Kallelse till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) den 10 oktober 2014

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043, fredagen den 10 oktober 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler med adress Kungsgatan 44, 7 trp i Stockholm.

Rätt att delta på stämman 

Aktieägare som önskar delta på stämman skall 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 oktober 2014 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och 

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Kungsgatan 44, 7 tr, 111 35 Stockholm, per telefon 08-402 28 00, per telefax 08-402 28 01 eller per e-mail till torbjorn.ranta@nickelmountain.se, senast kl. 16.00 onsdagen den 8 oktober 2014. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

 Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 3 oktober 2014, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag. 

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som vill delta på stämman måste underrätta DNB Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 24 05 02 56 eller via email vote@dnb.no senast kl. 12.00 tisdagen den 30 september 2014 så att DNB Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 3 oktober 2014, då sådant införande skall vara verkställt. Efter stämman ombesörjer DNB Bank att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen. 

Ombud m.m. 

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall uppvisas i original. Fullmakt i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 

5. Val av justerare 

6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 

7. Val av ny styrelse och av ordförande för styrelsen 

8. Fastställande av arvoden till styrelsen 

9. Styrelsens förslag till ny bolagsordning 

10. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för existerande aktieägare 

11. Beslut om emissionsbemyndigande 

12. Stämmans avslutande 

Styrelsens förslag 

Val av ny styrelse och av ordförande för styrelsen (punkt 7) 

Den 29 augusti meddelande norska Strata Marine & Offshore AS (”Strata”) att de förvärvat en aktiepost i NMG motsvarande 28,98 procent av det utestående antalet aktier och röster i Bolaget. Därefter är Strata den enskilt absolut störste aktieägaren i Bolaget. Som en följd av detta har Strata ombett NMGs styrelse att sammankalla denna extra bolagsstämma. Punkt 7 omfattar valet av en ny styrelse. Det är Stratas ambition att vara aktivt involverat i Bolagets finansiering och att kunna avge en rekommendation avseende ny styrelsesammansättning före den extra bolagsstämman. 

Förslag till styrelsearvoden (punkt 8) 

På årsstämman 2014 beslöts att arvode till Bolagets styrelseordförande skulle utgå med 250 000 SEK medan arvodet till övriga ordinarie styrelsemedlemmar skulle vara 150 000 SEK per ledamot (arvoden på årsbasis). 

Nyvalda styrelseledamöter på den kommande extra bolagsstämman föreslås bli arvoderade i enlighet med beslutet på årsstämman men proportionerat till den tid som kvarstår till nästa årsstämma. Det innebär att för ledamöter valda på årsstämman i juni, som fortsätter sina styrelseuppdrag, blir arvodet det av årsstämman beslutade. Ledamöter vars uppdrag upphör i samband med extrastämman ska erhålla sina beslutade arvoden men arvodena ska justeras i förhållande till den förkortade längden på uppdragen.

Punkt 9; Styrelsens förslag till ny bolagsordning 

Som en följd av punkten 10 på dagordningen, beslut om nyemission, föreslår styrelsen att bolagsstämman antar en ny bolagsordning innehållande nya gränser för aktiekapitalet. Gränserna för aktiekapitalet föreslås bli höjda från nuvarande lägsta gräns om 8 miljoner SEK och högsta gräns om 32 miljoner SEK till en lägsta gräns om 32 miljoner SEK och en högsta gräns om 128 miljoner SEK. Det innebär att minsta antal utestående aktier efter detta beslut blir 64 miljoner stycken och högsta antal aktier blir 256 miljoner stycken. 

Beslut på denna punkt är villkorat av att Bolagsstämman godkänner nyemissionen föreslagen i punkt 10 nedan. 

Punkt 10; Styrelsens förslag till genomförande av en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets existerande aktieägare 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för nuvarande aktieägare och på så vis öka aktiekapitalet med högst 34 053 510 SEK genom utgivande av högst 68 107 020 nya aktier i huvudsak på följande villkor: 

  • Aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear AB den 21 oktober 2014 (”avstämningsdagen”) ska äga företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. 

  • För varje aktie i Bolaget som ägs på avstämningsdagen ska aktieägarna ha rätt att teckna tre (3) nyemitterade aktier i Bolaget. 

  • De nya aktierna utges till en teckningskurs om 1 NOK (1 norsk krona) per aktie (som sedan omräknas till svenska kronor enligt aktuell växelkurs mot den svenska kronan). 

  • Överteckning eller teckning utan stöd av teckningsrätter medges. 

  • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätt ska göras genom betalning, eller då styrelsen bedömer att så inte kan göras av praktiska eller av administrativa skäl, genom att påteckna en särskild anmälningssedel under perioden 22 oktober – 5 november 2014. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom påteckning av särskild anmälningssedel under samma teckningsperiod. Betalning för aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt ska ske i enlighet med de betalningsinstruktioner som följer av den avräkningsnota som sänds ut av emissionsbanken, dock senast tre bankdagar efter utsändandet av avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och betalningsperioden. 

  • Om inte full teckning av emissionen uppnås med stöd av företrädesrätt, kommer styrelsen att fatta beslut om att tilldela aktier tecknade utan företrädesrätt. Tilldelning kommer då i första hand att ske till (a) de som har tecknat aktier med hjälp av företrädesrätt i relation till antalet teckningsrätter som utnyttjas vid teckning, och om det inte är möjligt genom lottdragning. Därefter (b) kommer tilldelning att ske till andra som har tecknat utan stöd av teckningsrätter i relation till det antal aktier som var och en av sådana tecknare tecknat, och i sista hand genom lottdragning. Om full teckning av nyemissionen inte uppnås genom (a) och (b) kommer kvarstående aktier att tilldelas till dem som har ingått emissionsgarantiavtal med Bolaget i relation till storleken på avgivna garantier i dessa avtal.

  • Skillnaden mellan kvotvärdet per aktie och teckningspriset (omräknat till SEK från NOK) föreslås överföras till överskursfonden. 

  • Styrelsen kan, om den på egna grunder så finner nödvändigt, förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckningsperioden angiven ovan ska således endast ses som indikativ. 

  • Nyemissionen förutsätter att Bolagsstämman godkänt förändringen av Bolagsordningen enligt förslaget i punkt 9 ovan. 


Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande. Detta bemyndigande ska ersätta nuvarande bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier eller andra finansiella instrument upp till en volym motsvarande högst 4 540 468 nya aktier. Detta bemyndigande godkändes på årsstämman den 4 juni 2014. Till följd av emissionsbeslutet i punkt 10, och den föregående ändringen av aktiekapitalets gränser, är det existerande bemyndigandet tämligen litet. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman godkänner följande nya bemyndigande gällande framtida emissioner av finansiella instrument: 

a) Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

b) Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 90 809 360 aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 50 procent av antalet utestående aktier och röster efter den nyemission som styrelsen har föreslagit i punkt 10. 

c) Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som lägst ansluter till aktiens marknadsvärde med avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning. 

d) Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att Bolaget behöver ha beredskap för att skyndsamt kunna förbättra sin finansiella ställning och stärka aktieägarvärdet. 

Detta beslut kräver för att bli giltigt stöd av minst 2/3 av de på stämman företrädda aktierna och rösterna. 

Handlingar m.m

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9, 10 och 11 ovan samt övriga erforderliga handlingar enligt Aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.nickelmountain.se. Kopia på nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 22 702 340 stycken. 

Stockholm den 10 september 2014 

Nickel Mountain Group AB (publ) 

Styrelsen 

Torbjörn Ranta

Managing Director

Tel: 46 8 402 28 00

Mobile: 46 708 855504

E-mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se

The vision of Nickel Mountain Group AB is to be an explorer and miner recognized for our attractive assets and ability to effectively run projects from exploration to commercialization, leaving a lasting footprint within the regions we operate through investments, community engagement and transfer of expertise.

Prenumerera