aXichem genomför riktad nyemission om cirka 5,2 MSEK och fördjupar samarbetet med Chr. Olesen Group

Styrelsen i aXichem AB (publ) (”aXichem” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 5,2 MSEK.

Styrelsen har beslutat att genomföra en riktad nyemission av 192 560 nya A-aktier till Chr. Olesen A/S. Teckningskursen uppgår till 26,82 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK före transaktionskostnader. 

Chr. Olesen Group är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin med verksamhet i hela Europa, USA och Latin-Amerika. Chr. Olesen Group har sitt huvudkontor i Köpenhamn samt dotterbolag globalt, bland annat i Belgien, Tyskland, Spanien, Brasilien och USA. aXichem och Chr. Olesen Group tecknade i september 2017 ett avtal avseende distribution och marknadsföring av aXichems produkt aXiphen® i Europa och Latinamerika.    

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare fördjupa det samarbete som Chr. Olesen Group och aXichemhar, samt att diversifiera aXichems aktieägarbas med en industriell aktör, som har stor kunskap om den marknad där Bolaget verkar. Den riktade emissionen är därtill ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och stärka Bolagets kassa. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig.

-  Chr. Olesen Group bekräftar genom den här investeringen att de delar våra mål och ambitioner när det gäller att etablera aXiphen på den internationella marknaden, inom såväl kosttillskott som tillsats i djurfoder.  Chr. Olesen Group  är en industriell aktör som har gott renommé i branschen och jag är mycket nöjd med att de vill investera i aXichem, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

Likviden från nyemissionen avses användas till fortsatt kommersialisering och marknadsetablering av aXiphen® samt till rörelsekapital. 

Genom nyemissionen ges 192 560 nya aktier av serie A ut, vilket medför en utspädning om cirka 1,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter emissionens genomförande. Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter emissionens genomförande till 14 999 249. Bolagets aktiekapital ökar med 38 512 kronor, från 2 961 337,80 kronor till 2 999 849,80 kronor. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 08:30.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Södergatan 26 • 211 34 Malmö • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Citat

Chr. Olesen Group är en industriell aktör som har gott renommé i branschen och jag är mycket nöjd med att de vill investera i aXichem.
Torsten Helsing, VD