Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma den 14 mars 2012

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2011 och beslutade om en utdelning på 12 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 19 mars 2012. Utdelningen beräknas att sändas ut den 22 mars 2012.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Valberedningens förslag om att styrelsens arvode ska vara oförändrat och utgå med sammanlagt 2 400 000 kronor fastställdes av stämman.

Årsstämman beslutade även att bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter. Stämman beslutade att omvälja Antonia Ax:son Johnson, Peggy Bruzelius, Maria Curman, Fredrik Persson, Odd Reitan, Marcus Storch och Annika Åhnberg. Fredrik Persson valdes till styrelsens ordförande.

En ny bolagsordning antogs av årsstämman. Revisors mandatperiod ska vara två år istället för ett år. Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor till och med slutet av årsstämman 2014, med auktoriserade revisorn Thomas Thiel som huvudansvarig för revisionen.

Riktlinjer för valberedningens utseende fastställdes enligt valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade slutligen att anställda inom Axfoodkoncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (VD) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i bolaget.

Styrelsen konstituerade sig efter årsstämman och valde Marcus Storch som vice ordförande.


För ytterligare information kontakta:
Fredrik Persson, ordförande Axfood AB, tel 08-701 61 00
Anders Strålman, vd Axfood AB, tel 070-293 16 93


Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 237. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar