BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

AVTECH Sweden AB (publ) presenterar 2011 års bokslutskommuniké.

  • AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2011 uppgick till MSEK 1,0 (1,7). Omsättningen för helåret uppgick till MSEK 5,4 (9,0).
  • Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2011 var MSEK -1,6 (-0,1). För helåret uppgick rörelseresultatet till MSEK -3,9 (0,4). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet 2011 uppgick till MSEK -1,9 (-0,1) och för helåret till -4,2 (0,2) eller SEK -1,06 (1,46) per aktie. 2011 års resultat återspeglar koncernens omvandling från ett tekniskt konsultföretag till ett produktorienterat företag, i och med fokus under året låg på utveckling och kommersialisering av Air Traffic Management-relaterade produkter med en långsiktig förmåga att generera återkommande kassaflöden, snarare än på genomförandet av kortfristigare konsultuppdrag.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet 2011 till MSEK -7,3 (-2,4) och för helåret 2011 till MSEK -5,2 (0,2) eller SEK -1,31 (1,45) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 4,1 (1,1) vilket motsvarar SEK 0,32 (6,69) per aktie.
  • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 15,8 (5,9) eller SEK 1,23 (34,90) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 56,4 (40,1) procent.
  • Under det fjärde kvartalet 2011 avslutade AVTECH framgångsrikt det förberedande arbetet med implementering av företagets patenterade vindoptimeringsprodukt, Aventus NowCast™ i en operativ miljö, vilket inkluderade ett tre månader långt operativt test med ett av de stora europeiska flygbolagen.
  • Ett samarbetsavtal ingicks också med SITA, en världsledande leverantör av IT-lösningar och kommunikationstjänster inom transportindustrin, om att använda SITA:s globala distributionskanaler för att marknadsföra och sälja Aventus NowCast™.
  • AVTECH genomförde i november 2011 en nyemission i vilken 2 500 000 B-aktier tecknades till priset 6 kr / aktie. Bolaget ställde också ut en övertilldelningsoption varav ca 1,7 MSEK tecknades. Emissionen inbringade totalt ca 16,7 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier utökades också i september genom en 44:1 split.

Händelser efter periodens slut

  • AVTECH Sweden AB (publ) listades på NASDAQ OMX First North den 20 februari 2012.
  • AVTECH rekryterade under januari och februari 2012 nyckelpersoner inom finans, marknad och affärsutveckling; Jonas Saric som CFO samt Björn Olsson som Key Account Sales och Charlotte Johnston Lönnberg som Head of Communications. Jonas Saric kommer närmast från tjänsten som CFO och Marknadschef på LFV Aviation Consulting och har även varit CFO för det First North Premier-listade bolaget Effnet Holding AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       David Alvord, CEO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-post: david.alvord @ avtech.aero                                                                 

(Hela rapporten bifogas som pdf)

 

OM AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med  kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Dokument & länkar