aXichem genomför garanterad nyemission, om cirka 12,9 mkr, med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för aXichem AB:s (publ) (nedan ”aXichem” eller ”Bolaget) beslutade den 1 april 2015 att genomföra en nyemission av aktier om cirka 12,9 mkr, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för att fortsätta kommersialiseringen av bolagets naturanaloga substans aXiphen®. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Därtill beslutades en övertilldelningsoption som innebär att bolaget kan komma att tillföras ytterligare 4,0 mkr, således totalt cirka 16,9 mkr. Beslutet togs med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2014.

Emissionen
Styrelsen för aXichem har, med stöd från bemyndigande från årsstämman den 22 maj 2014, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 2 146 879 aktier av serie A. Vid full teckning ger emissionen aXichem ett tillskott på cirka 12,9 mkr före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Villkoren i nyemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,00 kronor. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 14 april till och med den 28 april 2015. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs aXichem cirka 12,9 mkr före emissionskostnader.

Utöver företrädesemissionen har styrelsen beslutat om en övertilldelningsoption om totalt upp till 666 666 aktier som emitteras till samma kurs, det vill säga 6,00 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs aXichem 4,0 mkr. Sammantaget kan företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen tillföra bolaget cirka 16,9 mkr före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantier
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 5,2 mkr och garantiåtaganden motsvarande 7,7 mkr vilket tillsammans motsvarar cirka 12,9 mkr och 100 % av emissionsbeloppet. Det har inte erlagts säkerheter för teckningsförbindelser eller garantiåtaganden.

Emissionen i sammandrag

 • Teckningstid: 14 april – 28 april 2015.
   
 • Teckningskurs: 6,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 13 april 2015 är aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.  
 • Avstämningsdag är den 13 april 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 april 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 april 2015.
   
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden 14 april – 24 april 2015.
   
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker under perioden 14 april 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring slutet av maj 2015.
   
 • Erbjudandet omfattar högst 2 146 879 aktier, motsvarande 12 881 272 SEK. Antal aktier före nyemission uppgår till 6 440 636.

Övertilldelningsemission
Styrelsen har vidare beslutat om en ytterligare emission riktad till de tecknare som inte fått full tilldelning i företrädesemissionen. Denna emission förutsätter att företrädesemissionen övertecknas. Emissionen kommer i sådana fall ske till samma teckningskurs som företrädesemissionen och omfatta upp till 666 666 aktier vilket motsvarar 4,0 mkr.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garanter kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till aXichem i samband med nyemissionen.

Johan Arvidsson, VD, aXichem
Telefon: + 46 708 97 44 39  

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Dokument & länkar