AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2015

  • AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2015 uppgick till MSEK 1,9 (1,9).

  • Rörelseresultatet för det första kvartalet 2015 var MSEK -3,4 (-1,9). Nettoresultatet för det första kvartalet 2015 uppgick till MSEK -3,4 (-2,0) eller SEK -0,06 (-0,04) per aktie. Resultatförsämringen visavi tidigare kvartal beror på att den tidigare kommunicerade strategiska satsningen inom ramen för utveckling av teknologi relaterat till Wake Vortex igångsattes med full kraft under kvartalet.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2015 till MSEK 2,2 (0,4) eller SEK 0,04 (0,01) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 46,0 (vid årsskiftet 47,0) vilket motsvarar SEK 0,82 (0,83) per aktie. Under kvartalet amorterades skuld till bank om ca 3,2 MSEK avseende bolagets kontorsfastighet i Åkersberga, varefter kontorsfastigheten inte längre är belånad.

  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 59,0 (vid årsskiftet 62,4) eller SEK 1,05 (1,11) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 92,3 (89,4) procent.

  • AVTECH tillkännagav i mars 2015 att bolaget tilldelats en varning av Börsens Disciplinnämnd relaterat till informationsgivningen i samband med det i juli 2014 erhållna och offentliggjorda Southwestkontraktet. Tillkännagivandet kommenterades med att det med tanke på omständigheterna var med besvikelse som bolaget tagit emot informationen om varningen, men att bolaget även med tillfredsställelse noterade Disciplinnämndens syn att kursstegringen i AVTECH’s B-aktie var som det synes adekvat utifrån det faktiska innehållet i press-releasen.

  • AVTECH offentliggjorde i mars 2015 att bolaget framgångsrikt har avslutat och erhållit full betalning avseende det tidigare kommunicerade Dubai Wake Vortex projektet, inklusive dess expansioner och förlängningar via optioner från Dubai Air Navigation Services.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH offentliggjorde i april 2015 att AVTECH och Etihad Airways har överenskommit om att utöka den tidigare kommunicerade utvärderingen av Aventus NowCast Descent från tre destinationer till Etihad Airways fulla ruttnät.

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Dokument & länkar