AvestaPolarit delårsrapport för januari - september 2001

AvestaPolarit delårsrapport för januari - september 2001 Lönsamheten lägre än väntat · Marknadsförutsättningarna för rostfritt stål var fortsatt svåra under tredje kvartalet och prisnivån var klart sämre än föregående år. · Nettoomsättningen för tredje kvartalet sjönk markant jämfört med motsvarande period i fjol, som en följd av lägre priser och minskade leveranser. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 631 miljoner euro (809 miljoner euro). Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 2 298 miljoner euro (2 717 miljoner euro). · Rörelseresultatet uppgick till 4 miljoner euro (94 miljoner euro) för tredje kvartalet och 118 miljoner euro (425 miljoner euro) för niomånadersperioden. Lönsamheten för perioden juli - september minskade jämfört med föregående år, och jämfört med andra kvartalet 2001, som en följd av lägre priser, minskade leveranser och en del produktionsstörningar. · AvestaPolarits omstruktureringsplaner för sina stålverk omfattar nedläggning av stålverket och ämnesvalsverket i Degerfors i mitten på 2003 samt en investering i stränggjutning för långa produkter vid koncernens anläggning i Sheffield. · De kortsiktiga utsikterna förblir osäkra. Nyckeltal - proforma Juli-sep Juli-sep Jan-sep Jan-sep MEUR 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättning 631 809 2 298 2 717 Rörelseresultat 4 94 118 425 Resultat före extraordinära 2 86 110 408 poster Nettoresultat 6 32 83 312 Resultat per aktie, EUR 0,02 0,09 0,24 0,89 Avkastning på sysselsatt 1,4 17,4 8,3 28,3 kapital, % Nettoupplåning vid periodens 393 297 393 297 slut Skuldsättningsgrad, % 34,0 24,4 34,0 24,4 Siffrorna är proforma-siffror över hela de angivna perioderna. Samtliga textkommentarer i denna översikt avser proforma-siffrorna. För ytterligare information kontakta: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer +46 8 613 3647 eller +46 70 656 56 86 Jouni Grönroos, Deputy CFO & Corporate Controller +358 9 5764 5510 eller +358 40 504 5125 Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations +46 8 613 4419 eller +46 70 652 10 32 AvestaPolarit Oyj Abp Koncernledningen Linnoitustie 4 A, Box 270, FIN-02601 Esbo, Finland Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, Box 16377, 103 27 Stockholm, Sverige Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Organisationsnummer: 499.868 Delårsrapport för januari - september 2001 Marknadsförutsättningar för rostfritt stål fortsatt svåra Den globala ekonomiska tillväxten under tredje kvartalet förblev mycket svag. Den kraftiga nedgången i USA fortsatte, och det fanns tydliga tecken på en ytterligare försämring av marknadsläget i Europa. Den industriella produktionen i Europa sjunker nu jämfört med föregående år, och verkstadsindustrin i Tyskland och Storbritannien har drabbats hårdast. En konjunkturnedgång har noterats i Japan, och även övriga centrala ekonomier i Asien har drabbats av en svag inhemsk efterfrågan i kombination med lägre exportvolymer till Europa och USA. En viss marknadsförbättring för rostfritt stål under andra kvartalet möjliggjorde en del prisökningar, men uppgången har inte varit bestående. Trots att varulagren hos återförsäljare och servicecentra minskade stegvis under första halvåret 2001 och lagernivåerna idag beräknas vara de lägsta på två år, har efterfrågan hos slut-användare försvagats, i synnerhet på kallvalsade band. Trots svagare efterfrågan under tredje kvartalet förblev baspriserna på rostfria kallvalsade band oförändrade jämfört med andra kvartalet, då flera större rostfria producenter i Europa och USA genomförde produktionsnedskärningar för att anpassa sig till efterfrågan. Produktionsminskningar inleddes även hos de asiatiska producenterna, som svar på den svaga inhemska efterfrågan och minskande exportvolymer, särskilt till USA. Efterfrågan på varmvalsade band översteg efterfrågan på kallvalsade band under tredje kvartalet, särskilt i Asien. Leveranser av kvartoplåt i Europa har minskat jämfört med andra kvartalet, men baspriserna har varit fortsatt stabila. Försäljningspriserna för långa produkter minskade under tredje kvartalet i takt med fallande råvarukostnader. Inom precisionsband rapporterades en tillfredsställande efterfrågan på mönstervalsade produkter, trots att efterfrågan på austenitiskt material var fortsatt svag under hela det tredje kvartalet. Efterfrågan på rörprodukter i Europa minskade under den senare delen av kvartalet I och med att kunder räknade med lägre försäljningspriser på grund av fallande nickelpriser. Tillgången till rostfritt skrot i Europa minskade avsevärt under kvartalet, delvis på grund av den lägre prisnivån på primärnickel. Trots att skrotinflödet från Ryssland nu har stabiliserats kvarstår exportrestriktionerna och volymerna är fortsatt betydligt lägre än innan dessa restriktioner infördes. Efterfrågan på nickel förblev svag som en följd av produktionsneddragningar inom tillverkningen av rostfritt stål, och priserna minskade med 18 procent under kvartalet. Det genomsnittliga nickelpriset under tredje kvartalet var 34 procent lägre än genomsnittet för motsvarande period år 2000. Priserna på ferrokrom stabiliserades under kvartalet efter den kraftiga prisminskningen under det första halvåret. Priserna under tredje kvartalet förblev historiskt sett låga och var 26 procent lägre än under motsvarande period föregående år. Svagt resultat för tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet sjönk med 22 procent jämfört med motsvarande period i fjol, som en följd av lägre försäljningspriser och leveranser. Nettoomsättningen uppgick till 631 miljoner euro (809 miljoner euro), en minskning med 25 procent jämfört med andra kvartalet. Minskningen kan tillskrivas säsongs-betonade faktorer som schemalagda underhållsstopp och lägre kundorder under sommarperioden. Leveransvolymerna under tredje kvartalet minskade med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för juli - september minskade kraftigt jämfört med föregående år och uppgick till 4 miljoner euro (94 miljoner euro). Utvecklingen kan i första hand tillskrivas lagerförluster bokförda till följd av lägre nickelpriser, minskade leveranser och produktionssvårigheter. Resultatförsämringen i den operativa verksamheten jämfört med andra kvartalet orsakades av minskade leveranser och en del produktionsstörningar, delvis hänförliga till nya anläggningar som togs i drift i Avesta. I rörelseresultatet för juli - september 2001 ingår en amortering av negativ goodwill uppgående till 12 miljoner euro (noll). Rörelsemarginalen var 0,6 procent (11,5 procent). Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 6 miljoner euro (32 miljoner euro). Avkastningen på sysselsatt kapital var 1,4 procent (17,4 procent) och resultat per aktie var EUR 0,02 (EUR 0,09). Kassaflödet från rörelsen för juli - september minskade jämfört med andra kvartalet och motsvarande period förra året. Som en följd av investeringsprogrammet samt en ökning i rörelsekapital, har nettoupplåningen ökat sedan juni med 20 miljoner euro till 393 miljoner euro. Nyckeltal - proforma 30 sep 30 juni 31 mars 31 dec 2001 2001 2001 2000 Skuldsättningsgrad, % 34,0 31,4 23,6 27,2 Soliditet, % 41,2 41,2 42,1 41,3 Nettoupplåning, miljoner euro 393 373 277 322 Skuldsättningsgraden ökade under kvartalet som en följd av ökningen i nettoupplåningen. Soliditeten var oförändrad jämfört med juni 2001. Kraftig resultatförsämring för årets första nio månader Nettoomsättningen för januari - september minskade med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 2 298 miljoner euro (2 717 miljoner euro). Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till 118 miljoner euro (425 miljoner euro). Den lägre lönsamheten beror huvudsakligen på en minskning i förädlingsmarginaler och lägre leveranser. I rörelseresultatet för januari - september 2000 ingick SPP:s pensionsåterbäring på 42 miljoner euro. I rörelseresultatet för niomånadersperioden 2001 ingår en amortering av negativ goodwill på 33 miljoner euro. Finansiella kostnader netto uppgick till 8 miljoner euro (17 miljoner euro) och nettoresultatet för niomånadersperioden uppgick till 83 miljoner euro (312 miljoner euro). Minskningen i finansiella kostnader är framför allt hänförlig till lägre räntor och en ökning i erhållna utdelningar. Resultatet per aktie uppgick till 0,24 euro (0,89 euro) och avkastningen på sysselsatt kapital till 8,3 procent (28,3 procent). Investeringar och integrationsarbete fortgår planenligt Investeringarna för januari - september uppgick till 257 miljoner euro (86 miljoner euro). Koncernens stora investeringsprojekt i Kemi i Finland, i Avesta KBR och Nyby i Sverige, samt i Sheffield i Storbritannien fortgår planenligt. Kostnaderna för projektet att bygga ut kapaciteten i Torneå i Finland har ökat från 680 miljoner euro till 760 miljoner euro. Ökningen beror på en del tekniska förändringar och ytterligare investeringar i byggnader och utrustning. Delvis hänför sig dessa till förändringar i projektets omfattning och syftar till att förbättra gränssnittet mellan nya och befintliga anläggningar. Utbyggnaden i Torneå fortskrider enligt tidtabell och kommer att bli klar i slutet av 2002. Koncernens totala investeringar under 2001 beräknas uppgå till cirka 430 miljoner euro. Det arbete som inleddes av ett antal integrationsgrupper med syftet att säkerställa de synergivinster som samgåendet möjliggjort fortgår planenligt. De förutsedda årliga synergivinsterna på drygt 100 miljoner euro, förväntas vara helt uppnådda senast år 2005 och merparten redan år 2003. För att stödja integrationsmålen i det svåra och osäkra marknadsläget som nu råder har koncernen påbörjat ett projekt som inriktats på investerings- och kostnadsstyrning samt intäktsskapande åtgärder. De första effekterna av de omedelbara åtgärderna väntas redan påverka det fjärde kvartalet 2001. Rationalisering av koncernens stålverksstruktur Som ett led i integrationsprocessen efter samgåendet mellan Outokumpu Steel Oyj och Avesta Sheffield AB, aviserade AvestaPolarit i augusti sina omstruktureringsplaner för koncernens stålverk. Planerna innebär en stegvis nedläggning av stålverket och ämnesvalsverket i Degerfors med avslut i mitten av 2003 och en överföring av denna verksamhet till stålverket i Sheffield, Storbritannien. I samband med detta kommer investeringar uppgående till 22 miljoner euro att göras för att i Sheffield installera stränggjutningsutrustning för tillverkning av blooms och billets. Beslutet innebär att verksamheten vid Degerfors Stainless kommer att upphöra. Koncernens affärsenhet Hot Rolled Plate (varmvalsad plåt) i Degerfors kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet på orten och fokusera på att vidareutveckla verksamheten för att därmed kunna bibehålla sin ställning som världens ledande producent av rostfri kvartoplåt. Nedläggningen av Degerfors Stainless förväntas leda till att 330 arbetstillfällen går förlorade på orten. Det totala antalet anställda på orten uppgår idag till cirka 700. Eftersom Degerfors Stainless och Hot Rolled Plate enligt gällande arbetsrätts-lagstiftning betraktas som ett gemensamt arbetsställe kommer samtliga anställda på orten att inledningsvis påverkas av nedläggningsplanerna och omorganiseringen av verksamheten för den fortsatta produktionen av varmvalsad plåt. De lagstadgade MBL-förhandlingarna med lokala fackliga företrädare avseende nedläggningsbeslutet avslutades i mitten av oktober. Inga avsättningar för omstruktureringskostnaderna är gjorda i denna rapport eftersom de lokala MBL förhandlingarna med facket avslutades efter periodens utgång. Kostnaderna kommer att belasta den negativa goodwillen under årets sista kvartal, men kommer endast att påverka resultatet genom en minskning i amorteringen av negativ goodwill under den kvarstående perioden på cirka nio år. Idag uppskattas avsättningen uppgå till 19 miljoner euro. De framtida årliga kostnadsfördelarna efter omstruktureringen av koncernens stålverksstruktur beräknas uppgå till cirka 20 miljoner euro. Affärsområdesrapporter Coil Products Nyckeltal - proforma Juli-sep 2001 Juli-sep 2000 Nettoomsättning, miljoner euro 453 586 Rörelseresultat, miljoner euro -2 67 Rörelsemarginal, % neg. 11.4 Medelantal anställda 4 151 4 042 Affärsområdet Coil Products nettoomsättning under tredje kvartalet påverkades av lägre priser och leveranser och minskade med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för juli - september minskade kraftigt och blev en förlust på 2 miljoner euro. Lönsamhetsförsämringen jämfört med föregående år kan huvudsakligen tillskrivas en minskning i förädlingsmarginaler och leveranser samt en del produktionsstörningar. Minskningen i Coil Products rörelseresultat jämfört med andra kvartalet 2001 påverkades också av säsongsbetonade faktorer som schema-lagda underhållsstopp och semesteruppehåll hos kunder. En del produktionsstörningar rapporterades inom affärsområdet Coil Products. Dels hänförde de sig till idrifttagandet av nya anläggningar i Avesta efter sommar-uppehållet. Även i Torneå rapporterades en del produktionsstörningar. Produktionen av kallvalsade produkter minskade med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Produktionen av vita band minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Produktionen av stålämnen minskade med 13 procent. Special Products Nyckeltal - proforma Juli-sep 2001 Juli-sep 2000 Nettoomsättning, miljoner euro 186 251 Rörelseresultat, miljoner euro 9 20 Rörelsemarginal, % 4.8 7.8 Medelantal anställda 3 208 3 343 Affärsområdet Special Products nettoomsättningen sjönk under tredje kvartalet med 26 procent jämfört med motsvarande period i fjol, som en följd av minskade leveranser och lägre försäljningspriser för de flesta affärsenheter. Rörelseresultatet minskade med 55 procent jämfört med föregående år och med 40 procent jämfört med andra kvartalet 2001. Rörelseresultatet för juli - september uppgick till 9 miljoner euro. Det svåra marknadsläget med låga priser har stått sig och samtliga affärsenheter redovisade en lönsamhetsförsämring jämfört med motsvarande period föregående år. Produktionen vid affärsenheten Precisionsband fortlöpte bra och volymerna för såväl Precisionsband som Långa Produkter ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Produktionsvolymerna för samtliga övriga affärsenheter minskade jämfört med samma period föregående år. Affärsenheten Rörprodukter var den enda affärsenheten som redovisade en ökning i produktionsvolymer jämfört med andra kvartalet 2001. North America Nyckeltal - proforma Juli-sep 2001 Juli-sep 2000 Nettoomsättning, miljoner euro 70 79 Rörelseresultat, miljoner euro -1 2 Rörelsemarginal, % neg. 2,5 Medelantal anställda 370 368 Affärsklimatet i USA var fortsatt svårt under tredje kvartalet. Dock noterades vissa prisökningar jämfört med andra kvartalet. Ovissheten om en eventuell återhämtning har ökat sedan händelserna den 11 september och följderna därav. Produktionen inom affärsområdet North America fortlöpte bra, men leveranserna var något lägre än föregående år. Affärsområdets nettoomsättning minskade med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 70 miljoner euro. Minskningen i nettoomsättningen jämfört med andra kvartalet berodde huvudsakligen på lägre leveranser under den lugna sommarperioden. Rörelseresultatet för tredje kvartalet minskade jämfört med motsvarande period föregående år, och även en aning jämfört med andra kvartalet och blev en förlust på 1 miljoner euro. Minskningen mellan åren var framför allt en följd av sämre förädlingsmarginaler medan den senare tidens lönsamhetsförsämring i första hand är hänförlig till hårdare konkurrens inom rör. Den internationella handelskommissionen i USA (International Trade Commission) offentliggjorde den 22 oktober sitt utslag om stålimporter som under den s.k. Section 201 granskningen akn anses vara skadliga för lokala producenter. Enligt detta kommer alla halvfabrikat i rostfritt stål att undantas från den fortsatta granskningen. Däremot konstaterades att situationen angående långa produkter, rördelar och flänsar I rostfritt stål kommer att granskas vidare. Utslaget betyder att import av stålämnen för såväl platta som långa rostfria stålprodukter inte berörs, men att vissa begränsande åtgärder är att vänta för de ovannämnda färdiga produkterna. AvestaPolarit tolkar utslaget positivt eftersom import av band inte berörs och koncernens leveranser av halvfabrikat till sitt affärsområde i Nordamerika kan fortsätta. Kortsiktiga utsikter fortfarande osäkra Den globala tillväxten mattades av ytterligare under tredje kvartalet och utsikterna för fjärde kvartalet är dåliga. Förtroendet hos såväl företag som konsumenter var i USA och Europa redan svagt, och situationen försämrades ytterligare av händelserna i USA den 11 september och följderna därav. Den omedelbara effekten blir troligtvis att konsumenter köper mindre och företag investerar mindre, och följaktligen har de globala tillväxtprognoserna för 2001 justerats nedåt. Berörda myndigheter har svarat med en serie aggressiva finans- och skattepolitiska åtgärder som syftar till att stimulera tillväxt och hindra en världsomfattande konjunkturnedgång. Mot bakgrunden av det svaga världsekonomiska läget, har de kortsiktiga utsikterna för rostfritt stål försämrats och en snabb återhämtning verkar inte sannolik. Den totala globala konsumtionen av rostfritt stål väntas minska med 3-5 procent i år, något som belyser situationens allvar. Den svaga efterfrågan kommer att fortsätta pressa priser, men prisutvecklingen kommer att bero mycket på utbudet. En del stålverk i Europa hade produktions-problem eller införde produktionsnedskärningar under första halvåret, vilket förbättrade balansen mellan utbud och efterfrågan något. Det övergripande marknadsläget är således bättre men fortfarande rätt känsligt för utvecklingen av balansen mellan utbud och efterfrågan och producenters svar på denna. Trots att prisutvecklingen för nickel varit nedåtgående under 2001 återhämtade sig priserna kraftigt i mitten av oktober. Den huvudsakliga orsaken torde vara den begränsade tillgången till skrot, som återspeglade dels en minskad export av ryskt skrot, dels lägre skrotuppsamling i västvärlden. Detta har i sin tur lett till en ökad konsumtion av primärnickel. Nickelmarknaden kännetecknas dock fortfarande av överutbud, varför prisåterhämtningen kan bli kortvarig. Trots stora produktionsnedskärningar väntas inte efterfrågan på ferrokrom bli tillräckligt hög för att kunna stödja några betydande prisökningar förrän nästa år. Med hänsyn tagen till det svåra marknadsläget, den ökade ovissheten och till att baspriserna på rostfritt stål vid slutet av september 2001 var 20 procent lägre än i fjol kommer AvestaPolarits rörelseresultat för 2001 att bli klart lägre än fjolårets rekordnivåer. På grund av den stora osäkerheten är det svårt att lämna en pålitlig prognos ens för den kortsiktiga resultatutvecklingen. Om man emellertid antar att försäljningspriserna håller sig på ungefär samma nivå som under tredje kvartalet, väntar sig AvestaPolarit en lönsamhetsförbättring under sista kvartalet 2001. AvestaPolarits produktion kommer att avgöras av efterfrågan, vilket kan innebära att produktionen begränsas under det fjärde kvartalet. Stockholm, den 31 oktober 2001 AvestaPolarit Oyj Abp ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00680/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00680/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar