Delårsrapport Axfood AB, 1 juli - 30 september 2001

Delårsrapport, Axfood AB (publ)
Perioden 1 juli - 30 september 2001

• Koncernens omsättning uppgick till 23.872 Mkr (22.166), en ökning med 7,7 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 498 Mkr (106), med en rörelsemarginal på 2,0 procent (0,5). Resultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 531 Mkr (232).

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 403 Mkr (20). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter finansnetto till 436 Mkr (146).

• Fortsatt starkt totalresultat under tredje kvartalet, framförallt inom Axfood Lågpris, Spar Finland samt partihandelsverksamheten; Dagab och Axfood Närlivs.

• Axfood AB lägger kontanterbjudande till aktieägarna i Spar Finland Abp om att förvärva utestående aktier i Spar Finland.
Erbjudandet (EUR 27 per aktie) löper 1 oktober - 1 november.

• Axfood förvärvar västsvensk butikskedja med en omsättning på cirka 350 Mkr.

• Axfood avvecklar sitt engagemang i Baltic Food innebärande en engångskostnad på 25 Mkr.

(Removed graphics)

Koncernchefens kommentar
Axfoods tredje kvartal visar på en stabil resultattillväxt i framförallt Axfood Lågpris, Dagab, Axfood Närlivs samt Spar Finland. Axfood Lågpris volymtillväxt kommer från såväl jämförbara enheter som från nyetablerade butiker, vilket visar att konceptet är uppskattat av såväl nya som gamla kundgrupper. Partihandeln, Dagab och Axfood Närlivs, visar ett bra resultat, framförallt beroende på lägre kostnader i bolagen.

Hemköps resultat under tredje kvartalet är svagt. Den nya ledningen genomför successivt ett åtgärdsprogram för att bl a minska
kostnadsnivån, modernisera butiksstrukturen, sänka prisnivån samt tydliggöra Hemköps unika värden. Bedömningen är att Hemköps negativa
trend bryts senast under andra halvåret 2002. Hemköps butiksstruktur stärks genom ett förvärv av tre butiker i Göteborgsregionen. Butikerna förvärvades i oktober och har en total omsättning på cirka 350 Mkr.

Efter sju månader av positivt resultat kan vi konstatera ett definitivt trendbrott för Spar Finland. För att maximalt kunna ta ut synergier inom inköp, IT samt administration, har vi lagt ett bud på utestående aktier i Spar Finland.

Mats Jansson

Marknadsutveckling
Dagligvaruhandelns utveckling under tredje kvartalet 2001 har enligt Handelns Utredningsinstitut varit fortsatt positiv. Försäljningsutvecklingen i löpande priser var 3,9 procent i september och 4,0 procent för årets första nio månader.

Axfood koncernens försäljning och resultat
Axfood koncernens konsoliderade omsättning inklusive Spar Finland Abp, uppgick under perioden till 23.872 Mkr (22.166).

Axfood koncernens försäljning i Sverige (i egna och samverkande butiker) uppgick under perioden till 24.797 Mkr inklusive moms, en ökning med 1,7 procent i volym eller 4 procent i löpande priser jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 498 Mkr (106).
Rörelsemarginalen uppgick till 2,0 procent (0,5). Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster och goodwill uppgick till 2,6 procent (1,4).
Jämförelsestörande poster uppgick under perioden till -33 Mkr (-126) och avser främst nedskrivningen av Axfoods engagemang, med 25 Mkr i Baltic Food. Finansnettot uppgick till -95 Mkr (- 86). Resultatet efter finansiella poster uppgick därmed till 403 Mkr (20). Marginalen efter finansiella poster var 1,7 procent (0,1).

Butiksverksamheten
Butiksverksamheten bedrivs genom helägda kedjekoncept (Hemköp, Axfood Lågpris samt Axfood Direkt som samlar koncernens e-handel) samt genom samverkan med privata handlare i fastlagda butikskoncept (Spar, Tempo och Vivo).

Hemköp har totalt 104 butiker över hela landet. Konceptet har tonvikt på miljö, hälsa och kvalitet samt ett brett och djupt sortiment,
framförallt inom färskvaruområdet. Inom Hemköpskoncernen ryms även Billhälls nio butiker i Göteborgsområdet.

Hemköps svaga utveckling under året har mötts av ett omfattande förändringsarbete. Arbetet koncentreras till att sänka kostnadsnivån,
modernisera butiksstrukturen samt ytterligare stärka Hemköps profil.

Omsättningen under perioden uppgick till 4.741 Mkr (4.742). Rörelseresultatet före goodwill, EBITG, uppgick till 98 Mkr (141) och
rörelsemarginalen för perioden var 2,1 procent (3,0).

Under tredje kvartalet har en butik konverterats till Willys och en butik avvecklats.

Axfood Lågpris är marknadsledande i Sverige inom segmentet lågpris. Verksamheten bedrivs under tre varumärken mot konsument: Willys, Matex/Exet samt HP Billigt och Nära, totalt 89 butiker. Axfood Lågpris samverkar med ett antal privata handlare genom franchise, totalt 25
butiker.

Under första kvartalet 2002 påbörjas konverteringen till det nya Willys-konceptet. Totalt berörs cirka 70 butiker. De mindre butikerna inom Axfood Lågpris kommer att fortsätta drivas under namnet HP Billigt och Nära.

Under tredje kvartalet har en butik etablerats, en butik förvärvats, en butik har avvecklats och en butik konverterats till Willys.

Axfood Lågpris har under hela 2001 haft en mycket stark volymtillväxt som fortsatte under tredje kvartalet. Omsättningen i helägda butiker
under perioden var 5.746 Mkr (3.964). Resultatet för perioden, EBITG, uppgick till 217 Mkr (120) och rörelsemarginalen var 3,8 procent (3,0).

Axfood Direkt samlar koncernens e-handel mot konsument. Axfood erbjuder tre e-handels platser, hemkop.nu (i Stockholm) samt willys.nu och
billhalls.se (i Göteborg).

Efter en normalt svag sommar har försäljningen i Axfood Direkt ökat något, men tillväxttakten är otillfredsställande. Förnyade marknadssatsningar har genomförts och pågår även under Q4. Omsättningen under perioden var 56 Mkr (62). Resultatet, EBITG, uppgick till -30 Mkr (- 18).

Axfood Franchise samverkar med privata handlare i Sverige genom tre konceptupplägg, Spar, Tempo och Vivo. De cirka 500 butikerna är kunder
till Axfoods partihandel.

Konverteringen av de cirka 170 Vivo-butikerna utanför Stockholm till Sparkedjan fortsätter enligt plan. Vid september månads utgång uppgick antalet Spar-butiker till 41 stycken. Till årsskiftet beräknas 110 butiker vara konverterade. Totalt omsätter de 170 butikerna cirka 6 miljarder kronor.

Axfood Franchise redovisas under koncerngemensamma poster. Resultatet, EBITG, uppgick under perioden till 22 Mkr (9).

Förändring av butiksstruktur i egenägda butiker i Sverige under perioden

(removed graphics)

Axfood Partihandel - Sverige
Axfood partihandel består av Dagab, som levererar varor till Axfoods helägda butiker och till samverkande handlare, och Axfood Närlivs, som levererar varor till exempelvis kiosker, servicebutiker och bensinstationer som OK, Q8 samt Shell Select. Axfood Närlivs har även en snabbgrossverksamhet med ett tjugotal snabbgrossar, där restauranger och butiksägare själva kan handla mot kontant betalning.

Partihandelns positiva utveckling fortsatte under tredje kvartalet.
Dagab visar en god volymtillväxt där bland annat Willys starka försäljning slår igenom. Även Axfood Närlivs hade en positiv volymtillväxt som tillsammans med de rationaliseringar man genomfört ger en god resultatuveckling för perioden.

Axfoods partihandel omsatte under perioden 13.462 Mkr (12.635). Av detta omsatte Dagab 10.766 Mkr och Axfood Närlivs 3.428 Mkr. Resultatet, EBITG, uppgick till 256 Mkr (140) och rörelsemarginalen var 1,9 procent(1,1). Av detta var Dagabs resultat 198 Mkr och Axfood Närlivs 58 Mkr.

Spar Finland
Axfoods långsiktiga strategi är att expandera inom Norden och etablera en stark marknadsposition i respektive land.

Dotterbolaget Spar Finland Abp har cirka 9 procent av den finska marknaden. Genom förvärv av ytterligare aktieposter äger Axfood vid
periodens slut 62 procent av kapitalet och 69 procent av rösterna. Axfood har lagt ett kontanterbjudande på utestående aktier i Spar
Finland (EUR 27 per aktie), ett erbjudande som löper till och med den 1 november.

Spar Finland har samägd partihandel och ett butiksnät om 305 butiker varav 78 helägda. Spar Finland har under 2001 arbetat intensivt med att vända föregående års förluster och visar sedan februari positiv volym- och resultatutveckling.

Butiksstrukturen växlas över till två koncept, Spar och Eurospar, där Eurospardelen består av 11 butiker. Tillväxten i dessa butiker har påverkat omsättningen positivt.

Omsättningen under perioden uppgick till 4.233 Mkr (3.813) med ett resultat, EBITG, på 32 Mkr (-14).

Baltic Food
1998 etablerade dåvarande Dagab en grossistverksamhet i Estland i ett joint venture med norska intressenter. Till verksamheten fördes också en butikskedja i Baltikum.

Vid Axfoods bildande i maj 2000 beslöts att expansionen för Axfood ska ske inom de nordiska länderna. Axfood har därför aktivt arbetat för att avyttra sitt ägande i Baltic Food. Under 2001 har verksamheten gått sämre och bolaget har fått akuta finansiella problem. Den tidigare ledningen för Baltic Food har vid upprepade tillfällen lämnat felaktig information till styrelsen och en undersökning har inletts i syfte att pröva om rättsliga åtgärder kan vidtas.

De norska huvudägarna har tillskjutit nytt kapital och Axfoods ägarandel är nu 5 procent i Baltic Food. Axfood skriver ned sitt totala engagemang i Baltic Food innebärande en engångskostnad på 25 Mkr.

Investeringar
Investeringarna uppgick under perioden till 382 Mkr. Av dessa stod investeringar inom partihandel och butiksnät i Sverige för 273 Mkr och
Spar Finlands investeringar för 41 Mkr. Under perioden har aktier i Spar Finland förvärvats för 68 Mkr. Efter förvärvet uppgår röstandelen till 69 procent och kapitalandelen till 62 procent.

Finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 677 Mkr (291). Handelskredits utlåning har under perioden minskat med 98 Mkr och uppgick vid periodens utgång till 359 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 281 Mkr. Räntebärande tillgångar
uppgick till totalt 677 Mkr (753). Räntebärande nettolåneskuld uppgick till 1.847 Mkr (2.165).

Soliditeten uppgick till 17,2 procent (14,7) medan nettoskuldsättningsgraden var 1,5 ggr (2,0).

Omstruktureringsreserv
Under perioden har kostnader om 65 Mkr belastat strukturreserven som per 2000-12-31 uppgick till 100 Mkr. Utgående strukturreserv uppgår till 35 Mkr.

Personal
Axfood koncernen hade under årets första nio månader ett genomsnittligt antal årsanställda om 8 455 (8 100).

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 18 Mkr. Efter administrationskostnader om 52 Mkr och ett finansnetto på -19 Mkr
uppgick resultat efter finansiella poster till -53 Mkr (-27). Investeringar har skett med 1 Mkr.

Redovisningsprinciper
Koncernen har i delårsrapporten tillämpat de nya redovisningsrekommendationer som trädde i kraft den 1 januari 2001. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen tillämpats.

Nästa rapporttillfälle är måndagen 11 februari 2002.

Stockholm den 26 oktober 2001

Axfood AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Axfood AB bedriver detaljhandel med de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma samt partihandel inom Dagab och Axfood Närlivs. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal. Butikskedjorna skickar också ut egna pressmeddelanden som presenteras under respektive varumärke. För att läsa dessa sök på respektive kedjenamn.

Prenumerera

Dokument & länkar