Avesta Sheffield AB - delårsrapport för perioden april - september 1999

Avesta Sheffield AB - delårsrapport för perioden april - september 1999 Avesta Sheffield ABs (publ) räkenskapsår omfattar perioden 1 april - 31 mars. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 37 (-191) MSEK för andra kvartalet och till 96 (-515) MSEK för första halvåret. Detta motsvarar en vinst per aktie efter full skatt om 0,20 (-1,31) SEK respektive 0,41 (-3,30) SEK. Kostnadsbesparingar på 380 MSEK påverkade första halvåret gynnsamt jämfört med samma period föregående år. Sammantaget har Avesta Sheffields kostnadsnivå reducerats med över 1,5 MDR SEK under de senaste två åren. Försäljningsvolymen under första halvåret uppgick till 422 000 (450 000) ton. Leveranserna av kallvalsade band ökade under halvåret. Volymminskningen beror på lägre försäljning av kvartoplåt, halvfabrikat och ferritiska stål och avställningen av tillverkningen i Baltimore. Råvarupriserna fortsatte att öka, och nickelpriset steg till över 3,70 USD per lb. Prisförändringarna i varulager påverkade resultatet positivt med 280 MSEK (-275m). Högre nickelpriser och en starkare USD minskade emellertid förädlingsutrymmet trots stigande priser på rostfritt stål. Efterfrågan på kallvalsade band i rostfritt stål i Europa var god under andra kvartalet. Efterfrågan ökade även i Nordamerika och Asien. Baspriserna på bandprodukter stiger, även om prisnivån under andra kvartalet fortfarande var 4 procent lägre än under samma period föregående år. Marknadsutsikterna för bandprodukter är fortsatt positiva och även för andra produkter kan vissa tecken på en förbättring noterats. Orderläget för bandprodukter är på en hög nivå och balanseras nu noga gentemot kapaciteten för att garantera servicegraden. För övriga produkter börjar orderläget förbättras i takt med att den globala efterfrågan och produktionskapaciteten börjar komma i balans. Förvärv av Lee Steel Strip i Storbritannien pågår. Förvärvet är ett led i koncernens strategi att öka förädlingsvärdet. Lee Steel Strip producerar 14 000 ton per år. april - septapril - sept 1999 1998 Nettoomsättning MSEK 7 025 8 456 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK380 -251 Resultat efter finansiella poster, MSEK96 -515 Periodens nettoresultat, MSEK 65 -521 Resultat per aktie efter full skatt, SEK0,41 -3,30 Avkastning på eget kapital efter full skatt, % 2 neg Avkastning på sysselsatt kapital, % 3 neg Nettoupplåning vid räkenskapsårets slut, MSEK -1 216 -1 486 @ "Efterfrågan på bandprodukter i Europa var god under kvartalet trots nedgången under sommarsäsongen. Förbättringar kunde också noteras i Asien och Nordamerika. I Europa ökade baspriserna för kallvalsade band med strax över 4 procent under räkenskapsårets första hälft. Återhämtningen förväntas gradvis fortsätta, med stöd av stigande nickelpriser. Kallvalsade bandprodukter utgör nästan 40 procent av koncernens försäljning. För övriga produkter syns nu tecken på ökad efterfrågan och bättre priser. För projektorder är såväl efterfrågan som prisnivån fortfarande låg, men visar tecken på en återhämtning. Vårt besparingsprogram fortsätter att ge resultatförbättringar. Vi har nu ett utmärkt tillfälle att dra nytta av den förbättring som skett i marknaden", säger Avesta Sheffields koncernchef Stuart Pettifor. Samgåendet mellan British Steel och Koninklijke Hoogovens Efter samgåendet med Koninklijke Hoogovens den 6 oktober 1999, blev British Steel plc, som äger 51 procent av aktiekapitalet i Avesta Sheffield AB (publ) ett helägt dotterbolag till det nybildade holdingbolaget Corus Group plc. Corus Group plc kommer att ha ett räkenskapsår som avslutas den 31 december. Förslag om att anpassa Avesta Sheffields räkenskapsår till kalenderår kommer att föreläggas ordinarie bolagsstämma i Avesta Sheffield AB (publ) i juni 2000. Förslaget innebär också att räkenskapsåret som börjar den 1 april 2000 förkortas och avslutas den 31 december 2000. Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober 1999 valdes Tony Pedder och Franswillem Briët till nya styrelseledamöter efter John McDowall och Peter Wheelen. Tony Pedder valdes till ny ordförande i Avesta Sheffield AB (publ). KONCERNEN Marknad Efterfrågan på kallvalsade bandprodukter i Europa blev starkare än väntat under den traditionellt sett svaga sommarperioden. Utvecklingen beror på förbättrad konjunktur i Västeuropa. En stark efterfrågan från slutförbrukare kunde noteras. I Europas två största konsumentländer av rostfritt stål, Tyskland och Italien, har konjunkturen förbättrats under senare tid. I Asien har efterfrågan på bandprodukter ökat i takt med den allmänna ekonomiska återhämtningen. Svårigheter föreligger att få leveranser från vissa inhemska producenter. Även konsumtionen i Nordamerika ökade, lagren minskade och antidumpingåtgärder reducerade på importen. Härigenom skapades bättre balans mellan utbud och efterfrågan. De basprisökningar som infördes på kallvalsade produkter i Europa i början av april, förstärktes under sommaren. Sedan 1 april har baspriserna stigit med strax över 4 procent och ytterligare höjningar har aviserats. Projektrelaterad efterfrågan på rör, svetsmaterial och kvartoplåt är fortsatt svag. Priserna för dessa produkter har ännu inte återhämtat sig i samma utsträckning som för bandprodukter. Det finns dock tecken på att förfrågningarna ökar, vilket tyder på en återhämtning under nästa år. Som en följd av den höga konsumtionen inom fordonsindustrin har efterfrågan på precisionsband varit god. Baspriserna har stabiliserats och förväntas stiga ytterligare under det kommande kalenderåret. Även efterfrågan på långa produkter är stark, även om konkurrensläget hittills har förhindrat prisförbättringar. Priserna på råvaror, särskilt nickel, ökade starkt under perioden och har fortsatt därefter. En konsekvens är att de faktiska priserna på rostfritt stål har ökat snabbare än baspriserna. Detta kan ha stimulerat efterfrågan ytterligare, men det finns inget som tyder på spekulation eller lageruppbyggnad. Förvärv och avyttringar Den 12 november avser koncernen att slutföra köpet av Lee Steel Strip Ltd i Storbritannien från Carclo Engineering Group plc. Köpeskillingen är 241 MSEK för aktierna och 36 MSEK för tillhörande fastigheter. Lee Steel Strip har en världsledande ställning inom stålfjädrar och är specialiserat på tillverkning av precisionsband, strukturvalsat band och liknande bandprodukter. Verksamheten kommer att ingå i koncernens affärsområde Precision Strip. Då affären inte hade slutförts per den 30 september påverkar detta förvärv inte koncernens resultat och ställning i denna delårsrapport. Per den 30 september 1999 avyttrade koncernen sitt kanadensiska säljbolag, Avesta Sheffield Inc (Canada) till Reynolds Aluminium Supply Company. Behållningen från försäljningen uppgår till 196 MSEK, inklusive övertagande av bankskulder. Försäljningsvinsten före skatt, uppgår till 10 MSEK. Rasco Specialty Metals, som bolaget kommer att heta, kommer även fortsättningsvis att vara distributör av Avesta Sheffield produkter i Kanada. Nettoomsättning Försäljningsvolymen uppgick till 422 000 (450 000) ton under första halvåret, en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningsvolymen under andra kvartalet uppgick till 196 000 (214 000) ton. Volymminskningen under andra kvartalet beror huvudsakligen på lägre försäljning av kvartoplåt till projektorder inom Europa, minskad försäljning av halvfabrikat och ferristiska stål samt att produktionen av CPP i USA upphört. Ett lägre antal arbetsveckor under 1999 har också påverkat volymsiffrorna. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00270/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00270/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar