IGE omförhandlar förvärvsavtalet av Ghana Gold med Alluvia Mining

Enligt tidigare kommunikation, daterad den 3 july, 2013, informerade IGE om den pågående omförhandlingen, inklusive en möjlig del- eller hel reversering, avseende förvärvsavtalet av Ghana Gold AB (“Ghana Gold”).

IGE har nu nått en överenskommelse med Alluvia Mining Ltd. om att annullera och avsluta det föreslagna förvärvet och hur man ska reversera transaktionen.

Avtalet innebär att de tidigare förvärvade aktierna i Ghana Gold kommer att transfereras tillbaka till Alluvia Mining. Vidare innebär det omförhandlade avtalet att IGE kommer att förvärva Alluvia Mining´s aktier i Advance Mineral Technologies Inc.(”AMTO). De förvärvade aktierna i AMTO representerar 40,07 procent av de emitterade stamaktierna i AMTO och 99,11 procent av emitterade preferensaktier i AMTO (gemensamt "AMTO Aktier"). Köpeskillingen för AMTO aktierna uppgår till 50 MSEK. Köpeskillingen ska betalas genom kvittning mot den skuld på samma belopp som härrör från Alluvia´s skyldighet att återbetala den kontanta delen av köpeskillingen för aktierna i Ghana Gold till IGE, vilket innebär att ursprungstransaktionen reverseras.

För närvarande innehåller AMTO följande tillgångar;

  1. 100% av guld egendomen Tillicum Mountain ("TMG") i USA. TMG innehar ett minimum av 28 markområden i Slocan Mining Division. TMG Guld innehar även minst 20 mineral inmutningar.
  2. 75 000 000 aktier i Alluvia Mining Ltd, vilket representerar en aktieandel om 7,82 procent.

I det omförhandlade avtalet, har IGE även säkrat en säljoption för samtliga AMTO Aktier till Amarant Mining Ltd. Säljoptionen kan åberopas under perioden 28 oktober 2013 till den 28 november 2013. Köpeskillingen, vid nyttjande av säljoptionen, uppgår till 50 MSEK.

Vidare har IGE beviljat Amarant Mining Ltd en köpoption av AMTO Aktierna, som kan åberopas under perioden 28 september 2013 till 28 oktober 2013, för en köpeskilling om 55 MSEK.

Reverseringen avseende förvärvet av Ghanas Gold och följaktligen förvärvet av AMTO Aktier samt giltigheten av sälj- och köpoptionen är samtliga villkorade av ett slutgiltigt godkännande av aktieägarna i IGE. Styrelsen för IGE kommer därför, på ordinarie bolagsstämma den 2 augusti 2013, föreslå att aktieägarna i IGE ger ett sådant godkännande.

Reverseringen avseende förvärvet av Ghanas Gold och förvärvet av AMTO aktier kommer att ha en neutral eller en minimal omedelbar effekt på IGE´s balansräkning, omsättning samt vinst/förlust. Enligt reglerna för Oslo Börs kommer därför inget förlängt börsmeddelande eller informationsmemorandum behöva lämnas eller upprättas.

IGE kommer dock, innan och i samband med årsstämman, tillhandahålla ytterligare information.

För mer information, kontakta:

Terje Engstrøm Lien
President and CEO, IGE Resources AB
Tel: + 47 926 15 167
E-mail: tel@ige.se

IGE Resources AB (publ) is a Scandinavian asset management and development company within natural resources. IGE’s portfolio currently consists of several diamond exploration and production assets in Southern Africa and Nickel Mountain Resources AB (publ) owning Scandinavia’s largest nickel deposit. IGE is headquartered in Stockholm and its shares are listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: IGE). Please refer to www.ige.se for more detailed information.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar