Kallelse till årsstämma i IGE Resources AB (publ)

Aktieägarna i IGE Resources AB (publ), org. nr 556227-8043, kallas härmed till årsstämma fredag den 2 augusti 2013 kl. 11.00 på Hotell Rica (mötesrum ”Stockholm Norra”) på Slöjdgatan 7 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 26 juli 2013 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och
-        dels ha anmält sig hos bolaget under adress Kungsgatan 44, 7 tr, 111 35 Stockholm, per telefon 08-402 28 06 eller per e-mail till agm2012@ige.se senast kl. 16.00 måndagen den 29 juli 2013. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredag den 26 juli 2013, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på årsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som vill delta på stämman måste underrätta DnB Bank härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 onsdag den 24 juli 2013 så att DnB Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till fredag den 26 juli 2013, då sådant införande skall vara verkställt. Efter årsstämman ombesörjer DnB Bank att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen.

Fullmakt m.m.
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall uppvisas i original. Fullmakt i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida
www.ige.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.

Uppgift om totala antalet aktier och röster
Per dagen för kallelsen finns totalt 181 749 225 ordinarie aktier och lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Utseende av en eller två personer att justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. a) Presentation av VD
  b) Framläggande av
  årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 9. Beslut avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Beslut avseende ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
 11. Val av styrelse, revisor samt revisorssuppleant
 12. Beslut avseende principer för utseende av valberedning
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut avseende sammanläggning samt ändring av bolagsordningen
 15. Godkännande av förvärvet av Ghana Gold med omstrukturerat innehåll och på omförhandlade transaktionsvillkor
 16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8.b): Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2012 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Beslut avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsens beslut kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman.

Punkt 10: Beslut avseende ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

Styrelsen föreslår att ersättningen per styrelseledamot är oförändrad involverande ersättning till ordföranden om 500 000 NOK samt 300 000 NOK till varje styrelseledamot som inte är anställd av bolaget.

Punkt 11: Val av styrelse, revisor samt revisorssuppleant

Styrelsens beslut kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman.

Punkt 12: Beslut avseende principer för utseende av valberedning

Bolaget har inte haft en valberedning under året men intentionen är att inrätta en valberedning i enlighet med principerna efter årsstämman. Styrelsen föreslår principer som i huvudsak motsvarar tidigare använda principer.

Punkt 13: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att förra årets riktlinjer godkänns av årsstämman.

Punkt 14: Beslut avseende sammanläggning samt ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier såtillvida att fem (5) aktier läggs samman till en (1) aktie.

Enligt norska börsregler skall ett bolags aktiekurs vara lägst 1 NOK. Sammanläggningen avser att komma till rätta med denna problematik. Beslutet kommer att registreras hos Bolagsverket och det föreslås att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier jämnt delbart med fem kommer bolaget att ombesörja försäljning av överskjutande aktier på bolagets bekostnad och försäljningslikviden kommer att distribueras till berörda aktieägare.

Sammanläggningen förutsätter ändring av bolagsordningens § 5 såvitt avser antal aktier:

                             § 5

                             Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Punkt 15: Godkännande av förvärvet av Ghana Gold med omstrukturerat innehåll och på omförhandlade transaktionsvillkor

Som offentliggjorts i ett separat pressmeddelande håller parterna för närvarande på att omförhandla transaktionsstrukturen så att den inte involverar en nyemission av IGE-aktier. Parterna utvärderar även att helt eller delvis reversera transaktionen. Transaktionen kan dock bli föremål för godkännande av aktieägarna. IGE kommer att offentliggöra mer information i god tid före årsstämman.

Övrigt
Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress samt på bolagets webbplats www.ige.se senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga i enlighet med ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse gjordes tillgängliga på adress ovan samt på bolagets webbplats www.ige.se den 28 juni 2013. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i juli 2013
IGE Resources AB (publ)

Styrelsen