AvestaPolarit/Outokumpu Steel bokslut för år 2000

AvestaPolarit/Outokumpu Steel bokslut för år 2000 Outokumpu Steel redovisade ett utmärkt resultat för år 2000. Rörelseresultatet uppgick till 246 miljoner euro och var därmed nästan fem gånger högre än föregående år. Resultatet före extraordinära poster uppgick till 241 miljoner euro. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,15 euro. Outokumpu Steel Oyj och Avesta Sheffield AB (publ) gick samman den 22 januari 2001 för att bilda AvestaPolarit, en ledande tillverkare av rostfritt stål. AvestaPolarits bokslut för år 2000 avser endast Outokumpu Steel Oyj:s verksamhet och för att vara tydlig har därför namnet Outokumpu Steel använts genomgående i denna rapport. Avesta Sheffields bokslut offentliggjordes tidigare idag. Avesta Sheffields resultat för 2000 har inte konsoliderats med siffrorna för AvestaPolarit-koncernen. AvestaPolarits styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om en utdelning per aktie om 0,15 euro för år 2000. För ytterligare information kontakta: Esbo: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications, +358 40 503 0750, katarina.lybeck@avestapolarit.com Jouni Grönroos, Corporate Controller & Deputy CFO, +358 40 504 5125, jouni.gronroos@avestapolarit.com Stockholm: Ian Cooper, Executive VP & Chief Financial Officer, +46 8 613 36 47, ian.cooper@avestapolarit.com Inga Lundberg, Manager - Investor & Media Relations, +46 8 613 44 19, inga.lundberg@avestapolarit.com ÅRETS VERKSAMHET I SAMMANDRAG Priserna vände neråt Den globala tillväxttakten nådde en topp i mitten av år 2000 för att därefter mattas av mot slutet av året. Den ekonomiska tillväxten för året var över 4 procent. Industrin noterade kraftiga ökningar av såväl produktion som investeringar. Tillväxttakten sjönk emellertid under andra halvåret med början i USA. En kombination av stramare finanspolitik, högre oljepriser och minskad framtidstro hos konsumenterna bröt den starka till växttakten som präglat de senaste åren i USA. Även i Europa och Asien dämpades tillväxten under andra halvåret. Metallmarknaden var totalt sett god - under året noterades ökning av såväl efterfrågan som priser. Den lägre tillväxten mot slutet av året fick dock dämpande effekter. En period av lageravveckling främst hos lagerhållare ledde till en nedgång i efterfrågan och priser på rostfritt stål. Även priserna på de viktigaste råvarorna för rostfri produktion, nickel och ferrokrom, sjönk påtagligt. Konsumtionen av rostfritt stål ökade med cirka 7 procent jämfört med föregående år samtidigt som den genomsnittliga konverteringsmarginalen ökade med 46 procent, trots en minskning mot slutet av året. Tillgången på rostfritt skrot ökade kraftigt, och följaktligen dämpades efterfrågan på ferrokrom, där emellertid en prisökning motsvarande 19 procent har noterats. Det genomsnittliga nickelpriset ökade med 44 procent trots prisnedgången under det sista kvartalet. Kraftigt ökad nettoomsättning Outokumpu Steels nettoomsättning ökade med 51 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1 177 miljoner euro. Ökningen beror framför allt på de högre priserna för rostfritt stål och ferrokrom. Leveranserna av både rostfritt stål och ferrokrom var något lägre än 1999. Den största ökningen av nettoomsättningen bland alla Outokumpu Steels affärsenheter redovisades av Outokumpu Polarit, som ansvarar för produktionen av rostfritt stål. Även Outokumpu Chrome, som driver en kromgruva och ett smältverk för produktion av ferrokrom, och Ja-Ro, som tillverkar rör och rördelar, redovisade ökningar i nettoomsättning. I resultatet för Outokumpu Polarit ingår produktionsanläggningen för rostfritt stål i Torneå, en färdigställningsenhet i Nederländerna, ett servicecenter i Tyskland och ett finskt speditionsbolag. Marknadsförutsättningarna i Asien förbättrades under verksamhetsåret och regionens andel av den totala försäljningen ökade till 15 procent. Andelen av försäljningen till Europa sjönk till 76 procent medan försäljningen till den nordamerikanska marknaden blev oförändrad. Produktionen av rostfritt stål fortlöpte störningsfritt och produktionsvolymerna överträffade 1999-års rekordnivå. Utmärkt resultat Outokumpu Steels resultat för år 2000 var väsentligt bättre än föregående år. Det konsoliderade rörelseresultatet var nästan fem gånger högre än föregående års resultat och uppgick till 246 miljoner euro (1999: 52 miljoner euro). Rörelseresultatet gynnades framför allt av prisökningarna för rostfritt stål och en starkare dollar. Lönsamheten under det sista kvartalet förbättrades något jämfört med föregående kvartal och fördubblades jämfört med samma period 1999. Rörelseresultatet för perioden oktober-december uppgick till 54 miljoner euro. Outokumpu Steels resultat före extraordinära poster ökade till 241 miljoner euro (1999: 47 miljoner euro). I extraordinära intäkter ingår en post om 11 miljoner euro som är hänförliga till förändringar i metoden för varulagervärdering. Jämförelsesiffrorna har omräknats för att anpassas till de nya redovisningsprinciperna. Förändringen beskrivs mer ingående i noterna till resultat- och balansräkningen. I extraordinära kostnader ingår ett koncernbidrag till Outokumpu Oyj motsvarande 113 miljoner euro. Utbetalningen av koncernbidraget har skett i enlighet med villkoren i avtalet för samgåendet och en ingående redogörelse därav gavs i prospektet som togs fram inför Byteserbjudandet. Resultatet för räkenskapsåret efter koncernbidrag och skatter uppgick till 101 miljoner euro (1999: en förlust på 17 miljoner euro). Vinst per aktie uppgick till 0,88 euro (1999: 0,15 euro) och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 33 procent (1999: 8 procent). Den finansiella ställningen förbättrades ytterligare Outokumpu Steels finansiella ställning förbättrades betydligt under redovisningsperioden tack vare det goda resultatet. Kassaflödet från verksamheten ökade påtagligt, till 218 miljoner euro (1999: 73 miljoner euro). Soliditeten förbättrades ytterligare och var vid slutet av året 62 procent. Räntebärande skulder netto minskade jämfört med föregående år och var vid slutet av året 53 miljoner euro. Investeringarna fortskrider planenligt Investeringarna ökade avsevärt jämfört med föregående år och uppgick till 84 miljoner euro, motsvarande 7,1 procent av nettoomsättningen. Av detta belopp svarade underhållsinvesteringar för cirka 34 miljoner euro. Det största enskilda investeringsprojektet år 2000 avsåg konstruktionen av ett nytt stålverk och betydande kapacitetsökningar vid både varmvals- och kallvalsverken i Torneå (total kostnad: 680 miljoner euro). Den nya kapaciteten kommer att tas i drift successivt från och med 2002, för att nå full effekt 2004. Investeringen i Torneå kommer att förstärka den integrerade produktionsanläggningens ställning som en av världens mest kostnadseffektiva tillverkare av rostfritt stål. En annan viktig pågående investering är övergången till underjordsbrytning vid Kemis kromgruva (70 miljoner euro). Investeringen kommer att leda till effektivitets- och lönsamhetsförbättringar och möjliggöra en fördubbling av gruvans produktion. Samtliga pågående investeringar har fortskridit planenligt. Investeringar i forskning och utveckling under 2000 uppgick till 7 miljoner euro, motsvarande 0,6 procent av nettoomsättningen (1999: 8 miljoner euro, motsvarande 1,0 procent). FoU-verksamheten har inriktats på att utveckla processer och kundapplikationer inom tillverkningen av ferrokrom, band- och rörprodukter, samt inom gruvverksamheten, och på att förbättra kvaliteten. Nytt vattenbehandlingsprogram ger gott resultat Bolaget har under året fokuserat på att förbättra arbetarskyddet. Ett antal utbildningar har hållits om arbetsrutiner och arbetsmiljö. Antalet olyckor minskade med 22 procent jämfört med medeltalet för de senaste fem åren. Ansträngningarna att reducera utsläppen från de enskilda produktionsanläggningarna fortsatte. Vattenutsläppen från Torneåanläggningen kunde tack vare nytt vattenbehandlingsprogram sänkas till en nivå klart under de nya gränsvärdena. Neutraliseringsanläggningen som blir klar 2001 kommer att säkerställa att vattenutsläppen hålls inom koncessionens tillåtna gränser. Kemigruvans miljösystem certifierades under året. Antalet anställda oförändrat Personalutvecklingsåtgärder under år 2000 fokuserade framför allt på arbetarskydd och yrkesutbildning för unga medarbetare, samt erfarenhetsbaserad inlärning. Dessutom vidareutvecklades bonusprogram för ledning och övriga medarbetare. Antalet anställda var i linje med 1999-års nivå och uppgick vid slutet av året till 2 438. De flesta anställda, motsvarande cirka 94 procent, var placerade i Finland vid slutet av året. Cirka 4 procent var placerade i Nederländerna och 2 procent i Tyskland. Outokumpu Steel och Avesta Sheffield gick samman för att bilda AvestaPolarit Outokumpu Steel och Avesta Sheffield gick samman i januari 2001 för att bilda AvestaPolarit, en ledande, fokuserad och tillväxtinriktad producent av rostfritt stål. Företaget är världens näst största tillverkare, med en nettoomsättning på över 3 miljarder euro. Det nya företaget har cirka 8 900 anställda och större produktionsanläggningar i Finland, Sverige, Storbritannien och USA. Samgåendet skedde genom ett byteserbjudande som löpte från 21 december 2000 till 19 januari 2001 där Avesta Sheffields aktieägare erbjöds en Outokumpu Steel-aktie för en Avesta Sheffield-aktie. Aktieägare med motsvarande 94,7 procent av aktierna och rösterna accepterade erbjudandet under den ursprungliga perioden. Därmed uppfylldes förutsättningarna för samgåendet. Efter förlängning av perioden ökade acceptansgraden till 98,6 procent. Outokumpu äger nu 55,3 procent av AvestaPolarits aktier, och Corus Group äger 23,2 procent. Outokumpu kommer att reducera sitt innehav till maximalt 40 procent inom en treårsperiod. Outokumpu Steel Oyj bytte namn till AvestaPolarit Oyj Abp den 24 januari 2001 och aktien börsnoterades i Stockholm och Helsingfors den 30 januari 2001. Tuff marknad i början av 2001 En avmattning av den globala tillväxten har inletts. Bidragande faktorer till detta är bland andra en stramare finanspolitik och sjunkande aktiemarknad i USA, som tillsammans kan leda till en nedgång i industriproduktion och lägre efterfrågan från slutkonsumenter. Den ekonomiska utvecklingen i USA kommer att påverka den globala ekonomin. Den ekonomiska tillväxten i många länder i Asien har redan bromsats kraftigt. Konjunkturnedgången i Europa väntas bli mer måttlig än utvecklingen i USA och Asien. Konsumtionen av rostfritt stål har varit fortsatt god på företagets viktigaste marknad, Europa. Efter sommaren 2000 inleddes en period av lageravveckling då grossister började reducera sina överskottslager. Som en följd av detta har både efterfrågan och priser sjunkit. Marknadsförutsättningarna väntas bli mer stabila och efterfrågan förbättras under andra kvartalet. På längre sikt väntas tillväxttakten för rostfritt stål förbli god, och öka med i genomsnitt 5 procent per år. Även marknadsläget för ferrokrom försämrades som en följd av att produktionen av rostfritt stål minskade samtidigt som tillgängligheten av rostfritt skrot var god. Den viktigaste faktorn beträffande AvestaPolarits resultat under den närmaste tiden blir hur efterfrågan och priser för rostfritt stål utvecklas under de kommande månaderna. På längre sikt avgörs resultatutvecklingen av ett antal nyckelfaktorer, däribland en lyckad integration av de två företagen i det nya AvestaPolarit, ett snabbt påbörjande av de åtgärder som krävs för att uppnå identifierade synergier, samt ett effektivt genomförande av beslutade investeringar. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION AvestaPolarits styrelse har som mål att utdelningen skall motsvara minst 30 procent av nettoresultatet över en konjunkturcykel. Då styrelsen sammanställer det årliga förslaget till vinstdisposition tas hänsyn till såväl resultatnivå som koncernens investerings- och utvecklingsbehov. Enligt villkoren i byteserbjudandet har samtliga nya AvestaPolarit- aktieägare som deltog i byteserbjudandet rätt till utdelning redan från och med räkenskapsåret 2000. I sammanställningen av förslaget till vinstdisposition har AvestaPolarits styrelse tagit hänsyn till ovanstående samt till resultatnivån för räkenskapsåret som slutade 31 december 2000 för såväl Outokumpu Steel som Avesta Sheffield. Outokumpu Steels bokslut per 31 december 2000 visar att koncernens utdelningsbara vinstmedel uppgår till 123 miljoner EUR och att moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till 104 miljoner EUR. Styrelsen föreslår inför bolagsstämman att en utdelning per aktie om 0,15 euro utbetalas samt att återstående vinstmedel överförs till balanserade vinstmedel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00830/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00830/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar