avesta har nu omorganiserats till den nya affärsenheten Avesta Integrated Mill. Affärsenheten Primary Products har upphört sedan stålverket SMACC kombinerats med affärsenheten Long Products i Special Products. Omstruktureringen av Panteg-anläggningen i Storbritannien fortgår planenligt. Special Products Nyckeltal Apr-juni Apr-juni 2002 2001 Nettoomsättning, EUR 374 397 miljoner Rörelseresultat, EUR 27 16 miljoner Rörelsemarginal, % 7,2 4,0 Genomsnittligt antal 3 572 3 600 anställda Under andra kvartalet sjönk nettoomsättningen för Special Products med 6% jämfört med förra året, i huvudsak till följd av minskad leveransvolym. Rörelseresultatet ökade markant och blev EUR 27 miljoner. Detta inkluderar en del av den försäkringsersättning som erhölls i samband med branden i Helmond, vilket hade en nettoeffekt av EUR 15 miljoner på rörelseresultatet för Special Products. Återstående EUR 5 miljoner av nettoeffekten från försäkringsersättningen som berör den lokala försäljningsorganisationen har förts till Other Operations. De flesta affärsenheterna inom Special Products har rapporterat ökade produktionsvolymer, medan produktionen av precisionsband sjönk jämfört med motsvarande period förra året. Sammanslagningen av SMACC och Long Products har slutförts och omstruktureringen av stålverksenheterna i Degerfors och Sheffield fortsätter planenligt. Rörtillverkningen i Nyby effektiviseras genom en investering i en ny lasersvetslinje, som minskar kostnaderna. North America Nyckeltal Apr-juni Apr-juni 2002 2001 Nettoomsättning, EUR 72 74 miljoner Rörelseresultat, EUR 3 0 miljoner Rörelsemarginal, % 4,2 neg. Genomsnittligt antal 349 371 anställda Nettoomsättningen i North America sjönk något jämfört med motsvarande period förra året till följd av den försvagade dollarkursen. Som ett resultat av ökad kostnadseffektivitet i kombination med vissa prisökningar och en fördelaktig produktmix blev rörelseresultatet EUR 3 miljoner, vilket är en klar förbättring jämfört med samma period förra året och jämfört med första kvartalet 2002, trots det fortsatt svaga marknadsläget i USA. Produktionen i North America gick störningsfritt och volymerna har legat kvar vid förra årets nivåer. Projektet att förstärka koncernens möjligheter inom området långa produkter genom investeringar i ny kapacitet och ett långsiktigt legovalsningsavtal med Allegheny Technologies Inc. i Richburg fortsätter planenligt. Outokumpu förvärvar fullt ägarskap till AvestaPolarit Som tillkännagavs den 1 juli har Outokumpu Oyj, majoritetsägaren av aktierna i AvestaPolarit, gjort en överenskommelse med den andra huvudägaren Corus Group plc (23,2%) om att överta alla AvestaPolarit- aktierna från Corus till ett pris av EUR 6,55 per aktie, förutsatt ett godkännande av EU-kommisionen. Efter det att detta övertagande genomförts, kommer Outokumpu att ge ett erbjudande till övriga aktieägare att få återstående aktier inlösta till samma pris. Erbjudandet kan väntas i mitten av augusti och inlösen kommer att börja kort därefter. AvestaPolarits styrelse har utsett en kommitté av oberoende styrelseledamöter för att bedöma det offentliga budet och sedan ge en rekommendation till aktieägarna före inlösningsperiodens början. AvestaPolarit har engagerat externa rådgivare för att bistå vid värderingen av budet. Handeln med AvestaPolarit-aktier fortsätter tillsvidare som förut på börserna i Stockholm och Helsingfors. Outokumpus beslut att förvärva hela AvestaPolarit förändrar inte grunderna och utsikterna för AvestaPolarit att växa och utveckla sin verksamhet. AvestaPolarit kommer fortsätta att verka på marknaden under sin nuvarande ledning och behålla sitt nuvarande företagsnamn. Det kommer att utgöra ett kärnområde inom Outokumpu-koncernen, där rostfritt stål kommer att svara för omkring hälften av Outokumpus totala nettoomsättning. Som en del av ett större industriföretag fokuserat på metaller och teknologi, förutses att AvestaPolarit fortsättningsvis utvecklar sin verksamhet, förverkligar sina tillväxtstrategier och därmed ytterligare stärker sin position på den globala marknaden för rostfritt stål. Outokumpu meddelade den 9 juli 2002, att bolaget efter förvärv av AvestaPolarit aktier på marknaden och med beaktande av de aktier som övertas från Corus, har ökat sitt innehav i AvestaPolarit till 299 870 429 aktier, vilket representerar 85,9% av det totala antalet aktier samt röster i AvestaPolarit. Osäkerheten på marknaden består Efter det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet väntas konsumtionen av rostfritt stål vända uppåt och växa jämfört med motsvarande period förra året. De europeiska baspriserna för kallvalsade produkter av rostfritt stål kommer att förbli relativt stabila under sommarperioden, men vissa prisökningar väntas till hösten. Osäkerheten om den allmänna ekonomiska utvecklingen fortsätter, vilket också kommer att påverka marknaden för rostfritt stål. Kinesiska tullar och importkvoteringar ökar osäkerheten på marknaden ytterligare. Totalt sett är dock framtidsutsikterna för rostfritt stål klart positiva. Med hänsyn till lägre produktion och driftstopp för underhållsinsatser under sommarmånaderna kan rörelseresultatet för tredje kvartalet inte förväntas nå samma nivå som under andra kvartalet, men kommer ändå att vara klart bättre jämfört med det resultat som redovisades för tredje kvartalet förra året. Finansiell rapportering och revision Denna rapport har inte granskats av revisor ej heller genomgått begränsad revision. Delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras den 24 oktober 2002. Esbo den 25 juli 2002 AvestaPolarit Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00250/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00250/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar