Stor nordisk börsnoterad dagligvarukoncern bildas

Stor nordisk börsnoterad dagligvarukoncern bildas Genom ett samgående mellan Hemköp och D&D samt förvärv av SPAR-kedjorna i Sverige och Finland bildas ett av Nordens största företag inom dagligvaruhandeln. Samgåendet möjliggör effektiviseringar och bättre utbud och service för konsumenterna. Det nya börsnoterade bolaget (med arbetsnamnet Nya Dagligvarubolaget) får omkring 7 000 årsanställda och en sammanlagd omsättning på cirka 30 miljarder kronor. Tillsammans kommer de drygt 1 000 helägda och samverkande butikerna i Sverige samt de totalt cirka 330 butikerna i Finland att ha en omsättning inklusive moms på drygt 40 miljarder kronor. Detta motsvarar en marknadsandel på cirka 20 procent i Sverige och 10 procent i Finland. Samgåendet sker på så sätt att Hemköpskedjan AB förvärvar aktierna i D&D Dagligvaror AB genom en apportemission. Spar Sverige och Spar Inn Snabbgross samt Axel Johnsons innehav i Spar Finland kommer också att ingå i den nya koncernen. - Det Nya Dagligvarubolaget blir mer konkurrenskraftigt gentemot de andra nationella aktörerna och står bättre rustat i en allt hårdare internationell konkurrens, säger Göran Ennerfelt, VD för Axel Johnson AB och styrelseordförande i D&D. Resultatet beräknas öka med cirka 400 Mkr under den närmaste treårsperioden, genom bland annat samordningsvinster och expansion av andelen detalj- handelsverksamhet. Inköp, varuförsörjning, etablering, struktur, IT och sortimentsutveckling är exempel på områden där det finns samordningsfördelar. - Med den här affären bygger vi ett starkt börsnoterat bolag. Det ger bättre möjligheter för en expansion av Hemköpkonceptet, säger Håkan Matz, VD för Hemköp. I och med att företaget blir väsentligt större bör investerarnas intresse för Hemköpaktien öka och likviditeten i aktien höjas. - Tillsammans blir vi en större och tydligare aktör på marknaden med goda förutsättningar för ökad expansion i Norden. Vi kan optimera vår butiks- struktur genom en mer aktiv etableringspolitik och en renodling och vidare- utveckling av våra starka butikskedjor och varumärken, säger Roger Källman, styrelseordförande i D&D-handlarnas aktieägarförening. Till styrelseordförande i det Nya Dagligvarubolaget föreslås Göran Ennerfelt med Roger Källman och Marcus Storch som vice ordföranden. Till övriga styrelsemedlemmar föreslås Claes Andersson, Peggy Bruzelius, Maria Curman, Nils-Erik Johansson, Antonia Ax:son Johnson och Gösta Törnroth. Koncernchef kommer att rekryteras externt och ett incitamentsprogram avses införas för koncernledningen och samtliga anställda. Det Nya Dagligvarubolaget kommer att ha endast ett aktieslag, så att röstandel och kapitalandel sammanfaller. Största ägare blir Axel Johnson med 45 procent samt köpmännen inom nuvarande D&D med sammanlagt 24,3 procent. Affären förutsätter att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Hemköp blir ägare till mer än 90 procent av rösterna i D&D. Dessutom krävs bolagsstämmobeslut i Hemköp och D&D samt godkännande från berörda myndigheter. Styrelserna i Hemköp och D&D har ställt sig bakom samgåendet. D&D-handlarnas aktieägarförenings styrelse och Axel Johnson, som tillsammans representerar cirka 63 procent av rösterna i D&D, rekommenderar övriga aktieägare att acceptera samgåendet. Prospekt om samgåendet beräknas vara aktieägarna i D&D tillhanda i början av januari. Anmälningsperioden i erbjudandet beräknas löpa under cirka fyra veckor därefter. Extra bolagsstämmor i Hemköp och D&D kommer att äga rum i anslutning till anmälningsperioden. Varken D&D, Hemköp, Spar Sverige, Spar Inn Snabbgross eller Spar Finland äger aktier i något av de andra bolagen. Frågor besvaras av: Håkan Matz, VD Hemköpskedjan AB Telefon: 023-589 00, mobil 070-589 22 11 Roger Källman, styrelseordförande D&D-handlarnas aktieägarförening Telefon: 090-12 32 97, mobil 070-635 95 55 Göran Ennerfelt, VD Axel Johnson AB och styrelseordförande i D&D AB Telefon: 08-701 61 00, mobil 070-598 61 08 För ett mer utförligt pressmeddelande: http://www.hemkop.se http://www.dod-dagligvaror.se http://www.axel-johnson.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00170/bit0001.DOC http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar