Axis AB Delårsrapport januari-september 2001

Axis genomförde under andra kvartalet 2001 en omstrukturering, varvid bl.a innehavet i Netch såldes. Där annat inte anges presenteras i texten nedan utfalls- och jämförelsedata för jämförbara enheter, dvs exklusive Netch, i syfte att visa utvecklingen i det omstrukturerade Axis. Utfalls- och jämförelsedata inklusive Netch finns i delårsrapportens tabeller. Omsättning Axis omsättning för jämförbara enheter för niomånadersperioden uppgick till 487 Mkr (440), en tillväxt med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inklusive det under året avyttrade Netch uppgick till omsättningen till 507 Mkr (491). Valutaeffekter har påverkat omsättningen positivt med 56 Mkr. För periodens tredje kvartal blev omsättningen för jämförbara enheter 155 Mkr (157). Cameraprodukterna fortsätter vara det snabbast växande verksamhetsområdet med en försäljningstillväxt om 39 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Även OEM-området fortsätter att utvecklas väl med flera stora projekt som avslutas enligt plan under fjärde kvartalet. Axis fortsätter att ta marknadsandelar i printservermarknaden, vilket dock ej kompenserar den konjunkturellt svaga marknadssituationen inom området Networked Office. Det osäkra konjunkturläget påverkar försäljningen på alla geografiska marknader. På samtliga marknader, framförallt den amerikanska, noterar Axis ett växande intresse för Cameraprodukter till följd av det allmänt ökande säkerhetsmedvetandet. Netch, som tidigare redovisats under marknadsområde EMEA:s försäljning , ingår ej i koncernen från och med det tredje kvartalet 2001. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat för jämförbara enheter för niomånadersperioden uppgick till -91 Mkr (inklusive omstruktureringskostnader på 20 Mkr), vilket är 45 Mkr bättre än motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster blev -95 Mkr (-112). Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 1 Mkr (-37), en förbättring med 38 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet inklusive Netch blev för niomånadersperioden -122 Mkr (-168). Lönsamheten under tredje kvartalet innebär att Axis nått ett strategiskt viktigt mål. Den uppnådda lönsamheten är resultatet av en positiv utveckling inom basverksamheten samt effekterna från de omstruktureringar och åtgärdsprogram som genomförts under föregående kvartal. Bruttomarginalen för jämförbara enheter har förbättrats med 4,8 procentenheter, i jämförelse med första halvåret 2001, till följd av att en stor del av företagets produktion flyttats till Asien. Valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet positivt med 16 Mkr. Problem med flygtransporter till följd av terrordåden i USA har påverkat tredje kvartalets rörelseresultat genom att försäljning uppgående till mer än 10 Mkr inte kunnat faktureras förrän i oktober. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 340 (561, inklusive avyttrade enheter). Affärsutveckling Efterfrågan på produkterna inom Cameraområdet ökar. Det beror bland annat på att marknaden successivt går över från analoga till digitala lösningar samt att såväl företag som myndigheter investerar alltmer i säkerhetshöjande infrastruktur. För att vidareutveckla affärsmöjligheterna och nå fler användningsområden skapas kontinuerligt nya Cameralösningar. Bland annat lanserar Axis under hösten 2001 en produkt som överför ljud tillsammans med bild. Vad gäller affärsområdet Networked Office fortsätter arbetet med utvecklingen av Axis distributörs- och detaljistnätverk enligt plan. Axis nätverksteknologi används även i ett ökande antal industriella sammanhang. Inom OEM- och teknologiområdet har ett antal nya och strategiskt viktiga kundkontrakt erhållits under tredje kvartalet, bland annat i Italien och Taiwan. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -15 Mkr. Nettoinvesteringarna uppgick till -1 Mkr. Axis har 139 Mkr i likvida medel samt icke utnyttjade lånefaciliteter om 85 Mkr. Därmed disponerar bolaget totalt 224 Mkr per den 30 september 2001. Eget kapital Koncernens eget kapital uppgår till 288,0 Mkr. Av periodens förändringar avser -75,9 Mkr periodens resultat, -17,2 Mkr förändringar i koncernstruktur och 1,4 Mkr emission av teckningsoptioner. Totalt antal aktier vid periodens utgång uppgår till 68 900 000. Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner uppgår antal aktier till 71 253 100. Koncernens soliditet uppgick per den 30 september till 60,1 procent. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning. Moderbolaget har inga anställda. Rörelseresultatet före skatt uppgick till -55 Mkr. Likvida medel uppgick till 29 Mkr och upplåningen till 50 Mkr. Utsikter för fjärde kvartalet 2001 Trots stor osäkerhet beträffande konjunkturutvecklingen under den närmaste framtiden kvarstår Axis mål om fortsatt positivt rörelseresultat för den resterande delen av året. Det är dock möjligt att innehavet i nBand - idag bokfört till 32 Mkr - kan behöva skrivas ned under fjärde kvartalet beroende på utfallet av nBands pågående finansieringsprocess. Lund den 18 oktober 2001 Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. Kommanderapporttillfällen Bokslutskommuniké 12 februari 2002 Tremånadersrapport 19 april 2002 Halvårsrapport 19 juli 2002 Niomånadersrapport 18 oktober 2002 Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk. Delårsrapport januariseptember 2001 Ytterligare information kan erhållas av VD Peter Ragnarsson, 046-272 18 00 eller Anne Rhenman, chef koncerninformation och investerarrelationer, 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com Årsredovisning för 2000 finns på Axis hemsida, www.axis.com/corporate/investor/swe/

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar