D&D bildas - Nytt konsumentorienterat dagligvaruföretag skapas genom samgående mellan D-gruppen och Dagab

D&D bildas - Nytt konsumentorienterat dagligvaruföretag skapas genom samgående mellan D-gruppen och Dagab Notering på Stockholms Fondbörs D-grupphandlarnas aktieägarförening och Axel Johnson AB har ingått en principöverenskommelse om att skapa ett nytt konsumentorienterat dagligvaruföretag bestående av fria handlare, hel- och delägda butiker samt partihandel genom ett samgående mellan D-gruppen och Dagab. Det nya bolaget har fått arbetsnamnet D&D. Samgåendet kommer att förberedas under hösten 1998 och det nya dagligvaruföretaget beräknas kunna starta verksamheten i dess nya form i början av 1999. De nuvarande aktieägarna i D-gruppen kommer att få byta sina aktier i D- gruppen AB mot aktier i det nya företaget, som också förvärvar Dagab. Det nya dagligvaruföretaget kommer att ägas till 50 procent av de handlare som idag äger aktier i D-gruppen och till 50 procent av Axel Johnson AB. D-grupphandlarnas aktieägarförening och Axel Johnson AB har för avsikt att till ledamöter av det nya bolagets styrelse föreslå Göran Ennerfelt, ordförande, Gösta Törnroth, vice ordförande, Roger Källman vice ordförande, samt Göran Byqvist, Claes Andersson, Kaj Svensson och två externa ledamöter. Till verkställande direktör avser ägarna att föreslå Lars Otterbeck. Det nya dagligvaruföretaget beräknas 1998 proforma ha en sammanlagd konsoliderad omsättning om drygt 17.000 MSEK exklusive moms. Bolagets egna och anslutna butiker omsätter cirka 25.000 MSEK i cirka 1.000 butiker över hela Sverige. Bolaget uppskattas komma att ha en andel av svensk dagligvarumarknad om cirka 15 procent. Totalt kommer bolaget att sysselsätta cirka 2.700 årsanställda. Efter inledande samordning och effektivisering är avsikten att så snart förutsättningar föreligger notera det nya dagligvaruföretaget på Stockholms Fondbörs. - "Genom de effektiviseringar som ges av en samordning av D-gruppen och Dagab i ett nytt kraftfullt konsumentorienterat företag kommer D- grupphandlarna att kunna agera betydligt effektivare och kraftfullare i inköp och på marknaden, vilket behövs i den allt hårdare konkurrensen. Förutom de interna rationaliseringsvinster som kan uppnås genom sammanslagningen kommer det nya bolaget att ge betydande skalfördelar på såväl intäkts- som kostnadssidan. Genom en framtida börsintroduktion skapas en stark kapitalbas, vilket ger bolaget en betydande styrka och utvecklingspotential." Roger Källman, ordförande i D-grupphandlarnas aktieägarförening - "Både Dagab och D-gruppen AB är starka organisationer som haft framgång på sina respektive områden. Vi är glada att kunna medverka till ett samgående mellan bolagen. Den kraft som tidigare gått åt till interna förhandlingar mellan Dagab och D-gruppen kan nu vändas utåt. Det nya företaget kommer att ytterligare kunna stärka sin position på marknaden samtidigt som ett enhetligt och professionellt uppträdande mot leverantörer och andra samarbetspartners kommer att öka effektiviteten i det nya företaget." Göran Ennerfelt, VD och koncernchef i Axel Johnson koncernen - "Det är mycket tillfredsställande att vi inför framtiden kan skapa ett nytt kraftfullt konsumentorienterat företag i Norden. Det nya bolaget kommer att kunna verka betydligt effektivare i relationen till såväl leverantörer som kunder och stå mycket starkt i konkurrensen med andra dagligvaruföretag då kraften i såväl partihandelsorganisationen som detaljistledet tas tillvara till fullo. Bolagets totala kompetens och professionalism kommer att öka betydligt." Gösta Törnroth, ordförande i D-gruppen AB Enskilda Securities är finansiell rådgivare avseende transaktionen. För ytterligare information: D-grupphandlarnas aktieägarförening Roger Källman, Ordförande Telefon: 090-12 32 97 Mobil: 070-635 95 55 Axel Johnson AB Göran Ennerfelt, VD Telefon: 08-701 61 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/20000713BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/20000713BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar