aXichem offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission samt inleder teckningstiden.

Med anledning av företrädesemissionen i aXichem publiceras idag informationsmemorandum på aXichems hemsida. Teckningstiden löper från och med idag, den 14 april, till och med den 28 april 2015. Vid full teckning ger emissionen ett tillskott på cirka 12,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Därtill finns en möjlighet att ta in ytterligare 4,0 miljoner kronor genom en så kallad övertilldelningsoption. Teckningskursen i emissionen uppgår till 6,00 kronor per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt: Varje på avstämningsdagen, den 13 april 2015, innehavd aktie i aXichem berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning de emitterade aktierna inte tecknas med företräde skall dessa erbjudas aktieägare och andra till teckning.

Teckningstid: 14 - 28 april 2015.

Teckningskurs: 6,00 kronor per aktie.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 14 – 24 april 2015.

Handel med BTA: Kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 14 april 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2015.

Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Memorandum: Finns tillgängligt på www.axichem.se

  

Rådgivare
Redeye AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Johan Arvidsson, VD, aXichem
Telefon: 46 708 97 44 39  

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.

Prenumerera

Dokument & länkar