aXichem offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets fullt garanterade företrädesemission uppgående till 23,6 MSEK

aXichem AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som styrelsen beslutade om den 23 november 2016.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt från och med dagens datum den 2 december 2016 på bolagets hemsida (www.axichem.se), Redeyes hemsida (www.redeye.se) samt Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se)

Emissionen i sammandrag

  • Fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier till kursen 4,25 kronor per aktie.
  • Teckningsperioden är mellan den 5 december – 19 december 2016.

Större aktieägare samt styrelse och ledning har förbundit sig att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Vidare har ett garantikonsortium förbundit sig att garantera resterande belopp av företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som aXichem AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2016 klockan 12:00

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till aXichem. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Taggar:

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.