Bokslutsrapport april - december 2000

Bokslutsrapport (april - december 2000) Avesta Sheffield ABs (publ) räkenskapsår för år 2000 omfattade perioden 1 april - 31 december 2000. Från den 1 januari 2001 är räkenskapsåret kalenderår. · Samgåendet mellan Avesta Sheffield och Outokumpu Steel fullföljdes den 22 januari 2001 och verksamheten har börjat i den nya koncernen, AvestaPolarit. Avesta Sheffield är numera dotterbolag till AvestaPolarit Oyj Abp. · Resultatet för Avesta Sheffield efter finansiella poster ökade väsentligt och uppgick till 860 (219) MSEK för räkenskapsåret som omfattar nio månader. Detta motsvarar en vinst per aktie efter full skatt om 3,92 (1,04) SEK. Koncernens försäljningsvolym för kalenderåret 2000 var rekordstor. · Resultatet efter finansiella poster och avsättningar om 50 MSEK för samgåendet uppgick till -10 (123) MSEK för det avkortade verksamhetsårets tredje kvartal, motsvarande resultat per aktie efter skatt på -0,15 (0,63) MSEK. Under december minskade produktionen för att anpassa lagernivåerna till den kraftigt minskade efterfrågan. · Den minskade efterfrågan under tredje kvartalet beror på lageravveckling hos lagerhållare. Den underliggande konsumtionen av rostfritt stål fortsätter öka och efterfrågan ökar i takt med genomförd lageranpassning. Efter en svag period väntas priserna återhämta sig. · Styrelsen har beslutat föreslå att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2000 eftersom styrelsen för AvestaPolarit Oyj Abp separat kommer att besluta om utdelning till aktieägare i AvestaPolarit. april- april- dec dec 1999 2000 Nettoomsättning MSEK 14 871 10 814 Rörelseresultat före MSEK 1 341 666 avskrivningar Resultat efter finansiella poster MSEK 860 219 Resultat för perioden MSEK 620 164 Resultat per aktie efter full (SEK) 3.92 1.04 skatt Avkastning på eget kapital efter (%) 10 3 skatt Avkastning på sysselsatt kapital (%) 12 4 Nettoupplåning vid MSEK -2 260 -2 317 räkenskapsårets slut "Avesta Sheffields samgående med Outokumpu Steel är nu genomförd. Vår främ sta uppgift blir nu att integrera de två bolagen på ett snabbt och effektivt sätt för att dels säkerställa verksamhetsfördelarna dels realisera synergierna. Vi måste naturligtvis fortsätta att driva verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt under denna integrationsperiod så att vi även framöver kan förse våra kunder med de bästa produkter och tjänster som marknaden har att erbjuda. Genom att uppträda med ett enhetligt varumärke på marknaden kan vi påminna be fintliga och potentiella kunder om vilka värden vi står för, samtidigt som vi stödjer de anställda i processen att integrera skilda kulturer i en multinationell miljö," säger Avesta Sheffields koncernchef Stuart Pettifor. AvestaPolarit bildat Avesta Sheffield och Outokumpu Steel gick den 22 januari 2001 samman för att bilda AvestaPolarit, en ledande och tillväxtorienterad tillverkare av rostfritt stål. Företaget är världens näst största tillverkare av rostfritt stål, med en nettoomsättning på över 3 miljarder euro. Det nya företaget har cirka 8 900 anställda och större produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Storbritannien och USA. Samgåendet skedde genom ett byteserbjudande där Avesta Sheffields aktieägare erbjöds en aktie i Outokumpu Steel för varje Avesta Sheffield- aktie. Aktieägare med motsvarande 94,7 procent av aktierna och rösterna accepterade erbjudandet under utbytesperioden. Därmed uppfylldes förutsättningarna för samgåendet. Outokumpu Oyj ägde därefter 56,4 procent av AvestaPolarit och Corus Group plc 23,6 procent. Emellertid förlängdes bytesperioden sedan till den 2 februari 2001 för de aktier som inte byttes in under den ursprungliga bytesperioden. Detta ökade deltagandet i byteserbjudandet till 98,6 procent, vilket innebar att Outokumpu Steels innehav reducerades till 55,3 procent och Corus Group plc till 23,2 procent. Outokumpu Oyj kommer att minska sitt innehav till under 40 procent inom tre år. Outokumpu Steel Oyj bytte namn till AvestaPolarit Oyj Abp den 22 januari 2001. AvestaPolarits aktie noterades på OM Stockholmsbörsen och på Helsingforsbörsen den 30 januari 2001. Avesta Sheffield AB, som numera ägs till 98,6 procent av AvestaPolarit Oyj Abp, kommer att avnoteras från OM Stockholmsbörsen den 23 februari 2001. Skiljeförfarande för tvångsinlösen av återstående aktier har påkallats. KONCERN Marknad I motsats till de förbättringar som skedde på den rostfria marknaden under första halvåret 2000 har det sista kvartalet sett en påtaglig vändning vad gäller såväl efterfrågan som priser. Perioden har kännetecknats av betydande lageravveckling, med följden att försäljningen varit svagare än väntat. Europeiska leveranser av bandprodukter återspeglar nedgången i efterfrågan, som minskat med närmare sju procent jämfört med motsvarande period 1999. En annan faktor som bidrog till att kunder minskade sina varulager var prisfallet för nickel. I takt med att legeringstillägget minskat som en följd av det fallande nickelpriset har en period av lageravveckling påbörjats för att avveckla de spekulationslager som byggdes upp under första halvåret 2000. Marknaden påverkades också negativt av en avmattning i den ekonomiska tillväxten, framför allt i USA, och de följder en sådan utveckling kan få för den globala ekonomin. Efterfrågan i Asien fortsatte att mattas av under det sista kvartalet. Den snabba nedgången i inhemsk konsumtion i några av de viktiga ekonomierna i Sydostasien i kombination med oron över att de tillverkare som är starkt beroende av den amerikanska marknaden skulle drabbas av konjunkturnedgången, bidrog till den svaga marknadsutvecklingen. Situationen var likartad i USA, där höga varulager hos grossister och slutanvändare sammanföll med en snabb nedgång i den ekonomiska tillväxten. Detta bidrog till att den underliggande efterfrågan var fortsatt dämpad. Baspriserna för bandprodukter påverkades negativt av de sämre marknadsförutsättningarna. Baspriserna i Tyskland till exempel sjönk med sex procent jämfört med föregående kvartal. Den negativa utvecklingen var också märkbar i Asien där priserna sjönk ännu mer eller med cirka elva procent. Volymer och priser för andra produkter har dock inte påverkats lika starkt. Konsumtionen av kvartoplåt fortsatte att utvecklas i linje med tidigare mönster, och tecken på ytterligare marginella förbättringar kunde skönjas på grund av projektverksamhet. Utvecklingen för långa produkter var i linje med förväntningarna. Efterfrågan på precisionsband var god inom alla segment, och påverkades i stort sett inte av mönstret för lageravveckling som för närvarande gäller för bandprodukter. Orderingången var hög vilket betydde att prisförbättringar kunde drivas igenom under kvartalet. Nettoomsättning Försäljningsvolymen uppgick till 676 000 (645 000) ton för niomånadersperioden fram till december, en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Detta är i linje med den rostfria marknadens normala underliggande tillväxt. Försäljningsvolymen under tredje kvartalet uppgick till 216 000 (223 000) ton, en minskning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Trots att efterfrågan hos slutanvändare har varit god under kvartalet har orderingången från grossistledet på grund av lagerminskning varit låg sedan sommaren. Dessa lagerminskningar är delvis en följd av fallande nickelpriser under niomånadersperioden, men också av höga leveransvolymer från producenter under första hälften av 2000. Nettoomsättningen för niomånadersperioden fram till december uppgick till 14 871 (10 814) MSEK, en ökning med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4 929 (3 789) MSEK. Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 30 procent jämfört med föregående år, varav 29 procent beror på förbättringar i såväl mix som priser, inklusive den gynnsamma effekten av legeringstillägget (Alloy Adjustment Factor) och 4 procent på effekten av gynnsamma valutakursförändringar. Dessa positiva effekter motverkades av en minskning av försäljningsvolymen motsvarande 3 procent. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00700/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00700/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar