Bokslutskommuniké för 1999 - Axel Johnson AB

Bokslutskommuniké för 1999 - Axel Johnson AB * Resultatet exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 17 procent och uppgick till 363 mkr (309). * Soliditeten ökade till 27 procent (22). * Beslut bilda nytt börsnoterat dagligvaruföretag genom samgående Hemköp/D&D Dagligvaror. * Kraftigt resultatlyft för Åhléns. Axel Johnson ABs resultat efter finansnetto 1999 uppgick till 744 mkr (732), varav 381 (423) mkr utgjordes av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster förbättrades med 17 procent och uppgick till 363 mkr (309). Den konsoliderade omsättningen uppgick till 14.515 mkr (26.044). Balansräkningen stärktes, och soliditeten ökade till 27 procent (22). Hemköps expansionstakt var fortsatt hög, och fem nya butiker samt två bagerier etablerades under året. Ett storbutikskoncept introducerades i Gävle och Linköping. För D&D Dagligvaror präglades året av betydande omstruktureringar och rationaliseringar. Omsättningen uppgick 1999 till 18.805 mkr och resultatet efter finansnetto till 106 mkr. Resultatet är belastat med strukturkostnader om 76 mkr. D&D konsoliderades ej i Axel Johnson AB 1999, vilket är skälet till den minskade omsättningen i Axel Johnson. Spar Inn AB ändrade firma till Spar i Sverige AB. Samtliga butiker profilerades om enligt det internationella SPAR-konceptet. I mars förvärvade Axel Johnson AB en aktiepost motsvarande 24,6 procent av rösterna och 15 procent av kapitalet i Spar Finland Abp, med option att förvärva ytterligare 41,3 respektive 25 procent från MeritaNordbanken. Spar Finland är noterat på Helsingforsbörsens I-lista. I november meddelade styrelserna i Hemköp och D&D sin avsikt att slå samman de båda företagen samt förvärva Spar i Sverige AB och Spar Inn Snabbgross AB från Axel Johnson AB. Dessutom förvärvas röstmajoriteten i Spar Finland från Axel Johnson och MeritaNordbanken. I mars 2000 bildas därmed ett av Nordens största företag inom dagligvaruhandeln. Hemköp förvärvar D&D genom en apportemission och aktierna noteras på OM Stockholmsbörsens A-lista. Axel Johnson innehar i utgångsläget cirka 47 procent av såväl röster som kapital. Servera är idag marknadsledare bland grossistföretag, som levererar till storkök och restauranger. Servera har de senaste åren haft en god resultatutveckling, främst tack vare omsättningsökningar i kombination med genomgripande rationaliseringar och kostnadsminskningar. Åhléns hade ett bra år och mer än fyrdubblade resultatet. Tre nya Hembutiker invigdes i Norge, där det vid årets slut fanns totalt fyra Åhléns Hembutiker. Ytterligare Hem- och Skönhetsenheter kommer under 2000 att öppnas både i Norge och Sverige. Inom Axel Johnson Invest visade fastighetsbolaget AxFast en god utveckling med en kraftig resultatförbättring. NovAx är ett riskkapitalbolag som investerar i mindre och medelstora svenska företag inom tjänste- och handelssektorn. Nya investeringar gjordes inom bland annat e-handel och säkerhet. Saba Trading, Nordens ledande frukt- och grönsaksgrossist, höll i stort sitt resultat, trots låga priser på grund av överutbud på världsmarknaden. För ytterligare information, v g kontakta Göran Ennerfelt, VD och koncernchef, Axel Johnson AB tel 08-701 61 00 (-6108) Thomas Rietz, ekonomi- och finansdirektör 08- 701 61 00 (-61 40) Axel Johnson Gruppen består av tre juridiskt och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj, och är ett familjeföretag i fjärde generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co., grundat 1873. Axel Johnson AB arbetar med livsmedel och andra konsumentvaror, såväl i import- och distributions- som detaljhandelsledet. Verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden med tyngdpunkt i Sverige. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen närmare 40 miljarder kronor exklusive moms och har drygt 13.000 anställda Axel Johnson International AB bedriver handel och distribution av huvud- sakligen industriprodukter, främst på Europamarknaden. Omsättningen uppgår till 4 miljarder kronor och antalet anställda till 1 200. Axel Johnson Inc. har sin verksamhet i Nordamerika. Koncernen arbetar med tillverkning och handel inom affärsområdena Energi, Telekommunikation och Miljö. Omsättningen uppgår till cirka 12 miljarder kronor och antalet anställda till 1 600, varav huvuddelen i USA. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar