aXichem genomför omfattande salmonellastudie i samarbete med ledande veterinärmedicinskt universitet i Kina

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har ingått ett avtal med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University som är ett av Kinas största veterinärmedicinska universitet om att i samarbete med en större kycklingproducent i Kina genomföra en fältstudie med aXichems fodertillskott aXiphen®feed. Syftet med studien är att följa upp och få bekräftat resultat från tidigare studier, som visat att aXiphen®feed har positiv verkan när det gäller att förebygga salmonella i fjäderfän.

-  Som vi meddelat tidigare i år visade vår studie i Europa att aXiphen®feed har förebyggande effekt på salmonella i kycklingar. Fältstudien vi nu kommer att genomföra i Kina görs på en större population och i en anläggning hos en stor producent i stället för i forskningsmiljö. Jag bedömer att vi kommer att kunna få mycket data på relativt kort tid, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem.

Studien innebär att 2000 kycklingar kommer att få foder som innehåller aXiphen®feed och under en viss tidsperiod. I studien kommer data att samlas in när det gäller markspridning av salmonella, via djurens avföring, samt smitta i fågeln. Resultaten jämförs sedan med motsvarande prover från en grupp kycklingar som stått på fodret utan aXiphen®feed.

Studien beräknas pågå under 3-4 månader.

Johan Arvidsson, VD, aXichem
Telefon: 46 708 97 44 39. Epost: johan.arvidsson@axichem.se  

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Dokument & länkar