Kallelse till Årsstämma i aXichem AB (publ)

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 kl. 09.00 på Ideon Agora (hus Alfa, lokal Focus), Scheelevägen 15 i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

-                   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 maj 2017, och

-                   dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 24 maj 2017, helst före kl. 12.00, under adress aXichem AB (publ), c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge med angivande av ”årsstämma”, per telefon +46 46 780 0673 eller via e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast onsdagen den 24 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.axichem.se.

Förslag till dagordning

1.          Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2.          Upprättande och godkännande av röstlängd
3.          Val av en eller två justeringsmän
4.          Godkännande av dagordning
5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7.          Beslut om:

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)         ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8.          Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
9.          Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10.       Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11.       Val av revisor
12.       Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
13.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
14.       Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att överkursfond och balanserade förluster överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter,

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter arvoderas med ett prisbasbelopp vardera och styrelsens ordförande med två prisbasbelopp. Revisorn förslås arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningens föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Savring, Jakob Axelsson och Torsten Helsing. Vidare föreslås nyval av Jan Gustavsson och Jørn H. Berthelsen.

Till styrelsens ordförande föreslås Jan Gustavsson.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Annika Larsson intill slutet av årsstämman 2018.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Peter Ragnarsson som representant för LMK Venture och Torsten Helsing som representant för Manakin LTD väljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2018.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering därav.    

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.axichem.se och på Bolagets kontor med adress c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge samt på Mazars SET Revisionsbyrå AB:s kontor, Bantorget 2, 220 02 Lund senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i maj 2017

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB • Vestre Torggaten 1 • 5015 Bergen • Tel: 46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Om oss

aXichem AB - Ren teknologi för en renare värld aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalogi substans, aXiphen® (fenylcapsaicin). aXiphen® är syntetiskt framställt och patenterad capsaicin. Den har samma positiva egenskaper som naturlig capsaicin och med den stora fördelen att kunna produceras i stora volymer i kontrollerbar kvalitet.Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, komponent i marin påväxthämmande färg, samt inom enskilda farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger primärt inom området fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion.aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.aXichem är listat på NASDAQ First North.